Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Ymwybyddiaeth ynglŷn â Chyfeirnodi a Llên-ladrad: 8. Enghreifftiau o gyfeirnodi

Dulliau Cyfeirnodi

Dewiswch yr enghreifftiau perthnasol isod ar gyfer eich dull cyfeirnodi.  Os ydych yn ansicr pa ddull i'w ddefnyddio, darllenwch 'Pa ddull i'w ddefnyddio ar gyfer cyfeirnodi?'

Os hoffech chi gymorth neu gefnogaeth cysylltwch â'ch llyfrgellydd: llyfrgellwyr@aber.ac.uk

Awgrymiadau Pellach:

 • Edrychwch ar y cynllun marcio ar gyfer eich aseiniad - sawl marc sydd i'w gael am eich rhestr gyfeirnodi a pha feini prawf sy'n rhaid eu cyflawni?
 • Wrth gynllunio'r aseiniad, cofiwch ganiatáu digon o amser ar gyfer y darllen a'r cyfeirnodi.
 • Darllenwch yn helaeth: dechreuwch â rhestr ddarllen Aspire yn eich modiwl Blackboard a datblygwch eich sgiliau chwilio yn y pwnc yn ystod eich cwrs.
 • Rhowch drefn ar eich cyfeirnodi a chadw rhestr wrth ichi ymchwilio ar gyfer eich traethawd.

APA - American Psychological Association

Mae'r dudalen hon yn rhoi enghreifftiau o ffynonellau sy'n cael eu cydnabod yn gyffredin. Cyfeiriwch at ganllaw APA yr adran (APA = Cymdeithas Seicolegol America) yn:

Mae hwn yn ddull sy'n defnyddio fformat awdur-dyddiad ar gyfer cydnabyddiaethau yn y testun ac yna'n rhestru manylion llawn y ffynhonnell yn nhrefn yr wyddor yn y rhestr gyfeirnodi.

Enghreifftiau o gydnabyddiaethau yn-y-testun:

 •    Yn rhan o'r naratif e.e. Mae Adams (2019) yn dadlau bod...
 •    Yn dilyn yn syth ar ôl ymadrodd e.e. Mae'r canllaw cyfredol yn rhoi darlun cyffredinol o APA (Adams, 2019).

Gweler y tabiau canlynol i gael cyngor ynglŷn â chreu rhestr gyfeirnodi.
 

Creu'r rhestr gyfeirnodi:

Wrth gyfeirnodi llyfr dilynwch y drefn hon:

•    Awduron, cyfenw ac yna blaenlythrennau
•    Blwyddyn cyhoeddi, mewn cromfachau
•    Teitl, mewn print italig
•    Argraffiad y llyfr (os nad yr argraffiad cyntaf)
•    Cyhoeddwr

Enghraifft: Llyfr, un awdur:


Rhestr Gyfeirnodi:
Smyth, T.R. (2004). The principles of writing in Psychology. Palgrave MacMillan.

Wrth gyfeirnodi e-lyfr dilynwch y drefn hon:

 • Awduron neu olygyddion (Goln.), cyfenwau ac yna blaenlythrennau.
 • Blwyddyn cyhoeddi, mewn cromfachau
 • Teitl y llyfr, mewn print italig.
 • Argraffiad (os nad yr argraffiad cyntaf)
 • Dolen gyswllt URL neu DOI

Enghraifft: e-lyfr

Bennett, P. (2006). Abnormal and clinical psychology: An introductory textbook (2il arg.). http://www.eblib.com/

Wrth gyfeirnodi pennod o lyfr dilynwch y drefn hon:

•    Awdur y bennod, cyfenw yn gyntaf ac yna llythrennau cyntaf.
•    Blwyddyn cyhoeddi
•    Teitl y bennod
•    Yn + awduron y llyfr cyfan (Goln.)
•    Teitl y llyfr
•    Tudalennau'r bennod
•    Cyhoeddwr

Enghraifft: pennod o lyfr

Smyth, M. J., & Filipkowski, B.K. (2010). Coping with stress. Yn D. French, K. Vadhara, A.A. Kaptein, & J. Weinman (Goln.), Health Psychology (tt. 271-283). Blackwell Publishing.

Wrth gyfeirnodi erthygl dilynwch y drefn hon:

•    Awduron, cyfenwau ac yna blaenlythrennau.
•    Blwyddyn cyhoeddi, mewn cromfachau.
•    Teitl yr erthygl.
•    Teitl y cyfnodolyn, mewn print italig.
•    Cyfrol y cyfnodolyn.
•    Rhifyn y cyfnodolyn, mewn cromfachau.
•    Ystod tudalennau'r erthygl.
•    DOI yr erthygl, os yw ar gael.

Enghraifft: Erthygl mewn cyfnodolyn

Beaman, P.C., & Holt, J.N. (2007). Reverberant auditory environments: the effects of multiple echoes on distraction by 'irrelevant' speech. Applied Cognitive psychology, 21(8), 1077-1090. doi:  https://doi.org/10.1002/acp.1315 

Wrth gyfeirnodi gwe-ddalen dilynwch y drefn hon:

•    Cyfenw'r awdur ac yna blaenlythrennau NEU enw'r sefydliad. Teitl y we-ddalen os nad oes awdur.
•    Blwyddyn cyhoeddi (mewn cromfachau).
•    Teitl.
•    URL.

Enghraifft: gwe-ddalen

Sefydliad Iechyd y Byd (WHO). (2019). WHO updates global guidance on medicines and diagnostic tests to address health challenges, prioritise highly effective therapeutics, and improve affordable access. https://www.who.int/news/item/09-07-2019-who-updates-global-guidance-on-medicines-and-diagnostic-tests-to-address-health-challenges-prioritize-highly-effective-therapeutics-and-improve-affordable-access  

Gall dogfen ar y we gynnwys adroddiadau llywodraeth neu ddogfennau polisi. Maent yn cael eu cyfeirnodi'n wahanol i dudalennau gwe:

•    Awduron, yn cynnwys blaenlythrennau.
•    Blwyddyn cyhoeddi, mewn cromfachau.
•    Teitl, mewn print italig.
•    URL

Enghraifft: Dogfen ar y we
Howe, C., Mercer, N. (2007). Children's social development, peer interaction and classroom learning. https://cprtrust.org.uk/wp-content/uploads/2014/06/research-survey-2-1b.pdf 
 

Defnyddiwch erthyglau papur newydd yn fan cychwyn i ymchwil. Nid ydynt yn cael eu hystyried yn ffynonellau academaidd. Defnyddiwch y fformat isod:

•    Cyfenwau awduron, yna blaenlythrennau.
•    Blwyddyn, mis a dyddiad cyhoeddi, mewn cromfachau.
•    Teitl yr erthygl.
•    Teitl y papur newydd, mewn print italig.
•    Rhifau'r tudalennau NEU URL, os yw yn erthygl ar-lein

Enghraifft: Erthygl papur newydd:

Sisley, D. (2020, Chwef 22). Can science cure a broken heart?. The Guardian. https://www.theguardian.com/science/2020/feb/22/can-science-cure-a-broken-heart 

Nid yw'r hyn sy'n cael ei bostio ar y cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft Twitter a Facebook, yn cael eu hystyried yn ffynonellau academaidd. Defnyddiwch nhw yn fan cychwyn i’ch ymchwil academaidd. Defnyddiwch y fformat isod:   

•    Enw defnyddiwr neu enw'r grŵp
•    Dyddiad ar ffurf blwyddyn, mis, diwrnod. Mewn cromfachau. Os nad oes dyddiad, rhowch (n.d.)
•    Teitl y post, wedi'i ddilyn gan y math o ffynhonnell mewn cromfachau [ ].
•    Wedi'i adalw o, ac yna mis, diwrnod, blwyddyn,
•    o'r URL

Enghraifft: Post Cyfryngau Cymdeithasol 

Barack Obama. (2009, Hydref 9). Humbled [diweddariad Facebook]. Wedi'i adalw Mai, 14, 2020, o http://www.facebook.com/posted.php?id=6815841748&share_id=154954250775&comments=1#s154954250775 

 

Gweler canllaw cyfeirnodi llawn yr adran i'r 7ed APA yn:

Canllawiau Cyfnodolion IoP

Cymerwyd yr wybodaeth hon o'r 'Institute of Physics Author Guidelines' ar gyfer Cyfnodolion IoP.

Erthyglau mewn cyfnodolion

Wrth gyfeirnodi gweithiau mewn cyfnodolion rhaid cynnwys:

 • Awdur(on): cyfenw(au) a blaenlythrennau
 • Blwyddyn
 • [Teitl yr erthygl (dewisol, ond gweler isod)]
 • Teitl cryno safonol y cyfnodolyn (mewn print italig)
 • Adran y cyfnodolyn (e.e. A, B, ac ati, os yw'n briodol)
 • Rhif y gyfrol (mewn print trwm)
 • Rhif y dudalen, y gyfres dudalennau neu rif yr erthygl

Enghraifft:

 • Cantillano C, Mukherjee S, Morales-Inostroza L, Real B, Cáceres-Aravena G, Hermann-Avigliano C, Thomson R R and Vicencio R A 2018 New J. Phys. 20 033028

Os oes mwy na deg awdur, dylid rhoi enw'r awdur cyntaf ac ar ôl hynny et al.

Sylwer nad yw'n orfodol rhoi teitl yr erthygl, heblaw am Journal of Neural Engineering (J. Neural Eng.)Measurement Science and Technology (Meas. Sci. Technol.)Physical Biology (Phys. Biol.)Physiological Measurement (Physiol. Meas.) and Physics in Medicine and Biology (Phys. Med. Biol.).

