Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Canfod a Rheoli Gwybodaeth ar gyfer eich Traethawd Hir: 4. Technegau Chwilio

Technegau chwilio

Mae'n bwysig paratoi cynllun ar gyfer sut y byddwch yn dod o hyd i gyfeiriadau sy'n berthnasol i'ch traethawd hir - gelwir hyn yn gyffredinol yn 'strategaeth chwilio'.

Bydd y strategaeth hon yn cael ei diffinio gan bwnc / pynciau eich traethawd hir ac unrhyw derfynau penodol sydd wedi'u gosod arni gan eich adran / goruchwyliwr. Efallai y bydd eich diddordebau yn gyfyngedig i rai pynciau yn eich pwnc, yn ôl dyddiad, yn ôl ardal ddaearyddol, trwy ddull dadansoddi penodol, neu gan safbwynt / agwedd benodol ar y pwnc.

Gellir cynnwys rhai pynciau cysylltiedig ac efallai y bydd rhai wedi'u heithrio. Mae'n bwysig bod eich goruchwyliwr yn didoli ac yn cytuno ar y terfynau hyn er mwyn i'ch strategaeth chwilio gael ei llunio'n gywir. Mae hon yn broses ailadroddol ac efallai y bydd angen i chi ddychwelyd am drafodaethau gyda'ch goruchwyliwr sawl gwaith cyn cytuno ar swydd derfynol.

Chwilio am wybodaeth - ble i ddechrau?

Mae yna lawer o wybodaeth ar gael! Mae'n hawdd chwilio am wybodaeth ond mae dod o hyd i wybodaeth ddibynadwy, ddefnyddiol a pherthnasol yn dasg anoddach o lawer. Bydd angen i chi chwilio am ffynonellau gwybodaeth da pan ddewch chi i ddysgu am bwnc neu bwnc. I ateb eich cwestiwn ymchwil byddwch yn chwilio am lyfrau, cyfnodolion, erthyglau a llawer mwy o ffynonellau gwybodaeth. Dyma lle mae datblygu sgiliau chwilio'n effeithiol yn dod i mewn. Mae'r dudalen hon yn eich tywys trwy ystod o wahanol strategaethau a thechnegau ar gyfer chwilio am wybodaeth ar-lein yn effeithiol. Gallai hyn fod yn chwilio ein catalog Llyfrgell Primo, cronfeydd data pynciau a pheiriannau chwilio ar-lein.

Pam fod angen i mi ddysgu chwilio'n effeithiol?

Bydd dysgu sut i ffurfio strategaethau a thechnegau chwilio effeithiol yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth berthnasol a defnyddiol. Mae'n hawdd iawn dod o hyd i wybodaeth mewn cronfa ddata electronig trwy deipio ychydig o eiriau allweddol. Yr hyn nad yw mor hawdd yw dod o hyd i'r wybodaeth a'r canlyniadau rydych chi eu hangen go iawn. Trwy fabwysiadu rhai technegau chwilio, bydd y canlyniadau a welwch yn fwy cryno ac yn fwy perthnasol i'ch pwnc. Bydd hyn yn arbed amser i chi ac yn eich galluogi i ganolbwyntio ar wybodaeth sydd o werth gwirioneddol i'ch astudiaethau a'ch ymchwil.

Sut mae gwneud hynny?

Defnyddiwch y dudalen hon i ddysgu gwahanol ffyrdd o gynllunio, trefnu, gweithredu a mireinio'ch chwiliadau.

Ffynonellau gwybodaeth

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth yn unrhyw le - llyfrau, dyddiaduron, cyfryngau cymdeithasol, blogiau, profiadau personol, erthyglau cylchgronau, barn arbenigwyr, gwyddoniaduron, a thudalennau gwe - a bydd y math o wybodaeth sydd ei hangen arnoch yn newid yn dibynnu ar y cwestiwn rydych chi'n ceisio'i ateb.

