Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Dysgu Gydol Oes: Cronfeydd data allweddol

Defnyddio cronfeydd data

people sitting down near table with assorted laptop computers

Gellir gosod hysbysiadau chwilio mewn cronfeydd data i roi gwybod yn awtomatig pan fydd canlyniadau newydd ar gael. Yn hytrach na gorfod aildeipio’r union dermau chwilio i mewn i gronfa ddata bob tro, mae gosod hysbysiad yn ffordd hawdd ac effeithiol o gasglu gwybodaeth am eich pwnc.


I ddefnyddio'r adnoddau hysbysu ar y rhan fwyaf o gronfeydd data bydd angen i chi greu cyfrif personol ar ôl mewngofnodi.
Mae Prifysgol Aberystwyth yn tanysgrifio i amrywiaeth o gronfeydd data. Mae rhai yn rhychwantu pob maes pwnc (megis Web of Science, Scopus), mae rhai yn canolbwyntio ar fathau penodol o gyhoeddiadau (er enghraifft, Mynegai i draethodau ymchwil), ac mae rhai yn ymwneud â meysydd pwnc penodol (megis Barddoniaeth Saesneg trwy ProQuest).
Bydd angen i chi benderfynu pa gronfeydd data yw’r rhai mwyaf priodol i'w chwilio - gweler eich canllaw pwnc i gael arweiniad pellach.

Mathau o hysbysiadau


Hysbysiadau cronfeydd data
Gallwch osod hysbysiadau am chwiliadau cronfa ddata er mwyn derbyn e-bost pan fydd canlyniadau newydd sy’n gysylltiedig â'ch chwiliad yn cael eu hychwanegu i’r gronfa ddata. Mae llawer o gronfeydd data, gan gynnwys Web of Science a Science Direct, yn cynnig y dewis hwn. Fel arfer, bydd angen i chi gofrestru i gronfa ddata er mwyn cadw eich chwiliad.
 
Hysbysiadau am gyfeirnodi
Mae'r mathau hyn o hysbysiadau yn ffordd dda o gadw golwg ar erthyglau yn eich maes trwy adeiladu ar adnoddau yr ydych eisoes wedi’u nodi fel rhai defnyddiol. Os bydd erthygl, sy'n cyfeirio at yr erthygl neu'r awdur a ddewiswyd gennych, yn cael ei hychwanegu at y gronfa ddata, byddwch yn cael neges i’ch hysbysu. Mae cronfeydd data cyfeirnodi, megis Scopus a Web of Science, yn cynnig yr opsiwn i anfon hysbysiadau atoch am gyfeirnodi perthnasol.
 
Gweler y tabiau nesaf yn y blwch hwn am fanylion ynghylch sut i wneud hyn ar y cronfeydd data mwyaf poblogaidd.

Web of Science

Mae Web of Science (WoS) yn cynnwys cofnodion o erthyglau o gyfnodolion sy’n rhychwantu meysydd gwyddoniaeth, y gwyddorau cymdeithasol a'r celfyddydau. Mae'n canolbwyntio ar y cyfnodolion pwysicaf ym mhob pwnc. Mae'n dda ar gyfer creu strategaeth chwilio manwl ar bynciau penodol, ac yna gosod hysbysiad rheolaidd (wythnosol neu fisol) i roi gwybod i chi am bapurau newydd a ychwanegwyd at y gronfa ddata, a adferwyd gan y strategaeth a grëwyd gennych.


Sylwch: er mwyn gosod hysbysiadau yn Web of Science, bydd angen i chi greu eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair WoS unigryw eich hun trwy glicio ar y botwm Cofrestru.

Mae llwyfan Web of Science yn rhoi mynediad i nifer o gronfeydd data gan gynnwys Web of Science Core Collection (mynegeion cyfeirnodi ym mhob pwnc yn ogystal â thrafodion cynadleddau), Medline (gwyddorau biofeddygol) a BIOSIS Previews (crynodebau biolegol).


