Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Addysg Gofal Iechyd: Cyfeirnodi ar gyfer Addysg Gofal Iechyd APA (7fed argraffiad)

APA - American Psychological Association (Addysg Gofal Iechyd)

Y pethau sylfaenol i gofio

Un o nodweddion pwysicaf ysgrifennu academaidd yw cydnabod llyfrau, erthyglau cyfnodolion a ffynonellau gwybodaeth eraill rydych wedi’u defnyddio yn eich gwaith, fel arfer drwy gyfeirio atynt yn eich aseiniad a rhestru pob un ar y diwedd mewn rhestr gyfeirio. Yn aml iawn, fe gewch farciau am wneud hyn yn gywir felly mae’n sgil sy’n werth ei dysgu cyn gynted ag y gallwch.

Os na fyddwch yn cydnabod eich ffynonellau mae’n bosib y byddwch yn cyflwyno syniadau neu ddyfyniadau rhywun arall fel eich rhai chi eich hun. Llên-ladrad yw hynny; nid yw’r Brifysgol yn caniatáu hyn a gall y canlyniadau fod yn ddifrifol.

Cysylltwch â Simone sia1@aber.ac.uk / llyfrgellwyr@aber.ac.uk eich Llyfrgellydd Pwnc os oes angen rhagor o gyngor neu gymorth.

Archebwch apwyntiad gloywi APA 7fed Addysg Gofal Iechyd ymaOs nad wyf ar gael, cliciwch yma i wneud apwyntiad gydag aelod arall o dîm y llyfrgell

Ymwybyddiaeth ynglŷn â Chyfeirnodi a Llên-ladrad

LibGuide Addysg Gofal Iechyd

Mae hwn yn ddull sy'n defnyddio fformat awdur-dyddiad ar gyfer cydnabyddiaethau yn y testun ac yna'n rhestru manylion llawn y ffynhonnell yn nhrefn yr wyddor yn y rhestr gyfeirnodi.

Enghreifftiau o gydnabyddiaethau yn-y-testun:

  •    Yn rhan o'r naratif e.e. Mae Adams (2019) yn dadlau bod...
  •    Yn dilyn yn syth ar ôl ymadrodd e.e. Mae'r canllaw cyfredol yn rhoi darlun cyffredinol o APA (Adams, 2019).

Os ydych chi’n rhoi cydnabyddiaeth am ddyfyniad uniongyrchol, gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi rhif y dudalen ar ôl y flwyddyn: (Adams, 2019, t. 42).

Os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth i lyfr neu erthygl sydd â sawl awdur, dilynwch y rheolau hyn:

2 awdur: rhowch gydnabyddiaeth i'r ddau ohonynt bob amser (Polit a Beck, 2017)

3-20 awdur: Nodwch gyfenw'r awdur cyntaf ac yna et al (Perry et al., 2020)

Sylwch ar y gwahaniaeth rhwng dyfyniad naratif a dyfyniad rhwng cromfachau.

Yn ôl Chambers a Ryder (2018) tosturi yw ….

…mae tosturi yn agwedd allweddol ar ofal nyrsio (Chambers & Ryder, 2018).

 

Enghreifft dalfyriad:

Cydnabyddiaeth gyntaf: Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (CNB, 2018)...neu...(Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (CNB), 2018).

Cydnabyddiaeth ddilynol: CNB (2018)...neu...(CNB, 2018).

Gweler y tabiau canlynol i gael cyngor ynglŷn â chreu rhestr gyfeirnodi.
 

Dyfyniadau (enghraifft diffiniad)

Mae'r APA yn cynghori y dylid osgoi defnyddio dyfyniadau uniongyrchol yn ormodol.

Os ydych chi’n rhoi cydnabyddiaeth am ddyfyniad uniongyrchol, gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi rhif y dudalen ar ôl y flwyddyn: (Adams, 2019, t. 42).

Un enghraifft o bryd i ddefnyddio dyfyniad, yn hytrach nag aralleirio, yw pan fyddwch chi'n atgynhyrchu diffiniad union.

Enghraifft 1

Dyfyniad

“Admission is the formal acceptance of a patient into a service” (National Health Service, 2019, t.8). 