Os nad oes unigolyn yn cael ei enwi'n awdur, efallai bod grŵp cydweithrediadol o awduron neu gorff corfforaethol yn gyfrifol amdano, e.e.:

 • Tîm Uwchraddio ASDEX 2002 Theory-based modelling of ASDEX Upgrade discharges with ECH modulation Nucl. Fus. 42 L11

Os oes cydweithrediad yn cael ei atodi i un neu fwy o awduron, rhaid rhoi enw'r cydweithrediad cyn y flwyddyn, e.e.:

 • Nakamura K (Grŵp Data Gronynnau) 2010 J. Phys. G: Nucl. Part. Phys37 075021

Llyfrau

Wrth gyfeirnodi llyfrau dylid cynnwys:

 • Awdur(on): cyfenw(au) a blaenlythrennau
 • Blwyddyn
 • Teitl llawn (mewn print italig, rhaid i lythyren gyntaf pob gair arwyddocaol fod yn briflythyren; os yw'r gair yn un sydd â chyplysnod rhaid rhoi prif lythyren ar ddechrau'r ddwy ran; er enghraifft, 'Non-Classical Mechanics')
 • Tref cyhoeddi
 • Cyhoeddwr

Enghraifft:

 • Whelan C T 2018 Atomic Structure (Bryste: IOP Publishing)

Gall cyfeiriadau at lyfr gynnwys (dewisol):

 • Teitl y bennod (llythrennau bach mewn print 'Rhufeinig'; prif lythyren i'r gair cyntaf ac enwau priod yn unig)
 • Argraffiad (e.e. arg 1af) (os oes un)
 • Rhif y gyfrol (os oes un, ar ôl y talfyriad 'cyf')
 • Golygydd(ion) (os o gwbl, blaenlythrennau cyn y cyfenw(au) ac ar ôl y talfyriad 'gol' [dim atalnod llawn] hyd yn oed os oes mwy nag un golygydd)
 • Pennod a/neu rif(au) tudalen(nau) (os yw'n briodol)

Enghraifft:

 • Leung C-W a Ng C-K 2018 Spectra of commutative non-unital Banach rings Advances in Ultrametric Analysis (Contemporary Mathematics cyf 704) gol A Escassut et al (Providence, RI:
   Cymdeithas Fathemategol America (American Mathematical Society) t 91

Trafodion cynhadledd

Dylai cyfeirnod papurau cynhadledd gynnwys:

 • Awdur(on): enw(au) a blaenlythyren(rennau)
 • Blwyddyn cyhoeddi
 • Teitl y gynhadledd (mewn print italig, rhaid i lythyren gyntaf pob gair arwyddocaol fod yn briflythyren)

Enghraifft:

 • Mahanta N K and Abramson A R 2012 13th Intersociety Conf. on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems

Gall cyfeiriadau at drafodion cynhadledd gynnwys (dewisol):

 • Teitl papur
 • Lle a dyddiad (mis a/neu flwyddyn) y gynhadledd (mewn print italig ac mewn cromfachau, wedi eu gwahanu â choma)
 • Rhif y gyfrol
 • Golygyddion
 • Tref cyhoeddi
 • Cyhoeddwr
 • Rhifau'r tudalennau/dynodiadau papur eraill

Trafodion SPIE, Trafodion Cynhadledd AIP a Thrafodiadau IEEE

Dylid trin y rhain fel cyfnodolion:

 • Levin A D a Shmytkova E A 2015 Proc. SPIE 9526 95260P
 • Smith M 2004 AIP Conf Proc. 94 340–9
 • Stoffels E et al 2008 IEEE Trans. Plasma Sci. 36 1441–57

Cyfres gynhadledd

Dylai cyfres gynhadledd gynnwys teitl y gynhadledd a theitl y gyfres ond nid y cyhoeddwr.

Yr eithriadau yw Journal of Physics: Conference Series (J. Phys.: Conf. Ser.), IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.) and IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.), a dylid eu gosod fel cyfeirnodau cyfnodolyn, e.e.: 

 • Barry R Holstein 2009 J. Phys.: Conf. Ser. 173 012019
 • V V Kramarenko et al 2016 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 43 012029
 • S Adarsh et al 2016 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 149 012141

Gwe-ddolenni

Dim ond gwe-ddolenni parhaol neu barhaus ddylid eu defnyddio mewn rhestrau cyfeirnodi. Mae enghreifftiau o ddolenni derbyniol yn cynnwys: 

 • Digital Object Identifier (DOI)
 • PubMed identifier (PMID)
 • Rhif cyfeirnod PubMed Central (PMCID)
 • Cod Llyfryddiaethol ADS (Astrophysics Data System) SAO/NASA (ADS)
 • Rhif e-brint arXiv

Rhagargraffiadau

Dylai cyfeirnodi rhagargraffiadau gynnwys:

 • Awdur(on)
 • Blwyddyn cyhoeddi
 • Rhif y rhagargraffiad

Enghraifft:

 • Jones R a Brown A 2011 arXiv:0912.1470

Traethodau Ymchwil

Dylai cyfeirnodau traethodau ymchwil gynnwys:

 • Cyfenw a blaenlythrennau'r awdur
 • Blwyddyn
 • Math o draethawd ymchwil
 • Sefydliad 

Enghreifftiau:

 • Roberts P 1970 Traethawd MSc Prifysgol Manceinion
 • Dobson C T J 1968 Magnetic transport in reaction–diffusion phenomena Traethawd PhD Prifysgol Brunel, Llundain

Mae'r teitl yn ddewisol.

Nodiadau Darlithoedd

Wrth gyfeirnodi darlithoedd dylid cynnwys:

 • Cyfenw a blaenlythrennau'r awdur
 • Blwyddyn
 • Teitl y ddarlith
 • Sefydliad

Enghraifft:

 • Chandrasekhar J R 2003 Modelling aspects of model based dynamic qos management by the performability manager  Nodiadau Darlithoedd Sefydliad Technoleg Delhi, India

Derbyniwyd neu cyflwynwyd

Wrth gyfeirnodi erthyglau sydd wedi eu derbyn neu eu cyflwyno rhaid cynnwys:

 • Awdur(on)
 • Blwyddyn cyhoeddi
 • Teitl cryno safonol y cyfnodolyn (mewn print italig)
 • Naill ai 'derbyniwyd' neu 'cyflwynwyd'

Enghraifft:

 • Jones R a Brown A 2011 Dosbarth. Quantum Grav. Derbyniwyd

Ar y gweill

Wrth gyfeirnodi erthyglau sy'n cael eu paratoi rhaid cynnwys:

 • Awdur(on)
 • Blwyddyn paratoi
 • Teitl yr erthygl
 • Ar y gweill' (mewn cromfachau)

Enghraifft:

 • Jones R a Brown A 2011 Dosbarth. Quantum Grav. Ar y gweill

Testun troednodiadau nad ydynt yn cael eu cynnwys yn y llyfryddiaeth

Os nad yw'r cyfeiriadau'n cynnwys gwybodaeth lyfryddiaethol (h.y. nid ydynt yn cyfeirio at ddarnau eraill o waith) dylech eu rhoi mewn troednodyn o fewn y testun a'u cydnabod yn y lleoliad priodol.

Cymdeithas Ymchwil y Dyniaethau Modern (MHRA)

Mae'r Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol wedi paratoi Taflen Arddull ar gyfer Traethodau a mathau eraill o Waith Cwrs. Mae'r daflen i'w gweld ar Blackboard. Dyma grynodeb o'r cyngor a'r enghreifftiau a roddir. Wrth weithio, byddai'n ddefnyddiol cadw'r daflen wrth law er mwyn gallu cyfeirio ati i gael mwy o fanylion. Dylech adael gofod-dwbl rhwng llinellau yn eich gwaith, ac ar gyfer atalnodi wrth gyfeirnodi fe'ch cynghorir i ddilyn yr enghreifftiau.
Seiliwyd y daflen ar Ganllaw Arddull yr MHRA (MHRA Style Guide) (3ydd argraffiad).

Seiliwyd y cwis MHRA ar ddiwedd y canllaw hwn ar daflen arddull yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol.

Os ydych yn fyfyriwr Hanes a Hanes Cymru neu Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, rhaid ichi ddefnyddio'r canllaw cyfeirnodi a gewch gan eich adran wrth gydnabod a chyfeirnodi ffynonellau yn eich gwaith ysgrifenedig.

Cydnabod ffynonellau yw crybwyll teitlau llyfrau ac eitemau eraill yn eich gwaith

 • Wrth grybwyll teitl cyhoeddiad hunangynhwysol (Er enghraifft, llyfr, cyfnodolyn, neu bapur newydd), rhaid defnyddio print italig ar gyfer y teitl.
 • Wrth grybwyll teitl rhywbeth sy'n rhan o gyhoeddiad hunangynhwysol (Er enghraifft, pennod, un gerdd, neu erthygl) rydych yn rhoi'r teitl mewn dyfynodau sengl

Enghraifft:

Mae C. J. Atkin, mewn erthygl ddiweddar o'r enw 'Busy Old Fools' yn Essays in Criticism , yn trafod 'The Sun Rising' gan Donne, a'i gysylltu â sawl agwedd ar ddrama Shakespeare Hamlet. Mae ei chasgliadau'n wahanol i'r rhai y daeth iddynt rai blynyddoedd yn ôl yn ei llyfr Renaissance Resonances, lle y mae ym Mhennod Saith, ‘Donne Speaks to Shakespeare’, yn ymdrin yn gryno â'r un pwnc. 

Yn yr enghraifft

 • Un erthygl mewn cyfnodolyn yw 'Busy Old Fools'
 • Cyfnodolyn yw Essays in Criticism
 • Teitl un gerdd yw 'The Sun Rising'
 • Mae Hamlet yn ddrama gyfan
 • Llyfr yw Renaissance Resonances
 • Pennod mewn llyfr yw ‘Donne Speaks to Shakespeare'

Yn y llyfryddiaeth, rhaid cynnwys cyfeirnod llawn i bob elfen sy'n cael ei chydnabod.

Gall dyfyniad byr fod unrhyw beth hyd at 40 gair ac maent yn cael eu rhoi mewn dyfynodau sengl.

Y dyfyniad cyntaf o ffynhonnell

Mae'r dyfyniad cyntaf o ffynhonnell yn cael ei gyfeirnodi mewn troednodyn. Sut ydw i’n rhoi troednodiadau i mewn i ddogfennau Microsoft Word?    

Os bydd dyfyniadau dilynol o'r un ffynhonnell yn cael eu cynnwys yn y gwaith, rhoddir brawddeg ar ôl y cyfeirnod cyntaf yn esbonio sut y cyfeirir at gyfeirnodau dilynol.

