Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Gwyddorau Bywyd a BVSc Gwyddor Milfeddygaeth: Gwefannau a ffynonellau eraill

Gwefannau a ffynonellau eraill o wybodaeth

Mae chwilio am wybodaeth ar y we yn ddigon rhwydd ond tasg tipyn anoddach yw darganfod gwybodaeth dibynadwy a pherthnasol. Mae'r dudalen hon yn rhoi blas i chi o'r gwahanol wefannau, sefydliadau, elusennau a chyfundrefnau sydd ar gael. Porwch drwy'r tabiau a'r linciau isod i weld beth sydd ar  gael ar y we i gefnogi eich pwnc. 

Gwefannau defnyddiol

Mae llawer o wybodaeth ar gael! Mae'r tabiau canlynol yn cynnwys detholiad o wefannau defnyddiol wedi'u categoreiddio fesul pwnc.

Mapiau

Gall mapiau, print a digidol, fod yn ffynhonnell wybodaeth ddefnyddiol ar draws ystod o wahanol ddisgyblaethau gan gynnwys amaethyddiaeth, gwyddorau biolegol, y ddaear a'r diwydiant gwledig.  Gall mapiau o'r dref a'r tir ddarparu llawer o fanylion a gall mapiau hanesyddol ddangos datblygiad ar draws y canrifoedd.

Adnoddau ar-lein dros dro

Mae llyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth yn gwneud cais am dreialon rhad ac am ddim o adnoddau ar-lein mewn ymateb i ymholiadau gan staff a myfyrwyr. 

Rydym hefyd yn gwneud cais am dreialon o adnoddau newydd a allai fod yn ddefnyddiol ac o ddiddordeb yng nghyswllt addysgu, dysgu neu ymchwil.

E-bostiwch llyfrgellwyr@aber.ac.uk ar ôl rhoi cynnig ar unrhyw rai o’r treialon hyn, gan nodi’n fyr pam y byddai’r adnodd yn ddefnyddiol i chi.

Os hoffech gael mynediad at gynnwys llyfrgell am ddim ar ôl i gyhoeddwr academaidd gysylltu â chi, anfonwch y manylion at eich llyfrgellydd academaidd llyfrgellwyr@aber.ac.uk a fydd yn rhoi mynediad ichi.

Darperir y dyddiadau gorffen.

Cyfundrefnau a sefydliadau

 • AHDB Agriculture and Horticulture Development Board

  • Mae AHDB yn cyflwyno prosiectau trawsnewidiol i yrru cynhyrchiant a hybu busnesau ffermio a chadwyn gyflenwi.

 • Asiantaeth yr Amgylchedd

  • Mae'r asiantaeth yn creu lleoedd gwell i bobl a bywyd gwyllt, a chefnogi datblygu cynaliadwy.

 • British Association of Sport and Exercise Sciences

  • corff proffesiynol ar gyfer gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff yn y DU.

 • British Society of Animal Science

  • Mae Cymdeithas Brydeinig Gwyddor Anifeiliaid yn gweithio i wella'r ddealltwriaeth o wyddoniaeth anifeiliaid a'r ffyrdd y gall helpu i sicrhau bod bwyd yn cael ei gynhyrchu'n foesegol ac yn economaidd.

 • CGIAR Consultative Group on International Agricultural Research

  • Partneriaeth fyd-eang yw'r CGIAR sy'n uno sefydliadau sy'n ymwneud ag ymchwil ar gyfer dyfodol diogel i fwyd.

 • DEFRA  Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

  • Adran Llywodraeth y DU sy'n gyfrifol am bolisïau a rheoliadau ar faterion amgylcheddol, bwyd a chefn gwlad.

 • DHSC Department of Health and Social Care

  • Arwain iechyd a gofal cymdeithasol y genedl i helpu pobl i fyw bywydau mwy annibynnol, iachach am gyfnod hirach.

 • Farmers Weekly Interactive  

  • Newyddion dyddiol am faterion amaethyddol byd-eang, archif newyddion chwiliadwy, manylion am ddigwyddiadau a datganiadau i'r wasg gan DEFRA (Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig). Mynediad am ddim, ond angen cofrestru

 • Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

  • Mae'n cynnwys sawl cronfa ddata gydag ystadegau manwl ar gyfer cynhyrchu, masnachu a chyflenwi nwyddau a galw.

