Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Canfod a Rheoli Gwybodaeth ar gyfer eich Traethawd Hir: 9. Rheoli gwybodaeth

Rheoli gwybodaeth

Mae'n bwysig iawn cadw cofnod cywir o'r wybodaeth sydd i'w chynnwys yn eich traethawd hir.

Bydd angen i chi reoli'r wybodaeth rydych chi'n dod o hyd iddi ar gyfer eich traethawd hir. Mae llawer o ffynonellau gwybodaeth ar-lein yn cynnwys nodweddion i'ch helpu chi i storio'ch canlyniadau chwilio i'w defnyddio'n ddiweddarach. Yn Primo, er enghraifft, gallwch storio'ch canlyniadau chwilio yn eich Ffefrynnau. Ceisiwch fynd i'r arfer o storio'r cofnodion ar gyfer y ffynonellau gwybodaeth rydych chi'n dod o hyd iddyn nhw fel nad oes raid i chi dreulio amser gwerthfawr yn chwilio amdanyn nhw eto wrth greu eich rhestr gyfeirio.

Mae yna hefyd offer ar-lein i'ch galluogi i allforio canlyniadau chwilio i feddalwedd rheoli cyfeirio e.e. EndNote. Mae mwy o fanylion isod.

Pam defnyddio meddalwedd cyfeirio?

Dyma rai o'r ffyrdd y gall defnyddio meddalwedd rheoli cyfeirnod helpu:

 • Dadansoddiad dyfynnu cyson
 • Mwy o lenyddiaeth wyddonol
 • Dyfynnwch wrth i chi ysgrifennu
 • Lleoliad storio electronig sengl
 • Creu llyfryddiaeth ddi-wall
 • Chwilio, didoli a rhannu cyfeiriadau
 • Allforio cyfeiriadau i ddogfennau

Mwy o wybodaeth:Meddalwedd y Brifysgol

Casglu eich cyfeiriadau

Mae’n ddefnyddiol iawn gallu mynd ati’n systematig i gasglu’r cyfeiriadau rydych wedi’u dewis ar gyfer eich traethawd er mwyn eu cadw mewn un lle a’u hadfer yn ôl y galw wrth ysgrifennu eich adolygiad.

Gall strategaethau amrywio o:

 1. Prosesau syml iawn fel defnyddio eich E-Silff Primo; Gall hwn fod yn strategaeth addas os ydych yn gweithio gyda nifer bach iawn o gyfeiriadau (e.e. <25) ar bwnc ble mae'r llenyddiaeth yn brin.
 2. strategaethau mwy datblygedig fel defnyddio nodwedd Dyfyniadau a Llyfryddiaeth Word; Gall hwn fod yn addas pan rydych wedo casglu nifer rhesymol o gyferiadau, ond dim nifer enfawr (e.e. 25-75 o gyfeiriadau).
 3. meddalwedd lawn Rheoli Cyfeiriadau fel EndNote a’r fersiwn symlach ar y we EndNote Online; Mae hyn yn mwyaf addas pryd rydych yn gweithio gyda nifer fawr iawn o cyfeiriadau (e.e. 100+).

Rheoli eich chwiliadau a'ch canlyniadau

Bob tro y cewch ganlyniadau o gronfa ddata, bydd angen i chi eu rheoli. Er mwyn osgoi dyblygu eich chwiliadau dro ar ôl tro, arbedwch nhw!

Cymerwch gip trwy'r tabiau hyn i ddarganfod mwy ar sut i arbed neu storio chwiliadau a chofnodion a sut i fynd ati i anfon y manylion atoch chi'ch hun drwy e-bost.

Os gwelwch eich bod yn chwilio am yr un gair neu ymadrodd dro ar ôl tro, gallwch storio neu gadw ymholiadau yn eich Cyfrif ar Primo.

 • Sicrhewch eich bod yn Mewngofnodi i Primo
 • Ar frig y dudalen ganlyniadau chwilio, gwelwch opsiwn i Gadw Ymholiad

undefined

Os hoffech gael eich hysbysu trwy e-bost pan fydd canlyniadau newydd yn cael eu hychwanegu at eich chwiliad, cliciwch Turn on notification for this query ar y faner sy'n ymddangos ar dop y tudalen (baner Saesneg yn unig ar hyn o bryd - Cymraeg ar y ffordd).

undefined

Cliciwch ar yr eicon pin sydd wedi'i lleoli yng nghornel dde uchaf y dudalen Primo i fynd i'ch ffefrynnau, ac wedyn cliciwch ar Saved Searches (adran Saesneg ar hyn o bryd - Cymraeg ar y ffordd) i weld eich chwiliadau wedi'u cadw:

Mae gennych yr opsiwn i ddileu'r chwiliadau pryd bynnag y dymunwch trwy glicio ar Unpin this search:

 

ar bwys y chwiliad ydych chi eisiau dileu (adran Saesneg ar hyn o bryd - Cymraeg ar y ffordd).