Enghraifft:

'Siaradwyr dwyieithog, felly, sydd fwyaf tebygol o ddechrau defnyddio gair estron yn eu hiaith, a hynny ar y dechrau drwy gyfnewid cod.'¹
________

¹Peredur Webb-Davies, ‘Cyfnewid cod’, mewn Cyflwyniad i ieithyddiaeth, golygwyd gan Sarah Cooper, Laura Arman (Caerfyrddin: Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 2020), t. 193. Ar gyfer cyfeiriadau dilynol at y ffynhonnell hon yn y testun rhoddir 'Webb-Davies' ac yna rhif y dudalen.

Sylwer

 • Nodir enw'r awdur trwy roi 'enw cyntaf cyfenw'
 • Nodir tudalen benodol neu gyfres o dudalennau trwy ddefnyddio 't.' fach ar gyfer 'tudalen' a 'tt.' am 'tudalennau', i roi lleoliad y dyfyniad
 • Os ydych yn dyfynnu nifer o ffynonellau gan yr un awdur yn eich gwaith, gallwch ddefnyddio teitl byr y ffynhonnell yn lle enw'r awdur yn y 'Cyfeirnodau dilynol...'.
Dyfyniadau dilynol o'r un ffynhonnell

Cyfeirnodir dyfyniad dilynol o'r un ffynhonnell gan gyfeirnod cryno mewn cromfachau o fewn i'r gwaith, fel y dangosir yn yr enghraifft.

Enghraifft:

Dadleuir felly bod un o'r ieithoedd sydd ar waith sy'n darparu'r prif strwythur gramadegol a rhai mathau penodol o eiriau a gelwir hon yn 'iaith fatrics' (Webb-Davies, t. 198). 

Mae dyfyniadau hir

 • yn fwy na 40 gair
 • yn cael eu cyflwyno trwy ddefnyddio gorwahannod (colon) yn eich gwaith
 • yn cael eu gwahanu gan linell wag (gofod dwbl) o'i flaen ac ar ei ôl
 • yn cael eu cilosod (indented) yn llwyr o'r ymyl chwith ond nid eu canoli
 • yn cael eu cyfeirnodi yn yr un dull â dyfyniadau byr; mae'r cyfeirnod cryno mewn cromfachau yn yr enghraifft isod yn dangos nad hwn yw'r dyfyniad cyntaf gan Boland yn y gwaith hwn

Enghraifft:

Mae Boland wedi dadlau bod ‘dynes-fel-cenedl’ fel delwedd wedi arwain yn aml at ddisgrifiadau wedi’u delfrydu o fenywdod Gwyddelig;

The women in Irish male poems tended to be emblematic and passive, granted a purely ornamental status. Once the feminine image in their poems became fused with a national concept then both were simplified and reduced. It was the absence of women in the poetic tradition which allowed women in the poems to be simplified. (Boland, t.47)

Yn nes ymlaen yn yr un traethawd, mae Boland yn rhoi nifer o enghreifftiau o’r broses hon a achosodd i ‘fenyw’ gael ei ‘symleiddio’ mewn barddoniaeth Wyddelig.

(Yn yr enghraifft hon gadawyd y dyfyniad yn Saesneg. Os caiff ei gyfieithu mae angen ychwanegu elfen at y cyfeiriad yn nodi hynny https://libguides.aber.ac.uk/c.php?g=683637&p=4879257 )

Mae cerddi'n cael eu trin yn debyg i ddyfyniadau eraill ond mae rhai gwahaniaethau.

 • Rhaid cyfeirnodi'r llinell(au) (lle gellir), yn hytrach na'r dudalen(nau). Ar gyfer dyfyniadau o gerddi, rhoddir ‘ll.’ am ‘llinell’ a ‘llau.” am ‘llinellau’.
Dyfyniad byr o gerdd

Dyfyniad byr yw dwy linell o gerdd neu ddrama

 • Dangoswch ddiwedd y llinell trwy ddefnyddio blaenslaes /

Enghraifft (nid y cyfeiriad cyntaf at Canterbury Tales gan Chaucer, fel y nodir gan y cyfeirnod cryno mewn cromfachau)

‘Whan that Aprill with his shoures soote / The droghte of Marche hath perced to the rote’ (Chaucer, llau. 1-2).

Dyfyniad hir o gerdd

Dilynwch linelliad y gwreiddiol. Mae hyn yn golygu na fyddwch yn ychwanegu'r '/' i ddangos toriad llinell, nac yn gosod y llinellau fel darn o ryddiaith

Mae'r llyfryddiaeth yn rhestr o'r HOLL ffynonellau y cyfeirir atynt neu sy'n cael eu cydnabod yn eich traethawd, ond nid yw'n cynnwys y ffynonellau yr ydych ddim ond wedi eu darllen.

 • Mae manylion yn bwysig. Hyd yn oed rhai a allai ymddangos yn ddibwys, megis atalnodi.
 • Rhaid dechrau eich llyfryddiaeth ar dudalen newydd ar ddiwedd eich traethawd.
 • Ni roddir atalnod llawn ar ddiwedd pob cofnod.
 • Mae'r llyfryddiaeth yn rhestru ffynonellau yn nhrefn yr wyddor yn ôl cyfenw'r awdur.
 • Byddwch yn gyson drwyddi draw.
Enghraifft: Argraffiad beirniadol o waith gwreiddiol

Wordsworth, William a Samuel Taylor Coleridge, Lyrical Ballads, 2il arg, gol. gan R. L. Brett a A. R. Jones (Llundain: Routledge, 1991)

Enghraifft: llyfr gan un awdur (neu gyd-awduron)

Turner, Marion, Chaucerian Conflict: Languages of Antagonism in Late Fourteenth-Century London (Rhydychen: Gwasg Clarendon, 2007)

Enghraifft: Traethawd neu bennod mewn casgliad / llyfr a olygwyd

Ferguson, Frances, ‘Malthus, Godwin, Wordsworth, and the Spirit of Solitude’, yn Literature and the Body: Essays on Populations and Persons, gol. gan Elaine Scarry (Baltimore: Gwasg Prifysgol Johns Hopkins, 1998), tt. 106-24

Enghraifft: erthygl mewn cyfnodolyn

Christensen, Jerome, ‘The Romantic Movement at the End of History’, Critical Enquiry, 20 (1994), 452-76

Enghraifft: Erthygl mewn cyfnodolyn ysgolheigaidd a gyhoeddir ar-lein yn unig

Franey, Laura, ‘Terror and Liberation on the Railway in Women’s Short Stories of 1894’, Nineteenth Century Gender Studies, 14.1 (2018), [cyrchwyd 10 Medi 2018]

Enghraifft: Erthygl wedi ei hadalw ar wefan

Flood, Alison, ‘Cloud Atlas “astonishingly different” in US and UK editions, study finds’, The Guardian (2016), [cyrchwyd 23 Awst 2018]

Enghraifft: ffilm

Metropolis, cyf. gan Fritz Lang (UFA, 1927)

Dull Troednodyn/Ôl-nodyn

(Sylwer: cymerwyd yr wybodaeth hon o'r llawlyfr Ysgrifennu a Chyfeirnodi yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol sydd i'w gael fan hyn)

Llyfrau
 
Troednodyn / ôl-nodyn: Waltz, K. Theory of International Politics (Llundain, McGraw Hill, 1979), t. 117.

 Llyfryddiaeth: Waltz, K. Theory of International Politics (Llundain, McGraw Hill, 1979).

Penodau mewn cyfrolau wedi'u golygu
 
Troednodyn / ôl-nodyn:  Grieco, J. 'Anarchy and the Limits of Cooperation', yn Neorealism and Neoliberalism: the Contemporary Debate, golygwyd gan David Baldwin (Efrog Newydd, Gwasg Prifysgol Columbia, 1993), t. 126.
 
Llyfryddiaeth: Grieco, J. 'Anarchy and the Limits of Cooperation', yn Neorealism and Neoliberalism: the Contemporary Debate, golygwyd gan David Baldwin (Efrog Newydd, Gwasg Prifysgol Columbia, 1993), tt. 116-42.

Erthyglau cyfnodolion
 
Troednodyn / ôl-nodyn: Wendt, A. 'The Agent-Structure Problem in International Relations Theory', International Organization, 41 (1987) t. 49.
 
Llyfryddiaeth: Wendt, A. 'The Agent-Structure Problem in International Relations Theory', International Organization, 41 (1987) tt. 35-70.

Cyfeirnodi dogfen neu gyhoeddiad a gynhyrchwyd gan Lywodraeth, Sefydliad Rhyngwladol, Corfforaeth neu gorff anllywodraethol
 
Troednodyn / ôl-nodyn Pwyllgor Materion Tramor Tŷ'r Cyffredin, ‘Cultural Diplomacy’ (Llundain, Llyfrfa Ei Mawrhydi, 1987), t. 7.
 
Llyfryddiaeth: Pwyllgor Materion Tramor Tŷ'r Cyffredin, ‘Cultural Diplomacy’ (Llundain, Llyfrfa Ei Mawrhydi, 1987)

Cyfeirnodi erthygl mewn papur newydd neu gylchgrawn
 
Troednodyn / ôl-nodyn: Freedland, J. ‘For dictators, Britain does red carpet or carpet-bombing’. The Guardian (Llundain), 1 Mawrth 2011, t. 17.
 
Llyfryddiaeth: Freedland, J. ‘For dictators, Britain does red carpet or carpet-bombing’. The Guardian (Llundain), 1 Mawrth 2011.
 
Os ydych wedi darllen yr erthygl hon ar-lein, dywedwch hyn yn glir yn y troednodyn/ôl-nodyn ac yn y llyfryddiaeth:  

Freedland, J. ‘For dictators, Britain does red carpet or carpet-bombing’. The Guardian, 1 Mawrth 2011. Ar gael yn: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/mar/01/dictators-britain-armstrade-hypocrisy [Cyrchwyd 24 Hydref 2011].
 

Cyfeirnodi darllediad teledu neu radio
 
Yr un dull i'r troednodyn/ôl-nodyn a'r llyfryddiaeth:

Panorama, BBC2, 30 Ionawr 2011, 20:00

Gwefannau, Blogiau a Twitter
 
Yr un fath ar gyfer troednodyn/ôl-nodyn a llyfryddiaeth:
 
Newyddion BBC North Korea Country Profile. Ar gael yn: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/country_profiles/1131421.stm [Cyrchwyd 23 Gorffennaf 2011].
 
