Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Ymwybyddiaeth ynglŷn â Chyfeirnodi a Llên-ladrad: 4. Beth yw llên-ladrad?

Beth yw llên-ladrad?

Llên-ladrad yw defnyddio gwaith rhywun arall a hawlio mae eich gwaith chi ydyw.

Er enghraifft:

  • dyfynnu o lyfr neu erthygl yn eich aseiniad a pheidio â chydnabod yr awdur
  • copïo a gludo testun o'r Rhyngrwyd yn eich aseiniad heb nodi'r ffynhonnell (ond gweler y blwch isod i gael rhagor o wybodaeth am gydnabod ffynonellau ac Ymddygiad Academaidd Annerbyniol)
  • copïo rhan neu'r cyfan o draethawd ffrind i mewn i'ch gwaith chi
  • prynu traethawd ar-lein neu o ffynhonnell arall
     

Cewch ragor o wybodaeth ynglŷn â'r hyn mae'r Brifysgol yn ei ystyried yn llên-ladrad a'r hyn sy'n digwydd os byddwch yn euog o lên-ladrad, yn y Rheoliad ar Ymddygiad Academaidd Annerbyniol.

Aberystwyth University. (2019) Rheoliad ynghylch Ymddygiad Annerbyniol. Available at: https://www.aber.ac.uk/cy/academic-registry/handbook/regulations/uap/ (Accessed: 26 August 2020).

Ymddygiad Academaidd Annerbyniol (YAA)

 

Llên-ladrad yw defnyddio deunydd a gymerwyd o ffynonellau eraill (ar y rhyngrwyd neu wedi'u hargraffu) heb gydnabod y ffynonellau hynny. Mae hyn yn 'Ymddygiad Academaidd Annerbyniol'; tra bod copïo deunydd o'r rhyngrwyd (gan gydnabod hynny) yn enghraifft o 'Ymddygiad Academaidd Gwael'. Mae'r ail yn debygol o arwain at farciau isel; ond mae'r cyntaf yn arwain at gamau disgyblaethol.


Ond, nid yw nodi'r ffynhonnell - er enghraifft, trwy ei chynnwys yn y llyfryddiaeth - o angenrheidrwydd yn negyddu’r posibilrwydd o lên-ladrad. Os na chaiff detholiadau o'r ffynhonnell eu cydnabod yn amlwg - fel arfer trwy ddefnyddio 1) dyfynodau; a 2) cyfeirnod - a bod modd gwahaniaethu rhyngddynt â geiriau'r myfyriwr ei hun, gallai hynny fod yn achos o lên-ladrad. Does dim gwahaniaeth a yw methiant i gydnabod ffynhonnell yn glir yn digwydd yn fwriadol neu'n anfwriadol: Nid yw archwiliadau YAA yn pennu bwriad, dim ond yn pennu a gyflawnwyd llên-ladrad.


Cewch ragor o wybodaeth ynglŷn â'r hyn mae'r Brifysgol yn ei ystyried yn llên-ladrad a'r hyn sy'n digwydd os byddwch yn euog o lên-ladrad, yn y Rheoliad ar Ymddygiad Academaidd Annerbyniol.

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer osgoi llên-ladrad

 

Llên-ladrad trwy gyfieithiad

undefined

Gall llên-ladrad trwy gyfieithiad gynnwys:

  • Cael rhywun arall i gyfieithu eich gwaith o'ch iaith gyntaf neu famiaith i'ch ail iaith (math o lên-ladrad ar y cyd)
  • Cyfieithu eich gwaith eich hun sydd wedi ei gyflwyno'n flaenorol (math o lên-ladrad trwy ailddefnyddio eich gwaith eich hun)
  • Cyfieithu gwaith rhywun arall a'i gyflwyno fel eich gwaith eich hun
  • Aralleirio geiriau rhywun arall mewn cyfieithiad a'i gyflwyno fel eich gwaith eich hun

Os ydych chi'n defnyddio ffynhonnell Saesneg ac yn ei haralleirio mewn iaith arall (neu i'r gwrthwyneb) ar gyfer eich gwaith, mae hyn yn cael ei drin fel aralleirio a dylid cyfeirio ato yn unol â hynny. Gweler Sut i Aralleirio i gael rhagor o gyfarwyddyd.