Mae gwahanol aseiniadau yn gofyn am wybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau; felly, mae angen i chi ddeall ble i fynd i ddod o hyd i rai mathau o wybodaeth. Bydd gwybod pa fath o ffynhonnell sydd ei hangen arnoch hefyd yn eich helpu i ddod o hyd i'r ffynhonnell gywir.

Mae yna dri chategori eang o ffynonellau:

 • cynradd
 • eilaidd a
 • trydyddol

Cymerwch gip trwy'r tabiau hyn am ddiffiniadau ac ychydig o enghreifftiau.

Mae ffynonellau cynradd yn ddeunyddiau gwreiddiol y mae ymchwil arall yn seiliedig arnynt. Maent yn ddogfennau uniongyrchol sy'n darparu tystiolaeth uniongyrchol ar eich pwnc.

Enghreifftiau:

 • Dyddiaduron

 • Areithiau

 • Gohebiaeth

 • Cyfweliadau

 • Llawysgrifau

 • Dogfennau'r Llywodraeth

 • Ffilmiau newyddion newyddion

 • Deunyddiau Archifol

 • Hunangofiannau

 • Gweithiau celf

 • Nofelau

 • Barddoniaeth

 • Cerddoriaeth

 • Lluniadau / cynlluniau pensaernïol

 • Ffotograffau

 • Ffilm

Ffynonellau eilaidd yw dehongliad, sylwebaeth neu ddadansoddiad o ffynonellau eraill. Maent yn gyfrifon a ysgrifennwyd ar ôl y ffaith gyda budd o edrych yn ôl. Nid tystiolaeth yw ffynonellau eilaidd, ond yn hytrach sylwebaeth ar dystiolaeth a'i thrafod.

Enghreifftiau:

 • Llyfryddiaethau

 • Gweithiau bywgraffyddol

 • Sylwadau, beirniadaeth

 • Trafodion y gynhadledd

 • Traethodau neu adolygiadau

 • Hanesion

 • Beirniadaeth lenyddol fel erthyglau cyfnodolion

 • Erthyglau cylchgrawn a phapur newydd

 • Monograffau, heblaw ffuglen a hunangofiannau

 • Ailargraffiadau o weithiau celf

Ffynonellau trydyddol yw trefniadaeth, categoreiddio, mynegai neu gasgliad o ffynonellau. Mae ffynhonnell drydyddol yn cyflwyno crynodebau neu fersiynau cyddwysedig o ddeunyddiau, fel arfer gyda chyfeiriadau yn ôl at y ffynonellau cynradd a / neu eilaidd.

Enghreifftiau:

 • Geiriaduron

 • Gwyddoniaduron

 • Llawlyfrau

 • Almanacs

 • Crynodebau

 • Llyfryddiaethau

 • Llyfrau ffeithiau a chrynhoadau

 • Cyfeiriaduron a arweinlyfrau

 • Mynegeio a thynnu ffynonellau

Llenyddiaeth a adolygir gan gymheiriaid

Pan fyddwch chi'n chwilio am ffynonellau, cadwch lygad allan am erthyglau a adolygir gan gymheiriaid.

Mae'r mathau hyn o erthyglau:

 • yn cael eu cyflwyno a'u cyhoeddi mewn cyfnodolyn ysgolheigaidd a adolygir gan gymheiriaid.
 • wedi mynd trwy werthusiad trylwyr gan fwrdd o adolygwyr ysgolheigaidd ym maes pwnc y cyfnodolyn.
 • yn cael eu hadolygu ar gyfer ansawdd ymchwil a chadw at safonau golygyddol y cyfnodolyn, cyn iddynt gael eu derbyn i'w gyhoeddi.

Mae erthygl a adolygir gan gymheiriaid yn erthygl sydd â bathodyn o ansawdd.