Davies, M. ‘IR Theory: Problem-Solving Theory Versus Critical Theory’, E-IR, 19 Medi 2014 [Blog], Ar gael yn: http://www.e-ir.info/2014/09/19/ir-theoryproblem-solving-theory-versus-critical-theory/ [Cyrchwyd 30 Medi 2014].
 
Obama, B. “We have to work together as a global community to tackle this global threat before it is too late.” – Yr Arlywydd Obama, 23 Medi 2014 [Twitter]. Ar gael yn: https://twitter.com/BarackObama/status/514462253605609472 [Cyrchwyd 30 Medi 2014].

Cyfeirnodi deunydd a gyrchwyd gan ddarllenydd e-lyfr (e.e. Kindle, ac yn y blaen) 

Os nad yw rhifau'r tudalennau ar gael i ddarllenwyr e-lyfrau, defnyddiwch y penodau yn lle hynny i ddangos lleoliad adran a ddyfynnir.

 Yn y troednodyn/ôl-nodyn a'r llyfryddiaeth, rhaid cynnwys yr wybodaeth ganlynol:

 • enw a blaenlythyren yr awdur 
 • teitl (mewn print italig) 
 • y math o fersiwn e-lyfr a gyrchwyd gennych (dwy enghraifft yw'r fersiwn Kindle Edition a'r fersiwn Adobe Digital Editions). 
 • blwyddyn (dyddiad y Kindle Edition) 
 • cyrchwyd diwrnod mis blwyddyn (y dyddiad y cafodd yr e-lyfr ei gyrchu gyntaf gennych)
 • DOI y llyfr neu'r lle y lawrlwythwyd yr e-lyfr ohono (os nad oes DOI).

 
Er enghraifft:
 
Smith, A, The Wealth of Nations (fersiwn Kindle, 2008). Cyrchwyd 20 Awst 2010 o Amazon.com
 
 Smith, A, The Wealth of Nations (fersiwn Adobe Digital Editions, 2008). Cyrchwyd 20 Awst 2010, doi:10.1036/007142363X.

Cyfeirnodi Eilaidd  
 
Ystyr cyfeirnodi eilaidd yw cyfeirnodi llyfr neu erthygl nad ydych wedi'u darllen eich hun ond y gwelsoch wedi'u dyfynnu yng ngwaith rhywun arall. Wrth ddefnyddio'r system troednodyn / ôl-nodyn, dilynwch y canllawiau canlynol:


Rhowch droednodyn neu ôl-nodyn i gydnabod yr awdur yr ydych yn ei ddyfynnu ond gwnewch yn glir eich bod wedi gweld y cyfeiriad mewn llyfr arall.


Er enghraifft:
 
Ninkovich, F. The Diplomacy of Ideas (Caergrawnt, Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 1981), t. 1, cydnabyddwyd yn Vaughan, J. Unconquerable Minds. The Failure of American and British Propaganda in the Middle East, 1945-1957 (Houndmills, Palgrave, 2005), t. 2.
 
Yn y llyfryddiaeth, dim ond y llyfr y daeth y cyfeiriad ohono y byddwch yn ei nodi, yn achos yr enghraifft uchod:
 

Vaughan, J. Unconquerable Minds. The Failure of American and British Propaganda in the Middle East, 1945-1957 (Houndmills, Palgrave, 2005).

OSCOLA - Safon Prifysgol Rhydychen ar gyfer Cydnabod Awdurdodau Cyfreithiol (Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities)

Dylai myfyrwyr y Gyfraith gyfeirio at 4ydd Argraffiad OSCOLA a'i ganllaw Cyfeirio Cyflym (Quick Reference)

Mae'r dudalen hon yn rhoi enghreifftiau o ffynonellau sy'n cael eu cydnabod yn gyffredin.

Mae hwn yn ddull sy'n defnyddio fformat troednodiadau ar gyfer cydnabyddiaethau yn y testun. Mae manylion llawn y ffynhonnell yn cael eu rhestru yn y llyfryddiaeth mewn dull ychydig yn wahanol.

Wrth gyfeirnodi llyfr argraffedig mewn troednodyn, dilynwch y drefn hon:

 • Awdur - yr un ffurf ag a roddir yn y cyhoeddiad*
 • Teitl (mewn print italig)
 • Manylion yr argraffiad, cyhoeddwr, dyddiad (mewn cromfachau)
 • Cyfeirnod tudalen

Os ydych yn defnyddio e-Lyfr, fel arfer dylech greu cyfeirnod yn yr un ffordd ag y byddech wrth ddefnyddio'r fersiwn print. Os mai dim ond ar-lein y cafodd ei argraffu, dilynwch y canllawiau ar gyfer cyfeirnodi gwefannau cyn belled â phosib.

Enghreifftiau: Llyfr (un awdur)

Cydnabyddiaeth mewn troednodyn

[1] Geoffrey Rivlin, First Steps in the Law (7fed arg. Gwasg Prifysgol Rhydychen 2015) 76 

[2] Thomas Hobbes, Leviathan (cyhoeddwyd gyntaf 1651, Penguin 1985) 268

Llyfryddiaeth

Hobbes, T. Leviathan (cyhoeddwyd gyntaf 1651, Penguin 1985)

Rivlin, G. First Steps in the Law (7fed arg. Gwasg Prifysgol Rhydychen 2015)

Wrth gyfeirnodi pennod mewn llyfr/cyfraniadau i gasgliadau wedi'u golygu dilynwch y drefn hon:

 • Enw'r Awdur
 • Teitl y bennod
 • yn + golygydd(ion) y llyfr
 • teitl y llyfr (mewn print italig)
 • Dyddiad cyhoeddi (mewn cromfachau)
 • os ydych yn lleoli'n fanwl (pinpointing), ychwanegwch gyfeirnod tudalen yr union leoliad ar ôl rhoi coma
Enghraifft: pennod o lyfr

Yn y troednodyn:

Francis Rose, ‘The Evolution of the Species’ yn Andrew Burrows ac Alan Rodger (goln), Mapping the Law: Essays in Memory of Peter Birks (Gwasg Prifysgol Rhydychen 2006), 54.

Yn y llyfryddiaeth:

Rose, Francis ‘The Evolution of the Species’ yn Andrew Burrows ac Alan Rodger (goln), Mapping the Law: Essays in Memory of Peter Birks (Gwasg Prifysgol Rhydychen 2006).

Wrth gyfeirnodi erthygl dilynwch y drefn hon:

 • awduron, enw cyntaf/blaenlythrennau ac yna cyfenw
 • teitl yr erthygl 'mewn dyfynodau sengl'
 • dyddiad - [mewn cromfachau petryal os yw hyn yn nodi cyfrol], (cromfachau crwn os yw'n rhif cyfrol ar wahân)
 • teitl y cyfnodolyn ar ffurf gryno (gwiriwch yn Cardiff Index to Legal Abbreviations) a dim atalnod llawn
 • rhif tudalen gyntaf yr erthygl
 • os ydych yn lleoli'n fanwl (pinpointing), ychwanegwch gyfeirnod tudalen yr union leoliad ar ôl rhoi coma
Enghraifft: Erthygl mewn cyfnodolyn

Mewn troednodyn, gydag union leoliad

JAG Griffith, 'The Common Law and the Political Constitution' (2001) 117 LQR 42, 64.

Yn y llyfryddiaeth:

Griffith, JAG. 'The Common Law and the Political Constitution' (2001) 117 LQR 42

Mae cydnabyddiaeth safonol i adroddiadau cyfraith yn cynnwys yr elfennau isod:

Ar gyfer achosion cyn 2001/2002, cynnwys:

 • Enwau'r partïon
 • Dyddiad - Mae cromfachau petryal i ddangos y dyddiad yn hanfodol i leoli'r adroddiad
 • Rhif y gyfrol
 • Talfyriad o deitl yr adroddiad cyfraith
 • Cyfeirnod tudalen - rhif tudalen gyntaf yr erthygl
 • Os ydych yn nodi union leoliad dyfyniad neu ddarn penodol
Enghreifftiau: 

Troednodyn:

[1] Johnson v Rea [1962] 1 QB 373

[2] Carlill v Carbolic Smoke Ball Co [1891] 1 QB 256, 262

Dylai achosion ar ôl 2001/2002 gynnwys yr elfennau isod:

 • Enwau'r partïon
 • Dyddiad
 • Cydnabyddiaeth niwtral
 • Cydnabyddiaeth adroddiad Cyfraith, yn cynnwys: 
  • Dyddiad - cromfachau petryal os oes eu hangen i ganfod yr adroddiad (h.y. ailadrodd yn flynyddol yn hytrach na rhifau cyfrolau olynol)
  • Rhif y gyfrol
  • Talfyriad o deitl yr adroddiad cyfraith
  • Cyfeirnod tudalen - tudalen gyntaf yr erthygl
  • Os ydych yn nodi union leoliad i ddyfyniad neu ddarn penodol
Enghreifftiau: 

Troednodyn:

[1] Dingmar v Dingmar [2006] EWCA Civ 942; [2007] Pennod109

[2] Callery v Gray [2001] EWCA Civ 1117, [2001] 1 WLR 2112 [42], [45]

Mewn tablau o achosion:

Os ydych yn defnyddio llawer o achosion, trefnwch hwy'n grwpiau yn ôl awdurdodaeth a'u gosod yn nhrefn yr wyddor yn ôl y gair arwyddocaol cyntaf yn y gydnabyddiaeth.

I gael rhagor o gyfarwyddyd ynglŷn â chydnabod cyfraith achosion yn cynnwys achosion na chawsant eu hadrodd a chyfraith yr UE, gweler Canllaw OSCOLA llawn, tt. 17-22

Os yw'r holl wybodaeth sydd ei hangen ar y darllenydd wedi'i chynnwys yn eich testun, nid oes angen rhoi troednodyn ar gyfer y ddeddfwriaeth

Enghraifft: lle nad oes angen troednodyn

Er enghraifft, ni fyddai angen troednodyn ar y frawddeg hon mewn traethawd am ei bod yn dangos yn glir pa ddeddfwriaeth a drafodir.