Cyfeirnod

National Health Service. (2019). Admission, transfer, and discharge policy for inpatient services. https://www.dtgp.cpft.nhs.uk/FileHandler.ashx?id=794

Pan fo’r awdur a'r cyhoeddwr yr un fath, dylech hepgor enw'r cyhoeddwr er mwyn osgoi ailadrodd.

Enghraifft 2

Dyfyniad

“The act or process of allowing someone to enter a hospital as a patient, because they need medical care” (Cambridge University Press, n.d.).

Cyfeirnod

Cambridge University Press. (n.d.). Hospital Admission. Yn Cambridge dictionary. Cyrchwyd Chwefror 22, 2024 o https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hospital-admission

Pan fydd gwaith cyfeirnod ar-lein yn cael ei ddiweddaru'n barhaus ac nad yw'n cael ei archifo, dylech ddefnyddio "dim dyddiad" a chynnwys y dyddiad y cawsoch y wybodaeth. Nid yw'r rhan fwyaf o gyfeiriadau yn cynnwys dyddiad cyrchwyd.

APA: Dyfyniadau

APA: Cyfeiriadau Mynediad Geiriadur

Creu'r rhestr gyfeirnodi:

Wrth gyfeirnodi llyfr dilynwch y drefn hon:

•    Awduron, cyfenw ac yna blaenlythrennau
•    Blwyddyn cyhoeddi, mewn cromfachau
•    Teitl, mewn print italig
•    Argraffiad y llyfr (os nad yr argraffiad cyntaf)
•    Cyhoeddwr

Enghraifftiau: Llyfr
Rhestr Gyfeirnodi:

Barber, P., & Robertson, D. (2020). Essentials of pharmacology for nurses (4ydd arg.). Open University Press.

Jasper, M. (2013). Beginning reflective practice (2il arg.). Cengage Learning.

Wrth gyfeirnodi e-lyfr dilynwch y drefn hon:

  • Awduron neu olygyddion (Goln.), cyfenwau ac yna blaenlythrennau.
  • Blwyddyn cyhoeddi, mewn cromfachau
  • Teitl y llyfr, mewn print italig.
  • Argraffiad (os nad yr argraffiad cyntaf)
  • Dolen gyswllt URL neu DOI

*Os yw'r e-lyfr yn dod o gronfa ddata ymchwil academaidd ac nad oes ganddo DOI nac URL sefydlog, does dim angen unrhyw beth yn y cyfeirnod ar ôl enw'r cyhoeddwr. Peidiwch â chynnwys enw'r gronfa ddata yn y cyfeirnod. Yr un yw'r cyfeirnod yn yr achos hwn ag ar gyfer llyfr print.

Enghraifftiau: e-lyfr

Loschiavo, J. (2015). Fast Facts for the School Nurse: School Nursing in a Nutshell (2il arg.). Springer. https://doi.org/10.1891/9780826128775

Cottrell, S. (2019). The study skills handbook (5ed arg.). Red Globe Press.

Wrth gyfeirnodi pennod o lyfr wedi'u olygu dilynwch y drefn hon:

•    Awdur y bennod, cyfenw yn gyntaf ac yna llythrennau cyntaf.
•    Blwyddyn cyhoeddi
•    Teitl y bennod
•    Yn + awduron y llyfr cyfan (Goln.)
•    Teitl y llyfr
•    Tudalennau'r bennod
•    Cyhoeddwr

Enghraifftiau: pennod o lyfr

Grayer, J., Baxter, J., Blackburn, L., Cooper, J., Curtis, E., Dvorjez, L., Finn, L., Gaynor, D., Henderson, B., Jagger, C., Keating, L., Leigh-Doyle, J., Lister, S., Mathiah, R., & Mohanmmed, A. (2021). Communication, psychological wellbeing and safeguarding. Yn S. E. Lister, J. Hofland & H. Grafton (Goln.), The Royal Marsden manual of clinical nursing procedures (10fed arg., tt. 133-204). Wiley-Blackwell.

Smyth, M. J., & Filipkowski, B.K. (2010). Coping with stress. Yn D. French, K. Vadhara, A.A. Kaptein, & J. Weinman (Goln.), Health Psychology (tt. 271-283). Blackwell Publishing.