Yn Primo fe welwch y ddelwedd hon ar gyfer ffynhonnell a adolygwyd gan gymheiriaid:

Cam wrth gam

Ceir canllawiau cyffredinol ar y camau i’w cymryd wrth ddewis termau/ymadroddion a’u cynnwys yn eich strategaeth chwilio:

 1. Torrwch bwnc trafod eich traethawd i lawr yn nifer fach o gysyniadau cysylltiedig
 2. Nodwch dermau ac ymadroddion sy’n gysylltiedig â phob cysyniad yr ydych yn meddwl y gallent fod yn dermau chwilio defnyddiol.  Dechreuwch gyda thermau cyffredinol ac yna symudwch tuag at dermau mwy penodol i bob grŵp o gysyniadau
 3. Gwnewch chwiliad cychwynnol mewn cronfa ddata gyffredinol, gan gyfuno’r termau a’r ymadroddion rydych wedi eu dewis i bob cysyniad.  Mae’n well fel arfer nodi pob grŵp o dermau mewn blwch chwilio ar wahân os gallwch.
 4. Ychwanegwch fwy o dermau allweddol i bob un o’ch grwpiau, megis terminoleg wahanol, geiriau cyfystyr, amrywiadau sillafu, wrth i chi ddod ar eu traws yng nghanlyniadau eich chwiliad cychwynnol
 5. Defnyddiwch symbolau cwtogi (* yn aml) i gynnwys gwahanol derfyniadau i’r termau yn eich chwiliad (e.e. i gynnwys ffurfiau unigol a lluosog)
 6. Rhowch unrhyw ymadroddion yn eich grwpiau o dermau chwilio mewn dyfynodau (e.e. “newid yn yr hinsawdd”)
 7. Defnyddiwch hidlyddion a gynigir gan eich cronfa ddata i gyfyngu nifer y canlyniadau yn ôl dyddiad, iaith, dull, daearyddiaeth ac ati.
 8. Gall hidlo’r papurau adolygu allan fod yn ffordd ddefnyddiol iawn o gael darlun eang o’r datblygiadau diweddar yn eich pwnc a hefyd o ddod o hyd i fwy o dermau chwilio.
 9. Allbynnwch y cyfeiriadau rydych am eu cadw o’r chwiliad cychwynnol hwn naill ai fel ebost atoch chi eich hun, neu drwy gadw ffeil neu lawrlwythiad mewn pecyn rheoli cyfeiriadau fel EndNote.

Gwnewch rifau 3-9 eto mewn cronfa ddata fwy arbenigol, gan ychwanegu unrhyw dermau defnyddiol eraill y dewch o hyd iddynt ar gyfer y grŵp perthnasol o gysyniadau, hyd nes y byddwch yn fodlon â’ch chwiliad.  Defnyddiwch yr un dull ag y gwnaethoch ar gyfer y gronfa ddata gyffredinol i allbynnu eich canlyniadau.

Rheoli eich chwiliadau a'ch canlyniadau

Bob tro y cewch ganlyniadau o gronfa ddata, bydd angen i chi eu rheoli. Er mwyn osgoi dyblygu eich chwiliadau dro ar ôl tro, arbedwch nhw!

Cymerwch gip trwy'r tabiau hyn i ddarganfod mwy ar sut i arbed neu storio chwiliadau a chofnodion a sut i fynd ati i anfon y manylion atoch chi'ch hun drwy e-bost.

Os gwelwch eich bod yn chwilio am yr un gair neu ymadrodd dro ar ôl tro, gallwch storio neu gadw ymholiadau yn eich Cyfrif ar Primo.