Mae Adran 63 Deddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994 yn sefydlu pwerau i symud personau sydd yn mynychu neu baratoi am rêf

Ond, os nad ydych yn nodi enw'r Ddeddf neu'r adran berthnasol wrth ysgrifennu, bydd angen rhoi troednodyn.

Enghraifft: angen troednodyn

Mewn traethawd, byddai angen troednodyn ar y frawddeg isod:

Mae deddfwriaeth yn ymwneud â rêfs wedi dweud bod '"cerddoriaeth" yn cynnwys synau sy'n cael eu nodweddu'n llwyr neu'n bennaf gan olyniaeth o guriadau'n cael eu hailadrodd.' [1].

Dylai'r troednodiadau sy'n cydnabod deddfwriaeth gynnwys:

 • Teitl byr y Ddeddf, gan roi prif lythyren i eiriau pwysig
 • Dyddiad heb roi coma rhwng y teitl byr a'r dyddiad
 • Adrannau ac isadrannau perthnasol yn ôl yr angen i leoli'n fanwl
Enghraifft: deddfwriaeth sylfaenol

Troednodyn:

[1] Deddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994 a 63 (1)(b)

Tabl o ddeddfwriaeth:

Rhestrwch y ddeddfwriaeth a ddefnyddir yn eich aseiniad yn nhrefn yr wyddor yn ôl gair arwyddocaol cyntaf y teitl byr.

Wrth gyfeirnodi gwe-ddalen dilynwch y drefn hon:

 • Awdur (mewn troednodyn, enw cyntaf yna cyfenw; yn y llyfryddiaeth cyfenw, enw cyntaf/blaenlythrennau). Os nad oes awdur, cydnabyddwch y corff/sefydliad sy'n gyfrifol fel awdur
 • Teitl y we-ddalen/erthygl mewn dyfynodau sengl
 • Teitl y wefan, mewn print italig, a'r dyddiad (os yw ar gael) mewn cromfachau crwn.
 • URL <mewn cromfachau onglog>
 • dyddiad cyrchu.
Enghraifft: gwe-ddalen

Yn y troednodyn:

Sarah Cole, ‘Virtual Friend Fires Employee’ (Naked Law, 1 Mai 2009) <http://www.nakedlaw.com/2009/05/index.html> cyrchwyd 19 Tachwedd 2009.

Yn y llyfryddiaeth:

Cole, Sarah, ‘Virtual Friend Fires Employee’ (Naked Law, 1 Mai 2009) <http://www.nakedlaw.com/2009/05/index.html> cyrchwyd 19 Tachwedd 2009.

Dull Harvard

Seiliwyd y cwis ar ddiwedd y canllaw hwn ar enghreifftiau a roddir yma ond oherwydd bod gwahanol fersiynau o Harvard rhaid ichi bob amser ddilyn y canllawiau a gewch gan eich adran.

Mae ‘Canllaw Prifysgol Aberystwyth i Ddull Cyfeirnodi Harvard ar gyfer Troseddeg’ ar gael ar Blackboard a dylai myfyrwyr Troseddeg ei gadw a chyfeirio ato.

Gall myfyrwyr Busnes ac Astudiaethau Gwybodaeth weld eu canllaw adrannol ynglŷn â chyfeirnodi ar Blackboard.

Dylai myfyrwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol gyfeirio at y canllawiau ar gyfer dull cyfeirnodi Harvard yn Ysgrifennu a Chyfeirnodi yn yr adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.  

Gall myfyrwyr yr adran Addysg ddod o hyd i’w canllaw cyfeirnodi adrannol ar Blackboard.

Os ydych yn fyfyriwr Astudiaethau Theatr Ffilm a Theledu, rhaid ichi ddefnyddio'r canllaw i ddull cyfeirnodi Havard (awdur-dyddiad) a gewch gan eich adran wrth gydnabod a cyfeirnodi ffynonellau yn eich gwaith ysgrifenedig.

Bydd myfyrwyr yr adran Addysg yn gallu gweld eu canllaw adrannol ynglŷn â chyfeirnodi ar Blackboard.

Defnyddiwch bob tab i weld enghreifftiau o ddulliau cywir i gydnabod gwahanol ffynonellau yn eich aseiniadau.

Wrth gyfeirnodi llyfr print, dilynwch y drefn hon:

 • Awdur/golygydd. (Cyfenw, yna blaenlythrennau)
 • (Blwyddyn cyhoeddi). (mewn cromfachau)
 • Teitl. (mewn print italig)
 • Argraffiad. (peidiwch â chynnwys hyn os yw'n argraffiad cyntaf)
 • Man cyhoeddi: cyhoeddwr
 • Cyfres a rhif y gyfrol (os yw ar gael)

 

Enghraifft: Llyfr (un awdur)

Cydnabod o fewn y testun

(Affelt, 2019)

Mae (Affelt, 2019) yn awgrymu bod...

Rhestr Gyfeirnodi

Affelt, A. (2019). All that's not fit to print. Bingley: Emerald Publishing.

 

Enghraifft: Llyfr (dau awdur)
Os oes dau awdur i'r gwaith, cynhwyswch yr holl enwau wrth gydnabod.

Cydnabod o fewn y testun

(Pears and Shields, 2013)

Yn ôl Pears a Shields (2013)...

Rhestr Gyfeirnodi

Pears, R. a Shields, G. (2013). Cite them right: the essential referencing guide. Llundain: Palgrave.

 

Noder fod yr enghraifft ganlynol yn dod o ganllawiau cyfeirnodi ar gyfer yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol. Er y bydd yr enghraifft yn ddefnyddiol i chi wrth gwblhau’r cwis, mae’n rhaid cofio y gallai adrannau eraill sy’n defnyddio arddull gyfeirnodi Harvard ddefnyddio 'et.al.' yn wahanol. Wrth ysgrifennu eich aseiniadau, mae’n bwysig cadw at y canllawiau a amlinellwyd yn llawlyfrau eich adran ar gyfeirnodi.

 

Enghraifft: Llyfr (tri neu fwy o awduron) 

Os oes gan lyfr dri neu fwy o awduron, dim ond enw’r awdur cyntaf ddylai gael ei restru yn y testun ac yna dylid rhoi 'et al.', sy’n golygu 'ac eraill'. Fodd bynnag, dylai pob awdur gael ei restru yn y rhestr gyfeirnodi yn y drefn y cânt eu cydnabod yn y gwaith gwreiddiol.

Mae’n rhaid i chi roi atalnod llawn ar ddiwedd al. ac italeiddio: et al.

Cydnabod o fewn y testun

(Dym et al. 2009)

Cafodd hyn ei drafod gan Dym et al. (2009)…

Rhestr Gyfeirnodi

Dym, C.L., Little, P., Orwin, E.J., a Spjut, R.E. (2009). Engineering design: a project-based introduction. 3ydd arg. Hoboken, NJ: Wiley. 

 

Enghraifft: Llyfr (dim awdur)

Efallai y byddwch yn dod ar draws llyfr heb awdur cydnabyddadwy. Os nad yw enw'r awdur neu'r corff awduro yn cael ei ddangos, cydnabyddwch y cyfeiriad trwy roi ei deitl a'r flwyddyn. Defnyddiwch yr ychydig eiriau cyntaf os yw'r teitl yn rhy hir.

I gynnwys:

 

 • Teitl (mewn print italig).
 • Blwyddyn cyhoeddi (mewn cromfachau).
 • Argraffiad (i'w gynnwys os nad yw'n argraffiad cyntaf).
 • Man cyhoeddi: cyhoeddwr.
 • Cyfres a rhif y gyfrol (os yw'n berthnasol).

 

Cydnabod o fewn y testun:

(Medicine in old age, 1985)

Honnir bod moddion wedi gwella'n sylweddol (Medicine in old age, 1985)…

Rhestr Gyfeirnodi:

Medicine in old age (1985) 2il arg. Llundain: Cymdeithas Feddygol Prydain (BMA).

Os oes gan yr e-lyfr rifau tudalennau a manylion cyhoeddi, defnyddiwch y fformat ar gyfer cyfeirnodi llyfrau.

Dilynwch y drefn hon;

 • Awdur/golygydd. (Cyfenw, yna blaenlythrennau)
 • (Blwyddyn cyhoeddi) (mewn cromfachau)
 • Teitl (mewn print italig)
 • Argraffiad. (peidiwch â chynnwys hyn os yw'n argraffiad cyntaf)
 • Man cyhoeddi: cyhoeddwr.
 • Cyfres a rhif y gyfrol (os yw ar gael)

Gweler dull Harvard ar gyfer 'Llyfr' yn y tab blaenorol.

Os ydych yn cyfeirio at bennod o lyfr yn ôl cyfrannwr mewn llyfr wedi'i olygu, rydych yn cydnabod y cyfrannwr yn unig, nid y golygydd.

Wrth gyfeirnodi pennod neu adran o lyfr wedi'i olygu, dilynwch y drefn hon:

 • Awdur y bennod/adran. (Cyfenw, yna blaenlythrennau)
 • (Blwyddyn cyhoeddi). (mewn cromfachau)
 • 'Teitl y bennod/adran' (mewn dyfynodau sengl)
 • yn
 • Teitl y llyfr (mewn print italig)
 • golygwyd gan (enw cyntaf / cyfenw)
 • Amrediad tudalennau
 • Man cyhoeddi: cyhoeddwr

 

Cydnabod o fewn y testun

(Briassoulis, 2004)

Mae ymchwil gan Briassoulis (2004) yn amlygu'r ffaith...

 

Rhestr Gyfeirnodi

Briassoulis, H., (2004). 'Crete: endowed by nature, privileged by geography, threatened by tourism?' yn Coastal mass tourism: diversification and sustainable development in Southern Europe. Golygwyd gan Bill Bramwell, t. 48-62. Clevedon: Channel View.

 

Os oes mwy nag un awdur wedi cyfrannu at ysgrifennu’r bennod, rhaid rhestru'r holl awduron yn y rhestr gyfeirnodi ar ddiwedd y gwaith e.e. Jones, A., Jones, B. a Jones, C., (2010) ac yn y blaen...

