Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Cefnogaeth Llyfrgell i Ymchwilwyr: Ystadegau

Data ac Ystadegau

Lle bynnag yr edrychwch, mae data ym mhobman! Yn syml, data yw ffeithiau plaen am rywbeth. Rhaid casglu, dehongli a chyflwyno'r data er mwyn iddo fod ag ystyr. Data yw'r cynhwysion amrwd y mae ystadegau'n cael eu creu ohonynt.

Mae ystadegau'n ddefnyddiol pan fydd angen i chi gefnogi dadl a gallant fod yn ffynhonnell wybodaeth hanfodol ar gyfer eich astudiaethau.

Gellir cynnal dadansoddiad ystadegol ar ddata i ddangos perthnasoedd ymhlith y newidynnau a gasglwyd. Trwy ddadansoddi data eilaidd, gall llawer o wahanol ymchwilwyr ailddefnyddio'r un set ddata at wahanol ddibenion.

 

Wrth werthuso data ystadegol, dyma rai cwestiynau i feddwl amdanynt ...

Awdur

Pwy yw'r awdur? Ydyn nhw'n ddibynadwy?

Cyfnod Amser

Beth yw ystod dyddiad y data? Hanesyddol, cyfredol neu ystod o flynyddoedd? Cofiwch ei bod yn cymryd peth amser i gasglu data.

Daearyddiaeth

Pa wlad, gwladwriaeth, sir, ac ati, a allai grynhoi'r data rydych chi ei eisiau?

Ffynonellau

A yw'r ystadegau'n ddibynadwy / gywir? A ydyn nhw'n dod o ffynonellau awdurdodol fel y llywodraeth neu sefydliad rhyngwladol? A ellir eu gwirio?

Argaeledd

Pa ddata sy'n debygol o fod ar gael?

Sylw

A yw'r sylw'n gyflawn?

Mapiau

Gall mapiau, print a digidol, fod yn ffynhonnell wybodaeth ddefnyddiol ar draws ystod o wahanol ddisgyblaethau gan gynnwys amaethyddiaeth, gwyddorau biolegol, y ddaear a'r diwydiant gwledig.  Gall mapiau o'r dref a'r tir ddarparu llawer o fanylion a gall mapiau hanesyddol ddangos datblygiad ar draws y canrifoedd.

Ystadegau Cymru

Ystadegau Llywodraeth Cymru Mynediad i feysydd pwnc ystadegau Llywodraeth Cymru.

StatsCymru Data swyddogol ar Gymru (cyffredinol).

Ystadegau’r DU

Asiantaeth Iechyd Anifeiliad a Phlanhigion

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA)

  • Mae DEFRA yn cyhoeddi ystadegau cenedlaethol a swyddogol sy'n ymwneud â'r amgylchedd, cymunedau gwledig, bwyd, ffermio a bioddiogelwch.

IBIS World adnodd ardderchog ar gyfer gwybodaeth ac ystadegau am gwmnïau a’r sector diwydiant.

Canolfan Gyhoeddiadau Ystadegau Gwladol y DU Porth i Ystadegau Gwladol y DU.

UK Data Service y casgliad mwyaf yn y DU o ddata cymdeithasol, economaidd a phoblogaeth (data ar y DU a Rhyngwladol).

Ystadegau Amaethyddiaeth Organig

Ystadegau Gwladol Ar-lein Mynediad i ystadegau swyddogol y DU (2008 ymlaen).

Ystadegau Cymdogaeth Ystadegau lleol swyddogol llywodraeth y  DU. Adroddiadau ar gael drwy ddefnyddio chwiliadau cod post.

Ystadegau Rhyngwladol

Arweiniad i’r adnoddau data rhyngwladol sydd ar gael yn eang Dolenni i wefannau ystadegau swyddogol cenedlaethol, rhanbarthol a rhyngwladol.

Cenhedloedd Unedig - Comisiwn Ystadegol 

EUROPA  Ystadegau Amaethyddol a mesuryddyion yr Undeb Ewropeaidd

Global Health Observatory (GHO) Data Dyma porth i ystadegau cysylltiedig â iechyd o bob cwr o'r byd.

NationMaster Casgliad o ddata o ffynonellau fel y Cenhedloedd Unedig a Sefydliad Iechyd. Gallwch chwilio, cymharu unrhyw ddwy wlad yn ôl categori a phori yn ôl gwlad.

Quandl Setiau data cyfres-amser o 400 ffynhonnell. Yn cynnwys prisiau olew, graddfeydd cyfnewid, diweithdra a marchnadoedd stoc y byd.

UN DataExplorer Mynediad am ddim i brif ystadegau rhyngwladol y byd gan y Cenhedloedd Unedig. Yn cynnwys ystadegau gan y sefydliad bwyd ac amaethyddiaeth (FAO).

Undeb Ewropeaidd – Porth Data Agored  Mynediad i ddata yr Undeb Ewropeaidd.

UNWTO Tourism Statistics ystadegau cyfredol ar dwristiaeth o bob cwr o’r byd.

World Factbook Cyflwyniad cyffredinol i bob gwlad a disgrifiadau cryno o nifer o agweddau gan gynnwys pobl, llywodraeth, economi a thrafnidiaeth.

Ystadegau Adran Amaethyddol yr Unol Daleithiau 

Desg Mathemateg ac Ystadegaeth

Cefnogaeth Mathemateg ac Ystadegau

Mae'r Gwasanaeth Cymorth Mathemateg ac Ystadegaeth yn cael ei redeg gan yr Adran Fathemateg.

Cymorth SPSS

Cynlluniwyd y porth hwn i gynorthwyo academyddion a myfyrwyr newydd i ddefnyddio meddalwedd SPSS:

IBM SPSS Demos & Tutorials


Hefyd, mae yn y llyfrgell lyfrau SPSS ar gael i’w benthyca;