*Wrth gynnwys hyn fel cydnabyddiaeth o fewn y testun, byddech yn cyfeirio at awduron y bennod yn unig, ac nid y golygyddion. Er enghraifft: dywed Smyth a Filipkowski (2010) fod… neu..(Smyth a Filipkowski, 2010).

Wrth gyfeirnodi erthygl dilynwch y drefn hon:

•    Awduron, cyfenwau ac yna blaenlythrennau.
•    Blwyddyn cyhoeddi, mewn cromfachau.
•    Teitl yr erthygl.
•    Teitl y cyfnodolyn, mewn print italig.
•    Cyfrol y cyfnodolyn, mewn print italig.
•    Rhifyn y cyfnodolyn, mewn cromfachau.
•    Ystod tudalennau'r erthygl.
•    DOI yr erthygl, os yw ar gael.

Enghraifftiau: Erthygl mewn cyfnodolyn

Edwards, A. A., Steacy, L. M., Siegelman, N., Rigobon, V. M., Kearns, D. M., Rueckl, J. G., & Compton, D. L. (2022). Unpacking the unique relationship between set for variability and word reading development: Examining word- and child-level predictors of performance. Journal of Educational Psychology, 114(6), 1242–1256. https://doi.org/10.1037/edu0000696

Jones, A., Rahman, R.J., & O, J.A. (2019). Crisis in the Countryside - Barriers to Nurse Recruitment and Retention in Rural Areas of High-Income Countries: A Qualitative Meta-Analysis. Journal of rural studies, 72, 153–163. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.10.007

Wrth gyfeirnodi gwe-ddalen dilynwch y drefn hon:

•    Cyfenw'r awdur ac yna blaenlythrennau NEU enw'r sefydliad. Teitl y we-ddalen os nad oes awdur.
•    Blwyddyn cyhoeddi (mewn cromfachau).
•    Teitl.
•    URL.

Enghraifft: gwe-ddalen

World Health Organisation (WHO). (2019). WHO updates global guidance on medicines and diagnostic tests to address health challenges, prioritise highly effective therapeutics, and improve affordable access. https://www.who.int/news/item/09-07-2019-who-updates-global-guidance-on-medicines-and-diagnostic-tests-to-address-health-challenges-prioritize-highly-effective-therapeutics-and-improve-affordable-access  

Gall dogfen ar y we gynnwys adroddiadau llywodraeth neu ddogfennau polisi. 

•    Awduron, yn cynnwys blaenlythrennau.
•    Blwyddyn cyhoeddi, mewn cromfachau.
•    Teitl, mewn print italig.
•    URL

Enghraifftiau:
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. (2017). Strategaeth Iechyd a Gofal Powys: Gweledigaeth hyd at 2027 a thu hwnt. https://biap.gig.cymru/amdanom-ni/dogfennau-allweddol/strategaethau-a-chynlluniau/cyd-strategaeth-iechyd-a-gofal-ar-gyfer-powys-2017-2027-fersiwn-gryno/

Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. (2018). Y Cod: Safonau ymarfer proffesiynol ac ymddygiad ar gyfer nyrsys, bydwragedd a chymdeithion nyrsio. https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/nmc-publications/nmc-code-welsh.pdf

Llywodraeth Cymru. (2018).Yn Gryno – Cymru Iachach: ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol. https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-04/cymru-iachach-ein-cynllun-iechyd-a-gofal-cymdeithasol.pdf

Llywodraeth Cymru. (2022). Y datganiad ansawdd ar gyfer gofal lliniarol a gofal diwedd oeshttps://www.llyw.cymru/sites/default/files/pdf-versions/2022/10/5/1665149567/y-datganiad-ansawdd-ar-gyfer-gofal-lliniarol-gofal-diwedd-oes.pdf

Enghraifftiau:

Deddfau/Mesurau/Ystatudau

Yn y testun

(Mesur Iechyd Meddwl (Cymru), 2010) neu Mesur Iechyd Meddwl (Cymru), (2010)

Rhestr gyfeirio

Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010. https://www.legislation.gov.uk/cy/mwa/2010/7/contents/welsh

---

Yn y testun

(Deddf Plant, 1989) neu Deddf Plant (1989)

Rhestr gyfeirio

Deddf Plant 1989, c. 41. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41

---

Y Goruchaf Lys

Yn y testun

(Montgomery v. Lanarkshire Health Board, 2015) neu Montgomery v. Lanarkshire Health Board (2015)

Rhestr gyfeirio

Montgomery v. Lanarkshire Health Board, UKSC 11 (2015). https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2013-0136-judgment.pdf

 

Cofiwch ysgrifennu ‘Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth’ yn llawn y tro cyntaf y mae'n ymddangos yn eich aseiniad. 
Cydnabyddiaeth gyntaf: Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (CNB, 2018) neu (Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth [CNB], 2018).