 • Sicrhewch eich bod yn Mewngofnodi i Primo
 • Ar frig y dudalen ganlyniadau chwilio, gwelwch opsiwn i Gadw Ymholiad

undefined

Os hoffech gael eich hysbysu trwy e-bost pan fydd canlyniadau newydd yn cael eu hychwanegu at eich chwiliad, cliciwch Turn on notification for this query ar y faner sy'n ymddangos ar dop y tudalen (baner Saesneg yn unig ar hyn o bryd - Cymraeg ar y ffordd).

undefined

Cliciwch ar yr eicon pin sydd wedi'i lleoli yng nghornel dde uchaf y dudalen Primo i fynd i'ch ffefrynnau, ac wedyn cliciwch ar Saved Searches (adran Saesneg ar hyn o bryd - Cymraeg ar y ffordd) i weld eich chwiliadau wedi'u cadw:

Mae gennych yr opsiwn i ddileu'r chwiliadau pryd bynnag y dymunwch trwy glicio ar Unpin this search:

 

ar bwys y chwiliad ydych chi eisiau dileu (adran Saesneg ar hyn o bryd - Cymraeg ar y ffordd).

Os ydych wedi dod o hyd i eitem ar Primo yr ydych am ei chadw i'ch cyfrif er mwyn cyfeirio ati yn y dyfodol, gallwch storio neu gadw cofnod trwy glicio ar yr eicon pin wrth ymyl y teitl.

undefined

Ar ben uchaf y dudalen Primo, cliciwch yr eicon pin i weld eich eitemau sydd wedi'u cadw.

Cofiwch mewngofnodi i Primo i weld eich ffefrynau a chofnodion rydych wedi cadw.

Neu, ewch i'ch cyfrif a mynd i Eitemau a gadwyd

undefined

undefined

(baner Saesneg yn unig ar hyn o bryd - Cymraeg ar y ffordd).

Gallwch e-bostio'ch eitemau sydd wedi'u cadw atoch chi'ch hun hefyd.

Ar ben uchaf y dudalen Primo, cliciwch yr eicon pin i weld eich eitemau sydd wedi'u cadw.

Cofiwch mewngofnodi i Primo i weld eich ffefrynau a chofnodion rydych wedi cadw.

Neu, ewch i'ch cyfrif a mynd i Eitemau a gadwyd

undefined

Dewiswch hyd at 30 cofnod trwy glicio ar y blwch rhif wrth ymyl pob cofnod.

undefined

Uwchben y rhestr, cliciwch ar Ebost.

undefined

NEU

gallwch allforio un eitem ar y tro trwy glicio'r eicon

 

gyferbyn y teitl. 

Parhewch nes eich bod wedi allforio'r holl gofnodion rydych chi am eu e-bostio atoch chi'ch hun o'r Fasged ac unrhyw is-ffolderau rydych chi wedi'u creu o'r blaen.

Nodi termau chwilio neu eiriau allweddol

Cyn i chi ddechrau

Ystyriwch 3 chwestiwn:

 • Pa fath o wybodaeth sydd ei hangen arnaf?

 • Ble ddylwn i chwilio am wybodaeth?

 • Sut alla i chwilio'n effeithiol fel fy mod i'n dod o hyd i ddeunyddiau perthnasol - pa dermau chwilio neu eiriau allweddol fydd yn dod o hyd i'r wybodaeth hon?

Tynnwch sylw at y termau neu'r geiriau allweddol yn eich cwestiwn aseiniad. Meddyliwch yn ofalus am eiriau allweddol a chyfystyron addas (geiriau amgen sydd ag ystyr tebyg) a fydd yn eich galluogi i ddod o hyd i ddeunydd perthnasol - dim cymaint o ganlyniadau i achosi gorlwytho gwybodaeth, neu gyn lleied fel nad ydych chi'n adfer gwybodaeth ddigonol.

Meddyliwch am eiriau / ymadroddion neu gyfystyron amgen/gwahanol y dylech eu cynnwys yn eich chwiliad er mwyn gwella'ch canlyniadau chwilio.

Er enghraifft:

Pe byddech chi'n ymchwilio i fethiant busnesau bach yn y DU, fe allech chi ddefnyddio'r allweddeiriau canlynol:

 •  methiant, llwyddiant, tranc, heriau, risg.

Yn ogystal â chwilio am y DU, efallai y byddwch hefyd yn chwilio am:

 • Y Deyrnas Unedig, Prydain, Prydain Fawr.