Wrth gyfeirnodi erthygl dilynwch y drefn hon:

 • Awdur. (Cyfenw, yna blaenlythrennau)
 • (Blwyddyn cyhoeddi). (mewn cromfachau)
 • 'Teitl yr erthygl', (mewn dyfynodau sengl)
 • Teitl y cyfnodolyn (mewn teip italig - cofiwch ddefnyddio prif lythyren i bob gair ar wahân i'r cysyllteiriau)
 • Manylion y rhifyn - cyfrol (rhif y rhifyn) (y cwbl mewn cromfachau crwn - ar wahân i'r gyfrol) 
 • Cyfeirnod tudalen
 • Digital Object Identifier (DOI) os yw ar gael,
 
Enghraifft: Erthygl mewn cyfnodolyn ar-lein

Cydnabod o fewn y testun

(Zimerman, 2012)

Mae Zimerman yn cyflwyno trafodaeth fanwl ar yr adolygiad o'r llenyddiaeth ar bobl yr oes ddigidol (2012) ...

Rhestr Gyfeirnodi

Zimerman, M. (2012). 'Digital natives, searching behavior and the library', New Library World, 113(3/4), 174-201. doi: 10.1108/03074801211218552.  

Wrth gyfeirnodi erthygl mewn cyfnodolyn print, dilynwch y drefn hon:

 • Awdur. (Cyfenw, yna blaenlythrennau)
 • (Blwyddyn cyhoeddi). (mewn cromfachau crwn).
 • 'Teitl yr erthygl', (mewn dyfynodau sengl).
 • Teitl y cyfnodolyn (mewn teip italig - defnyddiwch brif lythyren i bob gair heblaw am gysyllteiriau, megis 'a/ac', 'o', 'y/yr' 'am').
 • Manylion y cyhoeddiad, hynny yw, cyfrol (heb fod mewn cromfachau) a, lle bo'n gymwys, rhif, mis neu dymor y cyhoeddiad (y cwbl mewn cromfachau crwn). 
  • Er enghraifft: 
   • Dim ond rhif y cyhoeddiad (dim rhif cyhoeddiad): Animal Science, 33, 44-50.
   • Rhif y gyfrol a rhif y cyhoeddiad:   The Veterinary Clinics of North America: Equine Practice, 24 (2), 365-373. 
 • Cyfeirnod tudalen.

Enghraifft: Erthygl mewn cyfnodolyn

Cydnabod o fewn y testun

(Reimers and Eftestol, 2012)

Mae Reimers ac Eftestol (2012) wedi archwilio...  

Rhestr Gyfeirnodi

Reimers, E., ac Eftestol, S. (2012). 'Response behaviors of Svalbard reindeer towards humans and humans disguised as polar bears on Edgeoya'. Arctic, Antarctic and Alpine Research, 44, 483-489.

Rhai pwyntiau i’w cofio wrth ddefnyddio et al.:

 • Waeth beth fo’r ffynhonnell a’r fformat (llyfr, e-lyfr, erthygl, papurau cynhadledd, erthyglau newyddion ar-lein ac ati), defnyddiwch ‘et al.’ os oes gan y gwaith dri awdur neu fwy.
 • Et al. yw’r term Lladin am 'ac eraill'.
 • Dylai Et al. gael ei italeiddio pan gaiff ei ddefnyddio mewn testun ysgrifenedig.
 • Gan mai byrfodd yw ‘et al.’ mae’n bwysig cofio’r atalnod llawn ar ddiwedd ‘al.’ i nodi hynny.
 • Nodwch enw’r awdur cyntaf yn unig ac yna ‘et al.’ wrth ddyfynnu yn y testun (Cyfenw’r awdur cyntaf et al. Blwyddyn cyhoeddi)
 • Peidiwch â defnyddio et al. yn y rhestr gyfeirnodi – mae’n rhaid i enwau’r holl awduron gael eu cynnwys yn eich rhestr gyfeirnodi, yn yr un drefn ac y maent wedi’u rhestru yn y ffynhonnell wreiddiol. 

 

Enghraifft

Dyfynnu o fewn y testun

Dangosodd Torrington et al. (2014)...

(Torrington et al. 2014)

 

Rhestr Gyfeirnodi
Torrington, D., Hall, L., Taylor, S. ac Atkinson, C. (2014). Human resource management. 9fed argraffiad. Harlow: Pearson.

Wrth gyfeirnodi delwedd ar-lein, dilynwch y drefn hon:

 • Yr unigolyn sy'n gyfrifol am y ddelwedd. (Cyfenw, yna blaenlythrennau) NEU Awdur Corfforaethol.

 • Blwyddyn cyhoeddi. (mewn cromfachau)

 • Teitl/disgrifiad. (mewn print italig)

 • [fformat]  (delwedd/ffotograff ac ati)

 • Ar gael yn: URL 

 • (Cyrchwyd Diwrnod Mis Blwyddyn). (mewn cromfachau)

Enghraifft: Delwedd ar-lein

Cydnabod o fewn y testun:

(Rana, 2013)

Mae'r ddelwedd gan Rana (2013) yn darlunio...

Rhestr Gyfeirnodi:

Rana, S. (2013). Library Levitation. [delwedd] I'w chael yn: https://www.flickr.com/photos/saharranaphotography/13178176575/  [Cyrchwyd 23 Mawrth 2020].

Wrth gyfeirnodi delwedd mewn llyfr, dilynwch y drefn hon:

 • Awdur/golygydd. (Cyfenw, yna blaenlythrennau)
 • Blwyddyn cyhoeddi (mewn cromfachau)
 • Teitl. (mewn print italig)
 • Argraffiad (peidiwch â chynnwys hyn os yw'n argraffiad cyntaf)
 • Man cyhoeddi: Cyhoeddwr
 • Cyfres a rhif y gyfrol (os yw ar gael)

Os yw'r ddelwedd wedi'i chymryd o waith arall (e.e. llyfr) dylid ei thrin a'i chydnabod fel rhan o'r llyfr hwnnw (print). Cyfeirnodwch ddelwedd mewn llyfr trwy ddefnyddio'r fformat ar gyfer llyfr, ac ychwanegu rhif y dudalen i'r gydnabyddiaeth.

Enghraifft: Delwedd brint

Cydnabod o fewn y testun:

(Campbell et al, 2015)

Mae Campbell et al. (2015) wedi dangos yn glir sut mae cell planhigyn yn gweithredu.

Sylwer: Pe byddech yn cynnwys hyn yn eich traethawd, byddai'r capsiwn a'r gydnabyddiaeth o dan y ddelwedd yn edrych yn debyg i hyn:

Ffigur 7. Gweithrediadau a llif gwybodaeth enetig o fewn i gell planhigyn (Campbell et al., 2015, tt. 282-283).

Rhestr Gyfeirnodi:

Campbell, N.A., Reece, Jane B., Urry, Lisa A., Cain, Michael L., Wasserman, Steven A., Minorsky, Peter V., Jackson, Robert B. (2014). Biology : a global approach. Degfed argraffiad. Boston: Pearson.

Mae dogfen ar y we yn gallu bod yn adroddiad llywodraeth neu ddogfennau polisi. Wrth gyfeirnodi dogfen ar-lein, dilynwch y drefn hon:

 • Awdur (Cyfenw, yna blaenlythrennau)
 • (Blwyddyn cyhoeddi os yw wedi'i rhoi). (mewn cromfachau)
 • Teitl y ddogfen (mewn print italig)
 • [Ar-lein], 
 • Man cyhoeddi, 
 • Cyhoeddwr. 
 • Ar gael yn: URL 
 • (Dyddiad cyrchu).

Enghraifft: dogfen ar-lein

Cydnabod o fewn y testun:

(Munafò, 2019)

Fel y dywed Munafò (2019)...

Rhestr Gyfeirnodi:
Munafò, M. (2019). Scientific Ecosystems and Research Reproducibility. [Ar-lein] Royal London, Society of Biology.  Ar gael yn: https://www.rsb.org.uk/policy/groups-and-committees/asg/asg-membership/animal-science-meetings/animal-science-meeting-2019-report (Cyrchwyd: 23 Mawrth 2019).

Wrth gyfeirnodi eich gwaith eich hun, dilynwch y drefn hon:

 •   Enw. (Cyfenw, yna blaenlythrennau.)
 •   Blwyddyn cyflwyno. (mewn cromfachau crwn)
 •   'Teitl y gwaith', (mewn dyfynodau sengl).
 •    Cod y modiwl: teitl y modiwl (mewn print italig).
 •    Sefydliad
 •    Traethawd/aseiniad heb ei gyhoeddi

Enghraifft: Gwaith y myfyriwr ei hun

Cydnabod o fewn y testun:

(Smith, 2019)

Roedd yr aseiniad a ysgrifennwyd yn edrych ar ansawdd dŵr (Smith, 2018) gydag effeithiau amgylcheddol...

Rhestr Gyfeirnodi:

Smith, S. (2019). ‘Water quality in Welsh rivers', MM56340: Business Impacts. Tref y Brifysgol. Traethawd heb ei gyhoeddi. 

Wrth gyfeirnodi blog, dilynwch y drefn hon:

 • Awdur. (Cyfenw, yna blaenlythrennau.)
 • Y flwyddyn y cafodd y safle ei gyhoeddi/ddiweddaru ddiwethaf. (mewn cromfachau crwn)
 • 'Teitl y neges', (mewn dyfynodau sengl).
 • Teitl y wefan, (mewn teip italig).
 • Diwrnod/mis postio'r neges
 • [Blog].
 • Ar gael yn: URL.
 • (Cyrchwyd: dyddiad). (mewn cromfachau)

Enghraifft: Blog

Cydnabod o fewn y testun:

(Marikar, 2018)

Awgrymodd Marikar (2018) ...

Rhestr Gyfeirnodi:

Marikar, S. (2018). ‘The First Family of Memes', The New Yorker, 1 Hydref. [Blog]. Ar gael yn: https://www.newyorker.com/magazine/2018/10/01/the-first-family-of-memes (Cyrchwyd: 22 Ionawr 2019).