Cydnabyddiaeth ddilynol: CNB (2018) neu (CNB, 2018).

Byddai'n ymddangos unwaith yn eich rhestr o gyfeiriadau:
Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. (2018). Y Cod: Safonau ymarfer proffesiynol ac ymddygiad ar gyfer nyrsys, bydwragedd a chymdeithion nyrsio. https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/nmc-publications/nmc-code-welsh.pdf

---

Pan fo’n ddefnyddiol cynnwys yr adran o'r cod yr ydych yn cyfeirio ati, mae'r rhan sy’n trafod cyfeiriadau at godau moeseg ar wefan APA yn awgrymu y dylech osod eich cyfeiriadau yn y testun fel a ganlyn: 

Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (CNB, 2018, Adran 7.3) neu (Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth [CNB], 2018, Adran 7.3). 

Ffynhonnell eilaidd

Nid yw defnyddio ffynonellau eilaidd yn cael ei annog yn null cyfeirnodi APA ac fe'ch anogir bob amser i fynd at y ffynhonnell wreiddiol. Fodd bynnag, weithiau nid yw hyn yn bosib, oherwydd diffyg mynediad i'r ffynhonnell wreiddiol o bosib neu am nad yw'r ffynhonnell wreiddiol ar gael. Yn yr achosion hyn, byddech yn rhoi cydnabyddiaeth ac yn cyfeirnodi mewn ffordd ychydig yn wahanol, fel y nodir isod.

Cydnabod ffynhonnell eilaidd o fewn y testun

Mae cylch adlewyrchol Gibbs (1988) fel y dyfynnwyd yn Jasper (2013) yn dangos bod...
NEU
Mae cylch adlewyrchol Gibbs yn theori bwysig ym maes ymarfer myfyriol (Gibbs, 1988, fel y dyfynnwyd yn Jasper, 2013).

Cynnwys ffynhonnell eilaidd yn eich rhestr gyfeirnodi

Jasper, M. (2013). Beginning reflective practice (2il arg.). Cengage Learning.

Y llyfr hwn mewn primo

Sut ydw i'n cyfeirio at y British National Formulary (BNF) 

Cydnabyddiaethau o fewn y testun 

Joint Formulary Committee (2024) neu (Joint Formulary Committee, 2024). 

Enghraifft 

Fel y nodwyd yn British National Formulary (BNF) y dos a argymhellir ar gyfer oedolion yw 10mg y dydd (Joint Formulary Committee, 2024). 

Cyfeirnod 

Joint Formulary Committee. (2024). Atorvastatin. Yn British national formulary. Cyrchwyd Ebrill 15, 2024 o https://bnf.nice.org.uk/drugs/atorvastatin/ 

Pan fydd ffynhonnell ar-lein yn cael ei diweddaru'n barhaus, rhowch y dyddiad y cawsoch y wybodaeth. Nid yw'r rhan fwyaf o gyfeiriadau yn cynnwys dyddiad cyrchwyd. 

Mae’r Joint Formulary Committee (JFC) yn ysgrifennu cynnwys British National Formulary (BNF), tra bod y National Institute for Health and Care Excellence (NICE) yn cynnal ei fersiwn ar-lein. 

Defnyddiwch erthyglau papur newydd yn fan cychwyn i ymchwil. Nid ydynt yn cael eu hystyried yn ffynonellau academaidd. Defnyddiwch y fformat isod:

•    Cyfenwau awduron, yna blaenlythrennau.
•    Blwyddyn, mis a dyddiad cyhoeddi, mewn cromfachau.
•    Teitl yr erthygl.
•    Teitl y papur newydd, mewn print italig.
•    Rhifau'r tudalennau NEU URL, os yw yn erthygl ar-lein

Enghraifft: Erthygl papur newydd:

Duggan, C. (2022, Medi 5). Croesawu myfyrwyr cyntaf cwrs nyrsio Aberystwyth. BBC.https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/62785861