 

Defnyddiwch thesawrws ar gyfer cyfystyron: https://www.powerthesaurus.org/ 

Mae gan rai cronfeydd data thesawrws adeiledig o fewn y gronfa y gallwch ei ddefnyddio i ddod o hyd i dermau amgen.

Meddyliwch a allwch ddefnyddio acronymau neu fyrfoddau yn eich chwiliad. Gellir cynnwys y rhain yn eich termau chwilio er mwyn dod o hyd i ganlyniadau sy'n cyfateb.

Er enghraifft:

 • AIDS a/neu Acquired Immune Deficiency Syndrome
 • Doctor a/neu Dr.

Edrychwch ar y gwefannau canlynol i ddod o hyd i ragor o fyrfoddau ac acronymau:

Abbreviations.com

Mae yna dros 230,000 o gofnodion ac 81 categori fel busnes, meddygaeth, gwyddoniaeth a byrfoddau ac acronymau rhyngwladol.

Acronym Finder

Mae Acronym Finder yn eiriadur chwiliadwy o dros 330,000 acronymau, byrfoddau a dechreuadau.

Meddyliwch am wahaniaethau mewn sillafu a therminoleg, a defnyddiwch ddewisiadau amgen yn eich strategaeth chwilio.

Er enghraifft:

 • globalisation (sillafu Prydain)
 • globalization (sillafu Americanaidd)

Gall symbolau cardiau gwyllt helpu gyda hyn:

 • bydd globali?ation yn chwilio ac yn dod o hyd i globalisation a globalization
 • bydd organi? e yn chwilio ac yn dod o hyd i organise ac organize

Gweler blwch 'Defnyddio symbolau (?)' yn y golofn dde i gael mwy o wybodaeth ar sut i wneud hyn.

Gweithredoedd Booleaidd - beth yw rhain?

Mae gweithredwyr Booleaidd yn sail i resymeg cronfa ddata ac fe'u defnyddir i gyfuno cysyniadau wrth chwilio. Trwy ddefnyddio'r gweithredwyr hyn, gallwch ganolbwyntio'ch chwiliad. Maent yn cysylltu eich geiriau chwilio gyda'i gilydd i naill ai gulhau neu ehangu eich set o ganlyniadau.

Y tri gweithredwr booleaidd sylfaenol yw:

 • A (AND)
 • NEU (OR)
 • NID (NOT)

Mae angen cofio ysgrifennu rhain mewn prif lythrennau.  

Pam defnyddio gweithredwyr Booleaidd?

 • I ganolbwyntio chwiliad, yn enwedig pan fydd eich pwnc yn cynnwys sawl term chwilio.

 • I gysylltu gwahanol ddarnau o wybodaeth i ddod o hyd i'r union beth rydych chi'n chwilio amdano

Defnyddiwch AND wrth chwilio i:

 • culhewch eich canlyniadau
 • dywedwch wrth y gronfa ddata bod yn rhaid i BOB term chwilio fod yn bresennol yn y cofnodion sy'n deillio o hynny

Er enghraifft:

 • cath AND chi
 • ymarfer corff AND iechyd
 • llygredd AND dŵr AND phlaladdwyr

Byddwch yn ofalus er hynny: mewn llawer o gronfeydd data, ond nid pob un, yr AND yw'r chwiliad diofyn ac mae'n rhoi AND yn awtomatig rhwng eich termau chwilio.Er bod eich holl dermau chwilio wedi'u cynnwys yn y canlyniadau, efallai na fyddant wedi'u cysylltu gyda'i gilydd yn y ffordd rydych chi ei eisiau.

Er enghraifft:

 • Cyfieithir addysg Gymraeg i: Cymraeg  AND iaith AND addysg.
 • Mae newid hinsawdd yn cael ei gyfieithu i newid AND hinsawdd
  • Gall y geiriau ymddangos yn unigol trwy'r cofnodion sy'n deillio o hynny.

Gallwch chwilio gan ddefnyddio ymadroddion i wneud eich canlyniadau'n fwy penodol (gweler y blwch "........" gyferbyn).