Wrth gyfeirnodi gwe-ddalen, a gynhyrchwyd gan sefydliad neu unigolyn, dilynwch y drefn hon:

Enghraifft: Gwe-ddalen (awdur unigol/sefydliad)
 • Awdur (Cyfenw, yna blaenlythrennau) NEU sefydliad
 • (Y flwyddyn y cafodd y safle ei gyhoeddi/ddiweddaru ddiwethaf). (mewn cromfachau)
 • Teitl y we-ddalen, (mewn print italig)
 • Ar gael yn: URL
 • (Cyrchwyd: dyddiad).

Cydnabod ffynhonnell yn y testun

(Asiantaeth yr Amgylchedd, 2019)

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd (2019) yn nodi mai...

Rhestr Gyfeirnodi

Asiantaeth yr Amgylchedd (2019). Swim healthy. Ar gael yn: https://www.gov.uk/government/publications/swim-healthy-leaflet/swim-healthy (Cyrchwyd: 16 Ionawr 2020).

 

Enghraifft: Gwe-ddalen (dim awdur) 

Yn lle'r awdur, rhowch y teitl.

 • Teitl y we-ddalen (mewn teip italig).
 • Blwyddyn cyhoeddi (mewn cromfachau)
 • Ar gael yn: URL
 • (Cyrchwyd: dyddiad).

Cydnabod ffynhonnell yn y testun

Mae prosiect ailwylltio (2019) wedi ennyn ymateb ... 

Rhestr Gyfeirnodi

Farmers 'misunderstand' Wales rewilding project. Ar gael yn: https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-49666610 (Cyrchwyd: 23 Medi 2019).

 

Enghraifft: Gwe-ddalen (dim dyddiad)

Os nad ydych yn gallu gweld dyddiad cyhoeddi ar we-ddalen, defnyddiwch n.d. (dim dyddiad).

Cydnabod o fewn y testun

(Allen n.d.)

Rhestr Gyfeirnodi

Allen, J. n.d.   No Shopping for A Month: What I Learned From My Month in Exile. Ar gael yn: https://www.stayathomemum.com.au/my-money/money-saving-tips/no-shopping-for-a-month-what-i-learned-from-my-month-in-exile/ (Cyrchwyd: 24 Mawrth 2020).

 

Os na allwch ddod o hyd i'r wybodaeth angenrheidiol - megis awdur a/neu ddyddiad, dylech ddangos pa wybodaeth sydd ar goll yn glir yn eich rhestr gyfeirnodi, gan ddefnyddio teitl y dudalen os nad enwir awdur a rhoi n.d. os na roddwyd dyddiad.

Wrth gyfeirnodi erthygl o bapur newydd ar-lein, dilynwch y drefn hon:

 • Awdur. (Cyfenw, yna blaenlythrennau)
 • Blwyddyn cyhoeddi. (mewn cromfachau)
 • 'Teitl yr erthygl'. (mewn dyfynodau sengl)
 • Teitl y papur newydd. (mewn print italig)
 • Dyddiad cyhoeddi. (diwrnod a mis)
 • Ar gael yn: URL
 • (Cyrchwyd: dyddiad). (mewn cromfachau)

Enghraifft: erthygl papur newydd

Cydnabod o fewn y testun:

(Ough, 2015)

Mae Ough (2015) yn holi...

Rhestr Gyfeirnodi: 

Ough, T. (2014). 'It's so easy to focus on what you can't do after a stroke, rather than what you can'. The Times . 31 Rhagfyr. Ar gael yn: https://link.gale.com/apps/doc/GYEXJD027471504/TTDA?u=uniaber&sid=TTDA&xid=f84faf80 (Cyrchwyd 23 Mawrth 2019).

Wrth gyfeirnodi erthygl o bapur newydd mewn print, dilynwch y drefn hon:

 • Awdur.(Cyfenw, yna blaenlythrennau)
 • (Blwyddyn cyhoeddi). (mewn cromfachau)
 • 'Teitl yr erthygl'. (mewn dyfynodau sengl)
 • Y papur newydd, (mewn print italig)
 • Tudalen(nau).

Enghraifft: erthygl papur newydd mewn print

Cydnabod o fewn y testun:

(Browne, 2010)

Mae Browne (2010) yn crybwyll...

Rhestr Gyfeirnodi

Browne, R. (2010). 'This brainless patient is no dummy'. Sydney Morning Herald, 21 Mawrth, 45.

Cydnabod o fewn y testun

Nododd IBISWorld (2018) broblemau yn y farchnad i'r diwydiant coffi...

Rhestr Gyfeirnodi

IBISWorld (2018) 'Sporting Goods Manufacturing in the UK'.  Ar gael yn: https://clients1.ibisworld.co.uk/reports/uk/industry/default.aspx?entid=2120  (Cyrchwyd 2 Tachwedd 2019).

Mae llawer o wahanol fersiynau o fapiau. Edrychwch trwy'r enghreifftiau canlynol a dilyn y drefn a roddir.

Map print  

Map Arolwg Ordnans

 • Arolwg Ordnans
 • (Blwyddyn). (mewn cromfachau)
 • Teitl y map, (mewn print italig)
 • Argraffiad (os nad yr argraffiad cyntaf).
 • Rhif y map/y ddalen,
 • Graddfa.
 • Y gyfres fapiau os yw'n briodol.
 • Man cyhoeddi:
 • Cyhoeddwr.

Enghraifft: 

Cydnabod o fewn y testun:

(Arolwg Ordnans, 2016)

Rhestr Gyfeirnodi:

Arolwg Ordnans (2016). Aberystwyth a Machynlleth. Arg C. 135, 1:50 000. Cyfres Landranger. Southampton: Arolwg Ordnans.

Mapiau ar-lein

Digimap

 • Cyhoeddwr y map
 • (Blwyddyn cyhoeddi). (mewn cromfachau)
 • Teitl/disgrifiad o'r map. (mewn print italig)
 • Graddfa.
 • Ffynhonnell (y math o fap). 
 • Crëwyd ar-lein: http://edina.ac.uk/digimap
 • (Dyddiad creu).

Enghraifft:

Cydnabod o fewn y testun

(Arolwg Ordnans, 2011)

Rhestr Gyfeirnodi

Arolwg Ordnans, (2011). Prifysgol Aberystwyth: Campws Gogerddan, 1:1.500. EDINA Digimap. [ar-lein] Ar gael yn: http://edina.ac.uk/digimap/  (Cyrchwyd 31 Awst 2011).

Mapiau Google Earth

 • Fersiwn Google Earth (os yw'n gymwys)
 • (Blwyddyn rhyddhau'r data). (mewn cromfachau)
 • Manylion y ddelwedd - lleoliad, cyfesurynnau, codiad tir (mewn print italig) 
 • Set data (os yw'n berthnasol).
 • [ar-lein]
 • Ar gael: URL
 • (Dyddiad cyrchu).

Enghraifft:

Cydnabod o fewn y testun
(Google Earth, 2008)

Rhestr Gyfeirnodi

Google Earth 6.0. (2008). Tŷ Hylands a'r ystadau  51°42'39.17"N, 0°26'11.30"W, codiad tir 60M. Map 3D, haen data'r adeiladau [ar-lein] Ar gael yn: http://www.google.com/earth/index/html  (Cyrchwyd 23 Medi 2019).

Wrth gyfeirnodi safonau, dilynwch y drefn hon:

 • Sefydliad
 • (Blwyddyn cyhoeddi). (mewn cromfachau)
 • Rhif:
 • Teitl y safon, (mewn print italig)
 • Man cyhoeddi:
 • Cyhoeddwr.

Enghraifft: Safonau

Cydnabod o fewn y testun:
(BSI 8001, 2017)

Mae BSI 8001 (2017) yn dweud ...

Rhestr gyfeirnodi:Y Sefydliad Safonau Prydeinig (British Standards Institution) (2017). BS 8001: Framework for implementing the principles of the circular economy in organizations: Guide, Llundain: Y Sefydliad Safonau Prydeining.

Pwysig: os mai ar-lein yr ydych yn gweld y safonau, rhaid ychwanegu'r canlynol ar ôl y teitl:

 • [Ar-lein],
 • Ar gael yn: URL
 • (Dyddiad cyrchu).

Er enghraifft:

British Standards Institution (2005) BS EN ISO 17707: Footwear. Test Methods for Outsoles. Flex Resistance, British Standards, [Ar-lein]. Ar gael yn https://bsol-bsigroup-com. libezproxy.open.ac.uk/en/Bsol-ItemDetail-Page/?pid=000000000030105824 (Cyrchwyd 10 Mai 2017).

Wrth gyfeirnodi papurau cynhadledd, dilynwch y drefn hon:

Print

 • Awdur. (Cyfenw, yna blaenlythrennau)
 • (blwyddyn cyhoeddi). (mewn cromfachau)
 • 'Teitl y papur', 
 • Teitl y Gynhadledd. (mewn print italig)
 • Lleoliad,
 • dyddiad y gynhadledd. 
 • Man cyhoeddi:
 • Cyhoeddwr,
 • Rhifau'r tudalennau.

Enghraifft

Cydnabyddiaethau o fewn y testun:
(Jones, 1994)

Mae Jones (1994) yn dweud ...

Rhestr gyfeirnodi:

Jones, J. (1994). ‘‘Polymer blends based on compact disc scrap’, Proceedings of the Annual Technical Conference – Society of Plastics Engineers. San Francisco, 1–5 May. Brookfield, CT: Society of Plastics Engineers, 2865–7

 

Papurau cynadleddau ar-lein

 • Awdur. (Cyfenw, yna blaenlythrennau)
 • (blwyddyn cyhoeddi) (mewn cromfachau)
 • 'Teitl y papur' (dyfynodau sengl)
 • Teitl y Gynhadledd. (mewn print italig)
 • Lleoliad,
 • dyddiad y gynhadledd.
 • Cyhoeddwr
 • [Ar-lein].
 • Ar gael yn URL
 • (Dyddiad cyrchu).

Enghraifft

Cydnabyddiaeth o fewn y testun

(Jones, 1999) 

Mae Jones (1994) yn dweud ...