Os ydych wedi dod o hyd i eitem ar Primo yr ydych am ei chadw i'ch cyfrif er mwyn cyfeirio ati yn y dyfodol, gallwch storio neu gadw cofnod trwy glicio ar yr eicon pin wrth ymyl y teitl.

undefined

Ar ben uchaf y dudalen Primo, cliciwch yr eicon pin i weld eich eitemau sydd wedi'u cadw.

Cofiwch mewngofnodi i Primo i weld eich ffefrynau a chofnodion rydych wedi cadw.

Neu, ewch i'ch cyfrif a mynd i Eitemau a gadwyd

undefined

undefined

(baner Saesneg yn unig ar hyn o bryd - Cymraeg ar y ffordd).

Gallwch e-bostio'ch eitemau sydd wedi'u cadw atoch chi'ch hun hefyd.

Ar ben uchaf y dudalen Primo, cliciwch yr eicon pin i weld eich eitemau sydd wedi'u cadw.

Cofiwch mewngofnodi i Primo i weld eich ffefrynau a chofnodion rydych wedi cadw.

Neu, ewch i'ch cyfrif a mynd i Eitemau a gadwyd

undefined

Dewiswch hyd at 30 cofnod trwy glicio ar y blwch rhif wrth ymyl pob cofnod.

undefined

Uwchben y rhestr, cliciwch ar Ebost.

undefined

NEU

gallwch allforio un eitem ar y tro trwy glicio'r eicon

 

gyferbyn y teitl. 

Parhewch nes eich bod wedi allforio'r holl gofnodion rydych chi am eu e-bostio atoch chi'ch hun o'r Fasged ac unrhyw is-ffolderau rydych chi wedi'u creu o'r blaen.

Cynllun: y nodweddion sylfaenol

Peidiwch â phanicio! Cymerwch gip ar y tabiau canlynol ar yr hyn y gallwch chi ei wneud i'ch helpu chi ar eich taith traethawd hir.

 • Dechreuwch yn gynnar
 • Rhowch ychydig o amser i'ch hun:
  • darllenwch o gwmpas eich pwnc o ddiddordeb
  • meddyliwch am yr hyn sydd ar gael a sut i ddod o hyd i'r ffynonellau
  • coladu'r ffynonellau sydd ar gael
 • Bydd y math o ymchwil y bydd angen i chi ei wneud yn dibynnu ar eich cwestiwn ymchwil.
 • Bydd angen i chi benderfynu sut i gynnal eich ymchwil eich hun:
  • ymchwil sylfaenol: cynnal eich arbrofion eich hun fel arolygon i gael gwybodaeth newydd i'ch maes pwnc
  • ymchwil eilaidd: coladu gwybodaeth o ymchwil pobl eraill i gynhyrchu synthesis newydd.
   • Gallwch ddefnyddio cyfuniad o'r ddau
 • Meddyliwch am foeseg. Nodwch a chynlluniwch ar gyfer unrhyw faterion moesegol wrth gasglu eich data.
 • Storiwch eich canlyniadau'n ddiogel - ac ategu'ch gwaith yn rheolaidd
 • Meddyliwch am ysgrifennu wrth i chi fynd ymlaen

blue yellow red and green papers

Mae'n bwysig iawn ystyried sut y byddwch yn:

 • trefnu
 • storfa
 • cadwch olwg ar eich data wrth i chi ei gasglu

Bydd hyn yn eich galluogi i:

 • ddangos tueddiadau, patrymau a themâu yn gliriach
 • ddangos eich bod wedi ymchwilio i'ch pwnc yn fanwl
 • sicrhau fod eich canfyddiadau yn seiliedig ar ganlyniadau cyflawn a chynhwysfawr

person holding white mini bell alarmclock

 • Meddyliwch am amserlen waith fel bod gennych chi syniad o'r hyn sydd angen i chi ei wneud ac erbyn pryd
 • Rhannwch eich traethawd hir yn rhestr o dasgau
  • Er enghraifft, Wythnos 1: chwilio am lenyddiaeth, Wythnos 2: meddyliwch am ddulliau priodol ac ati.
 • Creu rhestr wirio - a thiciwch y dasg wedi'i chwblhau!
 • Neilltuwch amser bob wythnos i weithio ar eich ymchwil
 • Rhowch ddigon o amser i'ch hun brawfddarllen eich fersiwn derfynol
 • Peidiwch â gadael unrhyw beth i'r funud olaf
  • Argraffu: a oes gennych chi ddigon o inc / papur?
  • Rhwymo: gwiriwch pa mor bell ymlaen llaw y mae angen i chi gyflwyno'ch gwaith i'w rwymo, 3 diwrnod / 7 diwrnod?

Llyfryddiaeth yn Microsoft Word

Mae nodwedd yn Microsoft Word ar gyfer creu dyfyniadau testun a llyfryddiaethau. Citations & Bibliography yw'r enw arno a gallwch ddod o hyd iddo ar y tab Cyfeiriadau yn Word.