Er enghraifft: "Addysg Gymraeg" / "newid hinsawdd" Fel hyn, mae'r ymadroddion yn ymddangos yn y canlyniadau fel rydych chi'n disgwyl iddyn nhw fod.

Defnyddiwch NEU/OR mewn chwiliad i:

 • cysylltu dau gysyniad tebyg neu fwy (cyfystyron)
 • ehangu eich canlyniadau

Rydych chi'n dweud wrth y gronfa ddata y gall UNRHYW o'ch termau chwilio fod yn bresennol yn y cofnodion sy'n deillio o hynny.

Er enghraifft:

 • cath OR ci
 • teithio OR twristiaeth
 • clonio OR geneteg OR atgenhedlu

Defnyddiwch NID/NOT mewn chwiliad i:

 • eithrio geiriau o'ch chwiliad.
 • culhewch eich chwiliad, gan ddweud wrth y gronfa ddata i anwybyddu cysyniadau a allai gael eu awgrymu gan eich telerau chwilio.

Er enghraifft:

 • cath NOT ci
 • clonio NOT defaid
 • teithio NOT twristiaid

Gallwch ddefnyddio gweithredwyr lluosog o fewn yr un chwiliad i gael canlyniadau hyd yn oed yn fwy effeithiol a phwerus. Mae cronfeydd data yn dilyn gorchmynion rydych chi'n eu teipio i mewn ac yn dychwelyd canlyniadau yn seiliedig ar y gorchmynion hynny. Wrth gyfuno'ch telerau chwilio, byddwch yn ymwybodol o'ch archeb chwilio.

Mae cronfeydd data fel arfer yn cydnabod A (AND) fel y prif weithredwr, a byddant yn cysylltu cysyniadau â A (AND) gyda'i gilydd yn gyntaf.

Os ydych chi'n defnyddio cyfuniad o weithredwyr AND a OR mewn chwiliad, amgaewch y geiriau / cysyniadau mewn cromfachau gyda'i gilydd.

Enghraifft:

Rydych chi'n chwilio am wybodaeth am bobl ifanc yn eu harddegau a'r defnydd o gyfryngau cymdeithasol. Gallech gyfuno'ch gweithredwyr fel:

 • (pobl ifanc yn eu harddegau OR glasoed) AND (cyfryngau cymdeithasol OR facebook)

Grwpiwch y cysyniadau OR gyda'i gilydd gan ddefnyddio (cromfachau) i sicrhau bod y chwiliad yn cael ei brosesu yn y ffordd ddisgwyliedig.

Enghraifft:

Rydych chi'n chwilio am wybodaeth am glonio bodau dynol a chlonio defaid. Gallech gyfuno'ch gweithredwyr fel:

 • clonio AND (defaid OR ddynol)

Bydd hyn yn chwilio am glonio A defaid yn ogystal â chlonio A dynol

Os na ddefnyddiwch y (cromfachau) a chwilio gan ddefnyddio'r clonio A defaid NEU ddynol ganlynol, bydd eich chwiliad yn cael ei brosesu fel:

 • clonio A defaid fel un chwiliad
 • NEU ddynol fel chwiliad eilaidd

Mae hyn yn golygu na fyddai eich canlyniadau chwilio sy'n cynnwys dynol yn gysylltiedig mewn unrhyw ffordd â chlonio.

Hidlo a mireinio eich chwiliadau

Gallwch gulhau'ch canlyniadau chwilio mewn cronfeydd data trwy hidlo neu fireinio'r meysydd priodol. Er enghraifft, bydd clicio ar yr opsiwn Testun Llawn Ar-lein yn dangos i chi'r eitemau y gallwch eu cyrchu ar-lein yn uniongyrchol trwy Primo.

Rydych chi'n dweud wrth y catalog neu'r gronfa ddata yn union beth rydych chi am gael ei arddangos.