Sisley, D. (2020). Can science cure a broken heart?. The Guardian. https://www.theguardian.com/science/2020/feb/22/can-science-cure-a-broken-heart

Creu cyfeiriad at ChatGPT neu fodelau a meddalwedd AI eraill

Mae canllawiau'r Brifysgol yn nodi bod "cyflwyno gwaith a gynhyrchir gan ddeallusrwydd artiffisial fel pe bai'n waith eich hun" yn fath o lên-ladrad ac, o'r herwydd, yn ymddygiad academaidd annerbyniol. Gellir dod o hyd i wybodaeth gyflawn am ganllawiau'r Brifysgol ar ymddygiad academaidd annerbyniol yma

Defnyddio Deallusrwydd Artiffisial yn y Llyfrgell: Canllaw Myfyriwr

Nid yw'r hyn sy'n cael ei bostio ar y cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft Twitter a Facebook, yn cael eu hystyried yn ffynonellau academaidd. Defnyddiwch nhw yn fan cychwyn i’ch ymchwil academaidd. Defnyddiwch y fformat isod:   

•    Enw defnyddiwr neu enw'r grŵp
•    Dyddiad ar ffurf blwyddyn, mis, diwrnod. Mewn cromfachau. Os nad oes dyddiad, rhowch (n.d.)
•    Teitl y post, wedi'i ddilyn gan y math o ffynhonnell mewn cromfachau [ ].
•    Wedi'i adalw o, ac yna mis, diwrnod, blwyddyn,
•    o'r URL

Enghraifft: Post Cyfryngau Cymdeithasol 

Barack Obama. (2009, Hydref 9). Humbled [diweddariad Facebook]. Wedi'i adalw Mai, 14, 2020, o http://www.facebook.com/posted.php?id=6815841748&share_id=154954250775&comments=1#s154954250775 

Fideo YouTube

University of Oxford. (2020, Tachwedd 23). Oxford University’s ‘vaccine for the world’ is effective [Fideo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=xHJ_RqeXXy0

*Cydnabyddiaeth yn-y-testun am ddyfyniad uniongyrchol “The vaccine is shown to protect against hospitalisation and severe disease” (University of Oxford, 2020, 0:18).

 

Sut ydw i'n cyfeirio at y 6C?
NHS England. (2016). Compassion in practice: Evidencing the impact. London. https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2016/05/cip-yr-3.pdf

Sut ydw i'n cyfeirio at ganllawiau National Institute for Health and Care Excellence (NICE)?
National Institute for Health and Care Excellence. (2023). Hypertension in adults: Diagnosis and management (NICE Guideline NG136). https://www.nice.org.uk/guidance/ng136

Sut ydw i'n cyfeirio at ddogfen Cymru gyfan ar gyfer asesu ymarfer a chofnodi cyrhaeddiad parhaus?

Grŵp Nyrsio a Bydwreigiaeth Cyn-gofrestru Cymru Gyfan. (2020). Dogfen Cymru gyfan ar gyfer asesu ymarfer a chofnodi cyrhaeddiad parhaus. Addysg a Gwella Iechyd Cymru. https://aagic.gig.cymru/files/unwaith-i-gymru-2020/ddogfennau/dogfen-cymru-gyfan-ar-gyfer-asesu-ymarfer-a-chofnodi-cyrhaeddiad-parhaus/

Sut ydw i'n cyfeirio at yr adroddiad Francis?

Mid Staffordshire NHS Foundation Trust Public Inquiry. (2013). Report of the Mid Staffordshire NHS Foundation Trust Public Inquiry: Executive summary (HC 947). The Stationery Office. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/279124/0947.pdf

Sut ydw i'n cyfeirio at yr NEWS offeryn?

Royal College of Physicians. (2017). National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS. https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-early-warning-score-news-2

Polisi Arolygaeth Academaidd Myfyrwyr Addysg Gofal Iechyd

Cwestiynau a Holir yn Aml 9302

Gallwch ddod o hyd i’r rhain a mwy yn y llyfrgell

Chwiliwch Primo i ddod o hyd i deitlau pellach neu porwch trwy’r Casgliad Astudio Effeithiol ar Lawr F, Llyfrgell Hugh Owen