Cewch ragor o wybodaeth ynglŷn â'r hyn mae'r Brifysgol yn ei ystyried yn llên-ladrad a'r hyn sy'n digwydd os byddwch yn euog o lên-ladrad, yn y Rheoliad ar Ymddygiad Academaidd Annerbyniol.

Aberystwyth University. (2019) Rheoliad ynghylch Ymddygiad Annerbyniol. Available at: https://www.aber.ac.uk/cy/academic-registry/handbook/regulations/uap/ (Accessed: 26 August 2020).

Llên-ladrad trwy ailddefnyddio eich gwaith eich hun

undefined

Mae ailddefnyddio data neu destun mewn mwy nag un asesiad, lle bo’r adran wedi nodi’n glir na chaniateir hynny, yn cael ei ystyried yn Ymddygiad Academaidd Annerbyniol: Rheoliad ar Ymddygiad Academaidd Annerbyniol : Cofrestrfa Academaidd, Prifysgol Aberystwyth

Os yw eich Adran yn caniatáu hynny, a’ch bod chi’n ailddefnyddio unrhyw ran o aseiniad blaenorol a ysgrifennwyd gennych ar gyfer modiwl neu gwrs arall yn eich gwaith cyfredol, rhaid ichi gydnabod hynny, neu caiff ei ystyried yn fath o lên-ladrad. 
 

Sut i gynnwys cydnabyddiaethau (citations) yn eich aseiniad

Enghreifftiau o gyfeirnodi

Llên-ladrad trwy ddefnyddio deunydd o'r Rhyngrwyd

Oni bai ei bod yn wybodaeth gyffredin, rhaid cydnabod unrhyw wybodaeth a gafwyd ar-lein.


Beth yw Gwybodaeth Gyffredin?


Digwyddiadau, ffeithiau a gwybodaeth sydd i'w cael mewn nifer o fannau ac sy'n wybyddus i'r rhai sy'n astudio pwnc penodol.
Enghreifftiau;

•    Mae'r awyr yn las.
•    Boris Johnson yw prif weinidog Prydain.
•    Dechreuodd y Rhyfel Byd Cyntaf ym 1914.


Os nad ydych yn sicr, cofiwch gydnabod y ffynhonnell!

Sut i gynnwys cydnabyddiaethau (citations) yn eich aseiniad

Llên-ladrad trwy Dwyllo ar Gontract

undefined

 

Gall twyllo ar gontract gynnwys:

• Talu rhywun arall i ysgrifennu eich aseiniad, ac yna'i gyflwyno fel eich gwaith eich hun.
• Prynu deunydd o felin draethodau a'i ymgorffori yn eich aseiniad heb ei gydnabod.
• Gweithio ar y cyd â myfyrwyr eraill, cyfeillion, neu deulu er mwyn cwblhau gwaith sy'n cael ei gyflwyno fel eich gwaith eich hun.

Mae twyllo ar gontract fel arfer (ond nid bob amser) yn cynnwys trosglwyddiad masnachol. Hon yw'r ffurf fwyaf difrifol ar lên-ladrad ac mae'n arwain at gosbau llym. Ar ben hyn, mae ymwneud â melinau traethodau yn rhoi myfyrwyr mewn sefyllfa fregus, yn agored i flacmel ac i rywun ddwyn ei hunaniaeth.

Cewch ragor o wybodaeth ynglŷn â'r hyn mae'r Brifysgol yn ei ystyried yn llên-ladrad a'r hyn sy'n digwydd os byddwch yn euog o lên-ladrad, yn y Rheoliad ar Ymddygiad Academaidd Annerbyniol.

Aberystwyth University. (2019) Rheoliad ynghylch Ymddygiad Annerbyniol. Available at: https://www.aber.ac.uk/cy/academic-registry/handbook/regulations/uap/ (Accessed: 07 September 2020).