Er enghraifft:

 • blwyddyn (ar gyfer ymchwil gyfoes)

 • math (e.e. erthygl neu lyfr)

 • pwnc (am berthnasedd)

 • iaith

 • ffynonellau ar-lein

Gormod o ganlyniadau Dim digon o ganlyniadau
 • ychwanegwch rai geiriau allweddol mwy penodol
 • defnyddiwch hidlwyr
 • gwnewch eich termau chwilio yn ehangach
 • meddyliwch am gyfystyron 

Chwilio ymadroddion "..........."

Mae chwilio ymadrodd yn eich helpu i gyfyngu ar eich chwiliad gan ei fod yn cael ei ddefnyddio i nodi bod yn rhaid i'ch termau ymddangos wrth ymyl ei gilydd, ac yn y drefn rydych chi'n ei nodi.

Mae chwilio ymadrodd yn cael ei gyflawni'n gyffredin trwy amgylchynu'ch ymadrodd gyda "dyfynodau". (Gwiriwch y sgriniau Cymorth Cronfa Ddata bob amser, oherwydd gall rhai cronfeydd data ddefnyddio gwahanol symbolau.)

Er enghraifft

Pan fyddwch chi'n ychwanegu'r dyfynodau at y termau canlynol, mae'r gronfa ddata'n chwilio am yr union dermau hynny yn y drefn rydych chi'n ei nodi ac nid unrhyw le yng nghofnod yr eitem.

"cyfryngau cymdeithasol"

"newid hinsawdd"

"Addysg gyfrwng Cymraeg"

"datblygiad amaethyddol"

Defnyddio symbol ( * )

Mae cwtogi yn dechneg chwilio arall y gallwch ei ddefnyddio i ddod o hyd i wahanol derfyniadau geiriau yn seiliedig ar wraidd gair. Yn syml, mae cwtogi yn golygu byrhau rhywbeth. Pan fyddwch yn chwilio gan ddefnyddio cwtogi fel techneg chwilio, byddwch yn byrhau neu'n dileu diwedd gair penodol ac yn gadael gwraidd y gair penodol hwnnw yn unig a rennir gan dermau lluosog. Bydd y gronfa ddata'n edrych am yr holl amrywiadau. Ni fydd yn rhaid i chi deipio holl amrywiadau gwahanol y term gan y bydd y gronfa ddata yn chwilio hyn i chi ar yr un pryd, yn hytrach na'ch bod yn gwneud sawl chwiliad ar wahân.

Mae'r symbol cwtogi (*) yn adfer unrhyw nifer o lythrennau - mae'n ddefnyddiol i ddod o hyd i wahanol derfyniadau geiriau yn seiliedig ar wraidd gair.

Mae hwn yn dechneg sydd yn fwy defnyddiol yn yr Saesneg gan fod yna amrwyiadau yn sillafu ambell eiriau, er enghraifft gwhaniaethau rhwng Saesneg Prydain Fawr a Saesneg Americanaidd. 

Er enghraifft:

 • ysgo*  a fydd yn chwlio am ysgol, ysgolheigaidd, ysgolheictod.
 • addys* a fydd yn chwilio am addysg, addysgu, addysgiadol, addysgiwadwy.

Defnyddio symbol ( ? )

Mae cardiau gwyllt yn debyg i foncyffion ond fe'u defnyddir yn lle un llythyren neu ddim llythyren mewn gair. Maent yn ddefnyddiol ar gyfer cyfeiriadau afreolaidd ac ar gyfer sillafu Saesneg Prydeinig / Americanaidd. Maent yn ehangu eich chwiliad trwy gynnwys sillafu geiriau amrywiol.

Defnyddir y symbol marc cwestiwn yn fwyaf cyffredin.

Er enghraifft:

wom?n yn chwilio am woman a women

behavio?r yn chwilio am behaviour a behavior

model?ing yn chwilio am modeling a modelling

organi?e yn chwilio am organise a organize

Fideo sut i chwilio cronfa ddata yn effeithiol