Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Ymwybyddiaeth ynglŷn â Chyfeirnodi a Llên-ladrad: 3. Sut i gynnwys cydnabyddiaethau (citations) yn eich aseiniad

Cydnabod ffynonellau (Citing)

undefined

Ceir gwahanol ddulliau o gyfeirio yn nhestun eich aseiniad at y ffynonellau a ddefnyddiwyd gennych.  Gellir gwneud hyn trwy;

•    ddyfynnu'n uniongyrchol
•    aralleirio
•    crynhoi

Wrth gynnwys cydnabyddiaeth ynghanol y testun byddwch yn rhoi manylion cryno am y ffynhonnell yr ydych yn cyfeirio ati.


Dyma enghraifft (yn defnyddio dull Harvard o gyfeirnodi):


(Pears a Shields, 2013)

 

Ceir rhagor o enghreifftiau o gydnabod ffynonellau yn y gwahanol ddulliau cyfeirnodi a ddefnyddir ym Mhrifysgol Aberystwyth fan hyn.

Bydd y gydnabyddiaeth yn caniatáu i'r sawl sy'n darllen eich aseiniad ddod o hyd i fanylion llawn y ffynhonnell a ddefnyddioch yn y rhestr gyfeirnodi ar ddiwedd y gwaith.

 

Enghraifft:


Rhestr Gyfeirnodi (Dull Harvard)

Pears, R. a Shields, G. (2013) Cite them right: the essential referencing guide. Llundain: Palgrave.

 

Pears, R. and Shields, G. (2013). Cite them right: the essential referencing guide. London: Palgrave.

Sut i ddefnyddio dyfyniadau yn eich aseiniad?

Wrth ddefnyddio dyfyniadau, dylent fod yn berthnasol.  Ceisiwch beidio â defnyddio gormod ohonynt oherwydd gallant dorri ar draws  llif eich testun.  Bydd angen cydbwyso'r dyfyniadau â'ch dealltwriaeth eich hun o'r ffynonellau a ddefnyddir.

Cofiwch - mae'r dyfyniadau'n cael eu cynnwys yng nghyfanswm y geiriau!

 

Ambell awgrym:

  • Rhowch unrhyw ddyfyniadau mewn "dyfynodau" - byddwch yn gyson. Edrychwch ar ragor o enghreifftiau i weld a yw'r dull cyfeirnodi a ddewisoch yn defnyddio dyfynodau sengl neu ddwbl.

  • Os ydych yn defnyddio dyfyniad hir sy'n fwy nag un frawddeg o hyd, gwnewch hwn yn baragraff ar wahân. Dylid cilosod y dyfyniadau hyn a does dim angen defnyddio dyfynodau.

  •  Gan ddibynnu ar eich dull cyfeirnodi, nodwch yr awdur, y dyddiad a rhif y dudalen lle daw'r dyfyniad.

  • Bydd manylion llawn ffynhonnell y dyfyniad yn cael eu hychwanegu wedyn yn y rhestr gyfeirnodi ar ddiwedd eich aseiniad.

 

Enghraifft (Dull Harvard):

Dyfynnu o fewn y testun


"There are several ways in which you can incorporate citations into your text, depending on your own style and the flow of the work" (Pears a Shields, 2013, t. 8)

 

Rhestr Gyfeirnodi


Pears, R. a Shields, G. (2013) Cite them right: the essential referencing guide. Llundain: Palgrave

Sut i aralleirio?

Mynegi geiriau awdur arall yn eich ffordd eich hun yw aralleirio.  Mae'n ddull gwahanol o gyfeirio at syniadau awdur arall heb ddefnyddio'r union ddyfyniadau.

Weithiau, gall aralleirio greu parhad i lif eich gwaith a dangos eich dealltwriaeth.

 

Ambell awgrym:

  • Darllenwch eich ffynhonnell nifer o weithiau i wneud yn sicr eich bod yn deall yr ystyr

  • Peidiwch â newid yr ystyr wreiddiol

  • Gwnewch yn sicr eich bod yn cydnabod a chyfeirnodi'r ffynhonnell.

Enghraifft (Dull Harvard):
 

Wedi’i gyfieithu:

“Mae’r rhan fwyaf o sefydliadau academaidd yn tanysgrifio i rhyw fath o becynnau meddalwedd cyfeirnodi megis Refworks neu Endnote. Defnyddir Refworks yn aml gan israddedigion ac uwchraddedigion ar gyrsiau a ddysgir, tra bod gan Endnote nodweddion uwch sydd o fudd arbennig i ymchwilwyr ac awduron.”  Pears a Shields (2013)

 

Wedi’i aralleirio mewn cyfieithiad:

Mae Pears a Shields (2013, t. 1) yn esbonio bod nifer o sefydliadau yn tanysgrifio i becynnau meddalwedd, a bod Refworks yn cael ei ffafrio gan israddedigion ac uwchraddedigion ar gyrsiau a ddysgir, ac Endnote yn cael ei ddewis yn aml gan ymchwilwyr oherwydd bod iddo natur mwy ymarferol.

 

Rhestr Gyfeirnodi (Dull Harvard)

Pears, R. a Shields, G. (2013) Cite them right: the essential referencing guide. Llundain: Palgrave.

Sut i grynhoi?

Mae'r dull hwn yn rhoi'r prif bwyntiau o erthygl, llyfr neu we-ddalen mewn datganiad cryno.


Ambell awgrym:


•    Gwnewch yn sicr eich bod yn cydnabod a chyfeirnodi'r ffynhonnell.
•    Rhestrwch y prif bynciau'n unig


Enghraifft (Dull Harvard):


Cydnabod ffynhonnell ynghanol y testun


Mae'n bwysig cofio bod un llyfr arbennig (Pears a Shields, 2013) yn edrych ar y gwahanol ddulliau o gydnabod ffynonellau wrth eu cynnwys mewn aseiniad.


Rhestr Gyfeirnodi


Pears, R. a Shields, G. (2013) Cite them right: the essential referencing guide. Llundain: Palgrave.