 • Gwarant Fferm (gwefan llywodraeth)

 • Met Office

  • Gwasanaeth meteorolegol cenedlaethol ar gyfer y DU. Maent yn darparu gwasanaethau tywydd critigol a gwyddoniaeth hinsawdd sy'n arwain y byd, gan eich helpu i wneud penderfyniadau gwell i aros yn ddiogel.

 • Met Office - Casgliad Llyfrgell ac Archif.

  • Casgliadau mwyaf cynhwysfawr y wlad ar feteoroleg.

 • National Beef Association (NBA)

  • Nodi a hyrwyddo'r lefelau uchaf posibl o arfer gorau trwy'r gadwyn gynhyrchu.

 • National Sheep Association (NSA)

  • Sefydliad sy'n cynrychioli barn a diddordebau cynhyrchwyr defaid ledled y DU.

 • Natural Resources Wales

  • Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn sicrhau bod amgylchedd ac adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal a'u defnyddio'n gynaliadwy, nawr ac yn y dyfodol.

 • Natural England

  • Natural England yw cynghorwr y Llywodraeth ar yr amgylchedd naturiol. Maent yn darparu cyngor ymarferol, wedi'i seilio ar wyddoniaeth, ar y ffordd orau o ddiogelu Cyfoeth Naturiol Lloegr er budd pawb.

 • NFU Cymru 

  • NFU Cymru yw'r prif sefydliad amaethyddol ar gyfer ffermwyr yng Nghymru.

 • NIAB National Institute of Agricultural Botany

  • Mae'r sefyliad yma yn arloesi mewn gwyddor cnydau yn y DU ac ar draws y byd. 

 • NICE National Institute for Health and Care Excellence

  • Yn darparu arweiniad a chyngor cenedlaethol i wella iechyd a gofal cymdeithasol.

 • ODI Overseas Development Institute

  • Y sefydliad datblygu tramor (ODI) yw melin drafod annibynnol mwyaf blaenllaw y DU ar ddatblygu rhyngwladol a materion dyngarol.

 • OECD  The Organisation for Economic Co-operation and Development

  • Nod y sefydliad ar gyfer cydweithrediad a datblygiad economaidd yw hyrwyddo polisïau a fydd yn gwella lles economaidd a chymdeithasol pobl ledled y byd.

 • Paratoi Cymru

  • Brexit: yr Amgylchedd, Amaethyddiaeth a Bwyd

 • Royal Agricultural Society of England

 • Royal Welsh Agricultural Society

 • Royal College of Veterinary Surgeons  

  • Nod Coleg Brenhinol y milfeddygon yw gwella'r gymdeithas drwy wella iechyd a lles anifeiliaid.

 • Soil Association  

  • Elusen y DU sy'n ymgyrchu o blaid bwyd, ffermio a defnydd tir iach, dyngarol a chynaliadwy.

 • UK Health statistics

  • Disgwyliad oes ac effaith ffactorau fel galwedigaeth, salwch a chamddefnyddio cyffuriau. Rydym yn casglu'r ystadegau hyn o gofrestriadau ac arolygon.

 • World Bank 

  • Y ffynhonnell fwyaf o gymorth datblygu yn y byd. Llawer o gyhoeddiadau testun llawn ar gael.

Deunydd cyfeiriadol

Mae'r deunyddiau cyfeirio yn cynnwys gwyddoniaduron, geiriaduron, cyfeiriaduron, mynegeion ac ati. Mae'r eitemau hyn yn ddefnyddiol os hoffech ddod o hyd i wybodaeth benodol neu pan fyddwch yn dechrau chwilio am ddeunydd ar bwnc penodol.

Dyma rai engreifftiau o'r deunydd sydd ar gael ar-lein:

Papurau Cynadleddau

Mae cynhadledd yn ddigwyddiad wedi'i drefnu gan sefydliad neu gymdeithas lle gall academyddion ac ymchwilwyr gyflwyno a thrafod eu gwaith ac mae'n ffordd bwysig o gyfnewid a lledaenu gwybodaeth. Papur cynhadledd yw'r testun neu'r Cyflwyniad a roddir mewn cynhadledd. Gellir cyfeirio at gasgliad o bapurau cynhadledd fel trafodion cynhadledd. 

Edrychwch ar y gwefannau canlynol lle gallwch chwilio am gynadleddau yn ôl maes pwnc, dyddiad, lleoliad a chyrchfan. Gallwch hefyd gofrestru i dderbyn rhybuddion a diweddariadau e-bost am ddim o'r digwyddiadau sy'n cyfateb i'ch diddordebau.

Conference Alerts

Allconferences.com