Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Newyddion a'r Cyfryngau: Adnoddau academaidd ac an-academaidd

Ffynonellau Academaidd

Mae cyhoeddiad ysgolheigaidd neu academaidd yn cynnwys erthyglau a ysgrifennwyd gan arbenigwyr ar bwnc neu faes penodol.

Arbenigwyr eraill yw'r brif gynulleidfa i'r erthyglau hyn.

Yn gyffredinol mae'r erthyglau hyn yn ymdrin ag ymchwil wreiddiol neu astudiaethau achos. Mae llawer o'r cyhoeddiadau yn cael eu hadolygu gan gyd-academyddion - felly mae sicrwydd o ansawdd y wybodaeth. Mae hynny'n golygu bod ysgolheigion yn yr un maes yn adolygu'r ymchwil a'r canfyddiadau cyn i'r erthygl gael ei chyhoeddi. Os dewch o hyd i erthygl sydd wedi'i hadolygu gan gyd-academyddion yn Primo, fe welwch y symbol hwn wrth ei hymyl: 

Mae erthyglau mewn ffynonellau academaidd:

  • yn cael eu hysgrifennu gan ymchwilwyr neu arbenigwyr ar gyfer ymchwilwyr neu arbenigwyr eraill yn y maes
  • yn defnyddio ieithwedd ysgolheigaidd neu dechnegol
  • yn cynnwys llyfryddiaeth gyflawn o'r ffynonellau y cyfeiriwyd atynt yn yr erthygl
  • wedi mynd drwy'r broses adolygu gan gyd-academyddion

Sut i adnabod ffynonellau academaidd

Dyma restr wirio gyflym i'ch helpu i adnabod ffynonellau academaidd:

DIBEN

Rhannu ymchwil ac ysgogi trafodaeth

CYNULLEIDFA

Academyddion a'r proffesiwn

GWYBODAETH

Y ffynonellau yn cael eu nodi

GEIRFA

Geirfa arbenigol

DELWEDDAU

Y cloriau a'r cynnwys yn ddiaddurn ar y cyfan

AWDUR

Enw'r sefydliad wedi'i roi gydag enw'r awdur

RHIFAU'R TUDALENNAU

Mae rhif tudalen y gyfrol yn dilyn o'r naill rifyn i'r llall

CYHOEDDI

Cyhoeddir yn gyfnodol (misol, chwarterol, ddwywaith y flwyddyn)

LLEOLIAD

Fe'u ceir mewn llyfrgelloedd academaidd yn fwy na llyfrgelloedd cyhoeddus

Ffynonellau anacademaidd

Mae ffynonellau anacademaidd yn ffynonellau nad ydynt yn gysylltiedig â meysydd academaidd na meysydd ymchwil.

Mae erthyglau o ffynonellau anacademaidd yn gallu rhoi cyflwyniad i bwnc i chi a'ch cyflwyno i sut mae'r pwnc hwnnw'n cael ei drafod yn y gymdeithas sydd ohoni.  

Mae erthyglau mewn ffynonellau anacademaidd:

  • yn cael eu hysgrifennu gan newyddiadurwyr neu ysgrifenwyr proffesiynol ar gyfer gynulleidfa gyffredinol
  • wedi'u hysgrifennu mewn iaith sy'n hawdd ei deall gan y cyhoedd
  • fel rheol heb gynnwys llyfryddiaeth - yn hytrach, mae'r ffeithiau'n cael eu gwirio drwy broses olygyddol y cyhoeddiad lle y byddant yn ymddangos
  • heb ragdybio unrhyw wybodaeth flaenorol am y pwnc - dyna pam maent yn aml yn ddefnyddiol iawn os nad ydych yn gwybod llawer am y pwnc eto
  • efallai'n cynnwys dadl, safbwynt, neu ddadansoddiad ar fater penodol

Sut i adnabod ffynonellau anacademaidd

Dyma restr wirio gyflym i'ch helpu i adnabod ffynonellau anacademaidd:

DIBEN

Rhannu gwybodaeth a difyrru

CYNULLEIDFA

Y cyhoedd yn gyffredinol

GWYBODAETH

Prin y bydd y ffynonellau'n cael eu cyfeirnodi

GEIRFA

Geirfa hawdd ei darllen

DELWEDDAU

Llawer o luniau a hysbysebion

AWDUR

Efallai y bydd yr awduron yn ddienw

RHIFAU'R TUDALENNAU

Pob rhifyn yn dechrau ar dudalen 1

CYHOEDDI

Fe'i cyhoeddir yn aml (yn wythnos neu'n fisol)

LLEOLIAD

Fe'u ceir mewn llyfrgelloedd cyhoeddus ac mewn cylchoedd cyhoeddus yn fwy cyffredinol.