Rhestr gyfeirnodi 

Jones, D. (1999) ‘Developing big business’, Large firms policy and research conference. Prifysgol Birmingham, 18-19 Rhagfyr. Leeds: Sefydliad Busnesau Mawr (Institute for Large Businesses). [Ar-lein] Ar gael yn: http://www.bigbusinesses.co.uk/jonesd (Cyrchwyd: 15 Ebrill 2018).

I gyfeirnodi traethawd ymchwil neu draethawd hir, dilynwch y drefn hon:

 • Awdur. (Cyfenw, yna blaenlythrennau)
 • Blwyddyn cyflwyno (mewn cromfachau crwn).
 • Teitl y traethawd (mewn print italig).
 • Datganiad gradd.
 • Corff dyfarnu'r radd.

Os ydych yn ei ddarllen ar-lein, ychwanegwch:

 • Ar gael yn: URL.
 • (Cyrchwyd: dyddiad).

Enghraifft:

Cydnabyddiaeth o fewn y testun:

(Brennan, 1993)

Mae ymchwil gan Brennan (1993) yn awgrymu bod...

Rhestr Gyfeirnodi: 

Brennan, S.M. (1993) Aspects of Equine Pituitary Abnormality. MSc. Prifysgol Aberystwyth.

MLA 8fed argraffiad - Cymdeithas Ieithoedd Modern

Cynhyrchwyd disgrifiad manwl yn dangos sut i ddefnyddio 8fed argraffiad yr MLA gan yr Ysgol Gelf, i'w ddefnyddio gan fyfyrwyr yr adran honno.  Mae'r dudalen hon yn rhoi enghreifftiau o ffynonellau sy'n cael eu cydnabod yn gyffredin.

Seiliwyd y cwis MLA ar ddiwedd y canllaw hwn ar daflen arddull yr Ysgol Gelf. 

Os ydych yn fyfyriwr Ieithoedd Modern, rhaid ichi ddefnyddio'r canllaw cyfeirnodi a gewch gan eich adran wrth gydnabod a chyfeirnodi ffynonellau yn eich gwaith ysgrifenedig.

Dylai ffynonellau sy'n cael eu cydnabod yn y testun gynnwys enw'r awdur a rhif tudalen. Peidiwch â chynnwys dyddiad na 'tt.'.

Enghreifftiau o gydnabyddiaethau yn y testun:
 • Os ydych yn cyfeirio at yr awdur yn rhan o'ch brawddeg, dim ond rhif y dudalen yr ydych yn cyfeirio ati y dylech ei gynnwys, e.e.: 
  • Wrth drafod hunaniaeth, dywed Andrews: ‘Landscape in art tells us, or asks us to think about, where we belong’(8).
 • Os nad ydych yn enwi'r awdur yn eich brawddeg, rhaid cynnwys enw'r awdur a rhif y dudalen, e.e.: 
  • The ‘Gothic...is a genre that glorifies transgression’(Cohen 883).

Creu rhestr y Gweithiau a Gydnabyddir: 

Wrth gyfeirnodi llyfr dilynwch y drefn hon:

 • Awduron; cyfenw, yna enw cyntaf/blaenlythrennau
 • Teitl, mewn print italig
 • Cyhoeddwr
 • Blwyddyn cyhoeddi

 

Enghraifft: Llyfr, un awdur:

Rhestr y gweithiau a gydnabyddir:

Cruise, Colin. Pre--Raphaelite Drawing. Thames & Hudson, 2011

Heuser, Harry. Immaterial Culture: Literature, Drama and the American Radio Play, 1929--1954. Peter Lang, 2013

Meyrick, Robert. John Elwyn. Ashgate, 2000

Llyfr, mwy nag un awdur:

Martineau, Jane, et al. Shakespeare in Art. Merrell, 2003.

Meyrick, Robert, a Harry Heuser. The Prints of Stanley Anderson RA, 2015

Mae cydnabyddiaethau o fewn y testun yn dilyn yr un patrwm â chydnabyddiaethau llyfr a argraffwyd, a dylent gynnwys enw'r awdur a chyfeirnod tudalen. Peidiwch â chynnwys dyddiad na 'tt.'.

Creu rhestr y Gweithiau a Gydnabyddir:

Wrth gyfeirnodi e-lyfr dilynwch y drefn hon:

 • Awduron; cyfenw, yna enw cyntaf/blaenlythrennau
 • Teitl, mewn print italig
 • Cyhoeddwr
 • Blwyddyn cyhoeddi
 • DOI (os yw ar gael), neu fel arall URL neu ddolen barhaol
 • Dyddiad cyrchu.
Enghraifft: e-Lyfr, un awdur:

Rhestr y Gweithiau a gydnabyddir:

Harvey, John. Image of the Invisible : the Visualization of Religion in the Welsh Nonconformist Tradition.  Gwasg Prifysgol Cymru, 1999.http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=27384&site=ehost-live. Cyrchwyd 30 Ebrill 2020.

Wrth gyfeirnodi pennod neu adran o lyfr wedi'i olygu, dilynwch y drefn hon:

 • Awdur y bennod/adran.
 • 'Teitl y bennod/adran' (mewn dyfynodau sengl)
 • Teitl y llyfr (mewn teip italig)
 • Golygydd y llyfr (ar y fformat 'golygwyd gan...').
 • Dyddiad cyhoeddi
 • Cyfeirnod tudalen
Enghraifft: Pennod o lyfr

Cydnabod o fewn y testun:

(Harvey 55)

(Heuser 29)

Rhestr y gweithiau a gydnabyddir:

Harvey, John. “The Ghost in the Machine: Spirit and Technology.” Ashgate Research Companion to Paranormal Cultures, golygwyd gan Olu Jenzen a Sally R. Munt, Routledge, 2013, tt. 51-64.

Heuser, Harry. “‘Please don’t whip me this time’: The Passions of George Powell of NantEos.” Queer Wales, golygwyd gan Huw Osborne, G P Cymru, 2016, tt. 45-64.

Sylwer: Rhowch ystod lawn y tudalennau i'r traethawd/erthygl. Yn eich traethawd, dim ond y dudalen/tudalennau lle daw'r dyfyniad neu aralleiriad ddylid eu nodi. Awdur y traethawd a enwir yn gyntaf, ac mae golygyddion y llyfr sy'n cynnwys y traethawd yn cael eu henwi ar ôl teitl y llyfr.

Wrth gyfeirnodi erthygl mewn cyfnodolyn, yn rhestr y gweithiau a gydnabyddir dylid cynnwys:

 • Awdur(on). 
 • "Teitl yr Erthygl."
 • Teitl y cyfnodolyn (mewn teip italig)
 • Cyfrol,
 • Rhif cyhoeddiad,
 • Blwyddyn, 
 • tudalennau.

Enghraifft: erthygl mewn cyfnodolyn (print)

Heuser, Harry. “Bigotry and Virtue: George Powell and the Question of Legacy.” New Welsh Reader, rhif  110, Gaeaf 2015, tt. 18-29.

Os ydych wedi defnyddio cronfa ddata ar-lein yn hytrach na llyfrgell megis Hugh Owen i adalw'r ffynhonnell, nodwch y gronfa ddata, yr URL/DOI/dolen barhaol, a'r dyddiad y cafodd ei gyrchu (gweler yr enghraifft isod). Y dyddiad cyrchu yw'r dyddiad y cafodd yr erthygl ei hadalw.

 

Enghraifft: erthygl mewn cyfnodolyn (cyrchwyd yn electronig)

Ward, Maryanne C. “A Painting of the Unspeakable: Henry Fuseli’s The Nightmare and the Creation of Mary Shelley’s Frankenstein.” Journal of the Midwest Modern Language Association, cyf. 33, rhif 1, 2000, tt. 20-31. JSTOR, www.jstor.org/ stable/1315115. Cyrchwyd 30 Medi 2016.

Wrth gyfeirnodi gweithiau celf yn rhestr y gweithiau a gydnabyddir dylech gynnwys:

 • Enw'r Artist
 • Teitl y gwaith celf (mewn teip italig)
 • Cyfrwng
 • Dyddiad
 • lleoliad y gwaith celf (mewn casgliad neu arddangosfa. Os yw'n arddangosfa dros dro, rhowch deitl yr arddangosfa mewn teip italig a dyddiadau'r arddangosfa. Gweler yr enghreifftiau isod).

Enghreifftiau:

Croft, Paul. Minokami Idol. Lithograff ar bapur lliain gwasgedig llyfn, 1993, Oriel ac Amgueddfa'r Ysgol Gelf, Prifysgol Aberystwyth.

Taeuber-Arp, Sophie. Tête Dada. Pren wedi'i baentio gyda mwclis gwydr ar wifren, 1920, Amgueddfa Celf Fodern (Museum of Modern Art), Efrog Newydd.

Whall, Miranda. Di-deitl. (Birds on my Head #2). Ysgythriad Almaenig ar bapur dyfrlliw, 2011, Shifting Subjects: Contemporary Women Telling the Self through the Visual Arts, Oriel Abbey Walk, Grimsby, 2 Medi-31 Hydref 2015.

 

Sylwer: Gellir hepgor y cyfrwng yn rhestr y Gwaith a Gydnabyddir os yw'n cael ei grybwyll yn y traethawd neu ei nodi mewn capsiwn ar gyfer atgynhyrchiad o'r gwrthrych dan sylw. Os yw darn o waith celf/gwrthrych celf weledol yn cael ei drafod mewn traethawd, dylid nodi'r cyfrwng.

Wrth gyfeirnodi gwe-ddalen, a gynhyrchwyd gan sefydliad neu unigolyn, dilynwch y drefn hon:

Enghraifft: Gwe-ddalen (heb awdur wedi'i enwi)
 • Teitl y we-ddalen "mewn dyfynodau dwbl"
 • Gwefan/cyhoeddiad
 • URL
 • Dyddiad cyrchu

Cydnabod o fewn y testun:

("Landscape Painting in Chinese Art.")

Rhestr y gweithiau a gydnabyddir:

“Landscape Painting in Chinese Art.” Heilbrunn Timeline of Art History. Amgueddfa Gelf Fetropolitan Efrog Newydd / Metropolitan Museum of Art, www.metmuseum.org/toah/hd/clpg/hd_clpg.htm. Cyrchwyd 20 Medi 2016.