Dalier sylw: mae'n rhaid i chi deipio'r manylion cyfeirio eich hun felly mae hyn yn ddefnyddiol dim ond os ydych chi'n dyfynnu nifer fach o gyfeiriadau yn unig. Hefyd nid yw wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio gyda throednodiadau.

Defnyddio Microsoft Word yn effeithiol

Sut allaf wneud y mwyaf o Microsoft Word pan yn ysgrifennu'n nhraethawd hir?

How to add page numbers in a Word document (starting at page 1, 2, 3 or later) | Digital Citizen

Mae yna lawer o nodweddion yn Microsoft Word a all eich helpu chi yn y broses o ysgrifennu eich traethawd hir. Dilynwch y dolenni isod i gael cyfarwyddiadau cam wrth gam:

 

Wrth baratoi traethawd hir efallai yr hoffech ddefnyddio un o'r dulliau canlynol ar gyfer fformatio cyson ar draws ystod o ddogfennau:

Templedi

 • Yna gallwch greu dogfennau newydd yn seiliedig ar dempled sy'n bodoli eisoes (Sut mae gwneud hynny?)

Prif ddogfen

Gallwch greu prif ddogfen i arddullio ystod o brosiectau Word unigol, fel penodau traethawd hir, yn barod i'w hargraffu (Sut mae gwneud hynny?)

Peidiwch colli eich gwaith!

I geisio gwneud yn siŵr nad ydych yn colli eich gwaith rydym yn argymell eich bod yn ystyried y canlynol: (FAQ https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=85)

 • Gweithiwch oddi ar OneDrive gan y gallwch adfer fersiwn blaenorol o ffeil a storiwyd ar OneDrive (Sut ydw i'n gwneud hynny?)
 • Rhowch enw i’ch dogfen a’i chadw cyn gynted ag y byddwch yn dechrau gweithio. Os bydd eich cyfrifiadur yn chwalu am unrhyw reswm bydd Windows yn ceisio adfer eich dogfen. Os nad ydych wedi cadw’r gwaith – ni all Windows wneud hyn.
 • Cadwch eich gwaith yn rheolaidd wrth i chi weithio
 • Gweithiwch ar gopi drafft o unrhyw ddogfen bwysig, er enghraifft eich traethawd estynedig a chadwch y fersiwn wreiddiol yn gyflawn.
 • Cofiwch, ar gyfrifiaduron y gweithfannau cyhoeddus, bod y ffolder Documents (Data D:) yn cael ei dileu’n rheolaidd felly os nad ydych yn copïo eich ffeiliau i’ch storfa ffeiliau Prifysgol cyn i chi allgofnodi, byddwch yn colli’r ffeiliau hynny Sut mae gwneud hynny? )
 • Peidiwch BYTH â gweithio’n uniongyrchol oddi ar ddisg hyblyg neu go’ bach.
 • Peidiwch ag ymddiried yn un math o gyfrwng i drosglwyddo dogfennau a grëwyd gartref i’r campws. E-bostiwch y dogfennau i’ch cyfeiriad e-bost Prifysgol, dewch â nhw ar CD/DVD/co’ bach a’u hargraffu
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud copïau wrth gefn o unrhyw ddogfennau sydd wedi’u storio ar unrhyw ddyfais gludadwy (co’ bach, CD/DVD) rhag ofn i chi golli’r gwaith ( Sut mae gwneud hynny? )
 • Gwnewch yn siŵr fod gennych chi bob amser fwy nag un copi o unrhyw ffeil, wedi’i storio mewn lleoedd gwahanol

Mae’r holl wybodaeth uchod yn argymhellion sy’n seiliedig ar sefyllfaoedd y mae defnyddwyr yn y gorffennol wedi’u hwynebu.

Endnote

Mae EndNote yn feddalwedd cyfeirio llyfryddiaethol ar gyfer casglu cyfeiriadau llyfryddiaethol o gronfeydd data ar-lein; diwygio, rheoli a storio tystlythyrau; fformatio'r cyfeiriadau o ystod o arddulliau dyfynnu a ddarperir ac allforio'r cyfeiriadau fel troednodiadau, ôl-nodiadau a llyfryddiaethau i ddogfennau Microsoft Word.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu cefnogaeth a hyfforddiant i ddefnyddwyr Endnote.

Mendeley

Nid yw'r meddalwedd rhad ac am ddim hwn yn cael ei gefnogi gan y Brifysgol ond mae dogfennaeth o gymorth ar gael ar-lein. Mae Mendeley yn caniatáu ichi fewnforio cyfeiriadau i'ch aseiniadau gan ddefnyddio ychwanegiad dyfynnu ar gyfer Word.

https://www.mendeley.com/ 

Zotero

Mae Zotero ar gael am ddim i gasglu, storio a helpu chi i fewnosod dyfyniadau yn eich aseiniadau.

Ni ddarperir cefnogaeth gan Brifysgol Aberystwyth ond mae canllawiau cymorth a fideos defnyddiol ar gael ar-lein.

https://www.zotero.org/