Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Ymwybyddiaeth ynglŷn â Chyfeirnodi a Llên-ladrad: 3. Sut i gynnwys cydnabyddiaethau (citations) yn eich aseiniad

Cydnabod ffynonellau (Citing)

undefined

Ceir gwahanol ddulliau o gyfeirio yn nhestun eich aseiniad at y ffynonellau a ddefnyddiwyd gennych.  Gellir gwneud hyn trwy;

•    ddyfynnu'n uniongyrchol
•    aralleirio
•    crynhoi

Wrth gynnwys cydnabyddiaeth ynghanol y testun byddwch yn rhoi manylion cryno am y ffynhonnell yr ydych yn cyfeirio ati.


Dyma enghraifft (yn defnyddio dull Harvard o gyfeirnodi):


(Pears a Shields, 2013)

 

Ceir rhagor o enghreifftiau o gydnabod ffynonellau yn y gwahanol ddulliau cyfeirnodi a ddefnyddir ym Mhrifysgol Aberystwyth fan hyn.

Bydd y gydnabyddiaeth yn caniatáu i'r sawl sy'n darllen eich aseiniad ddod o hyd i fanylion llawn y ffynhonnell a ddefnyddioch yn y rhestr gyfeirnodi ar ddiwedd y gwaith.

 

Enghraifft:


Rhestr Gyfeirnodi (Dull Harvard)

Pears, R. a Shields, G. (2013) Cite them right: the essential referencing guide. Llundain: Palgrave.

 

Pears, R. and Shields, G. (2013). Cite them right: the essential referencing guide. London: Palgrave.

Sut i ddefnyddio dyfyniadau yn eich aseiniad?

Wrth ddefnyddio dyfyniadau, dylent fod yn berthnasol.  Ceisiwch beidio â defnyddio gormod ohonynt oherwydd gallant dorri ar draws  llif eich testun.  Bydd angen cydbwyso'r dyfyniadau â'ch dealltwriaeth eich hun o'r ffynonellau a ddefnyddir.

Cofiwch - mae'r dyfyniadau'n cael eu cynnwys yng nghyfanswm y geiriau!

 

Ambell awgrym:

  • Rhowch unrhyw ddyfyniadau mewn "dyfynodau" - byddwch yn gyson. Edrychwch ar ragor o enghreifftiau i weld a yw'r dull cyfeirnodi a ddewisoch yn defnyddio dyfynodau sengl neu ddwbl.

  • Os ydych yn defnyddio dyfyniad hir sy'n fwy nag un frawddeg o hyd, gwnewch hwn yn baragraff ar wahân. Dylid cilosod y dyfyniadau hyn a does dim angen defnyddio dyfynodau. (Noder: mae'r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn nodi bod dyfyniadau hir, wedi’i fewnoli angen dyfynodau ar ddechrau a diwedd y dyfynodau)

  •  Gan ddibynnu ar eich dull cyfeirnodi, nodwch yr awdur, y dyddiad a rhif y dudalen lle daw'r dyfyniad.

  • Bydd manylion llawn ffynhonnell y dyfyniad yn cael eu hychwanegu wedyn yn y rhestr gyfeirnodi ar ddiwedd eich aseiniad.

 

Enghraifft (Dull Harvard):

Dyfynnu o fewn y testun


"There are several ways in which you can incorporate citations into your text, depending on your own style and the flow of the work" (Pears a Shields, 2013, t. 8)

 

Rhestr Gyfeirnodi


Pears, R. a Shields, G. (2013) Cite them right: the essential referencing guide. Llundain: Palgrave

Sut i aralleirio?

Wrth aralleirio rydych yn mynegi syniadau neu ddadleuon awdur arall yn eich geiriau eich hun, heb eu dyfynnu’n uniongyrchol ond gan roi cydnabyddiaeth addas iddynt. Mae'n golygu ail-lunio pwyntiau neu wybodaeth allweddol yn gywir, fel nad oes dim byd pwysig yn cael ei golli ond bod y dull o’u mynegi yn newydd..

Er enghraifft:

Dyfyniad    ‘It is impossible to step twice into the same river’ (Heraclitus)
‘Mae hi’n amhosibl camu ddwywaith i’r un afon’ (cyfieithiad o ymadrodd gan Heraclitus) Os cyfieithwch ddyfyniad, rhaid ichi gydnabod hynny hefyd.


Aralleiriad   Fel y dywed Heraclitus, yn union fel y mae afon yn llifo yn ei blaen yn ddi-baid, fod y byd yn newid trwy’r amser ac felly nad yw unrhyw beth yn aros yr un fath.


Gall aralleirio gynorthwyo llif neu barhad eich gwaith ysgrifenedig ac mae'n ffordd dda o ddangos eich dealltwriaeth.

Ambell awgrym:

  • Darllenwch eich ffynhonnell nifer o weithiau i wneud yn sicr eich bod yn deall yr ystyr

  • Peidiwch â newid yr ystyr wreiddiol

  • Gwnewch yn sicr eich bod yn cydnabod a chyfeirnodi'r ffynhonnell.

 

Noder: Wrth aralleirio, NI ddylech gopïo darn o'ch ffynhonnell ac yna ceisio newid rhywfaint ar y geiriad. Wrth aralleirio, defnyddiwch eich geiriau a'ch ymadroddion eich hun drwyddi draw.

Sut i grynhoi?

Mae'r dull hwn yn rhoi'r prif bwyntiau o erthygl, llyfr neu we-ddalen mewn datganiad cryno.


Ambell awgrym:

 

  • Eich gwaith eich hun ddylai crynodeb fod. NI chaniateir defnyddio offer creu crynodeb ar-lein na meddalwedd arall i’r diben hwn.
  • Gwnewch yn sicr eich bod yn cydnabod a chyfeirnodi'r ffynhonnell.
  • Rhestrwch y prif bynciau'n unig


Enghraifft (Dull Harvard):


Cydnabod ffynhonnell ynghanol y testun


Mae'n bwysig cofio bod un llyfr arbennig (Pears a Shields, 2013) yn edrych ar y gwahanol ddulliau o gydnabod ffynonellau wrth eu cynnwys mewn aseiniad.


Rhestr Gyfeirnodi


Pears, R. a Shields, G. (2013) Cite them right: the essential referencing guide. Llundain: Palgrave.