Gallwch chwilio trwy un o'r cronfeydd data hyn, neu bob un ohonynt, a chadw eich chwiliadau fel bod modd eu rhedeg eto i’w cymharu â’r diweddariadau diweddaraf i'r cronfeydd data.
Gallwch hefyd osod hysbysiadau am gyfeirnodi (i gael eich hysbysu pan fydd rhywun yn cyfeirio at eich erthyglau allweddol). 

SiSAL Journal accepted for inclusion in Scopus | SiSAL Journal

Cronfa ddata lyfryddol fawr yw Scopus sy'n ymdrin â phob pwnc sy'n cynnwys trafodion cynhadleddau dethol a dros 34,000 o gyfnodolion.

Mae Scopus yn caniatáu ichi sefydlu rhybuddion ar gyfer awduron, dogfennau penodol fel eich bod yn cael eich hysbysu pan fydd rhywun yn dyfynnu erthygl benodol, neu'n chwilio.

Gall chwiliadau fod ar gyfer ystod o feini prawf gan gynnwys geiriau allweddol, teitl cyfnodolyn, a chysylltiad awdur.

JournalTOCs yw'r casgliad mwyaf, am ddim o dablau cynnwys (table of contents /TOCs) o gyfnodolion ysgolheigaidd.

Jstor

https://www.jstor.org/

Archif amlddisgyblaethol o gyfnodolion academaidd, llyfrau a phamffledi.

Searching Google Scholar for Field-Specific Terms | AJE

Gall Google Scholar fod yn ddefnyddiol. Peiriant chwilio gwe yw Google Scholar sy'n chwilio'n benodol am lenyddiaeth ysgolheigaidd ac adnoddau academaidd. Mae'n chwilio'r un mathau o lyfrau ysgolheigaidd, erthyglau a dogfennau yr ydych chi'n eu chwilio yng nghatalog a chronfeydd data'r Llyfrgell. Mae ffocws ysgolheigaidd, awdurdodol Google Scholar yn ei wahaniaethu oddi wrth Google cyffredin.

Mae gorgyffwrdd rhwng y cynnwys yn Google Scholar a chronfeydd data unigol y Llyfrgell. Yn ogystal, bydd llawer o ddyfyniadau yn Google Scholar yn cysylltu â thestun llawn yng nghronfeydd data'r Llyfrgell neu mewn cronfeydd data sydd ar gael i'r cyhoedd.

Mae chwilio mor hawdd â chwilio yn Google rheolaidd.

Fel Google rheolaidd, mae Google Scholar yn dychwelyd y canlyniadau mwyaf perthnasol yn gyntaf, yn seiliedig ar destun llawn eitem, awdur, ffynhonnell, a'r nifer o weithiau y cafodd ei ddyfynnu mewn ffynonellau eraill. Mae rhai gweithredoedd ychydig yn wahanol i Google rheolaidd: gall clicio ar deitl fynd â chi at ddyfyniad neu ddisgrifiad yn unig, yn hytrach nag at y ddogfen lawn ei hun. Ni fydd Google Scholar o reidrwydd yn eich arwain at destun llawn pob canlyniad chwilio.

I ddod o hyd i'r ddogfen lawn, edrychwch am:

  • dolen PDF neu HTML i'r dde o deitl yr erthygl neu
  • dolen FullText @ Aber

 

Yn ogystal, mae cyfleuster Google Scholar’s ​​Citations yn eich galluogi i olrhain dyfyniadau i'ch papurau eich hun o fewn rhwydwaith Google Scholar. I gyrchu cyfleuster Google Scholar Citation, mewngofnodwch i Google Scholar gyda'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair Google eich hun yn: https://scholar.google.co.uk/intl/cy/scholar/citations.html a dilynwch y cyfarwyddiadau a roddir.

Sylwch nad yw cronfa ddata Google Scholar wedi'i chyfyngu i gwmpasu papurau a adolygir gan gymheiriaid a gall gynnwys erthyglau cylchgronau, gwefannau, blogiau ac adroddiadau

Gwybodaeth bellach am gysylltu testun llawn @Aber a Google Scholar.

Google Alerts

https://www.google.co.uk/alerts

Gallwch fonitro'r we am gynnwys newydd trwy ddefnyddio Google Alerts i gael diweddariadau e-bost o'r canlyniadau Google perthnasol diweddaraf (gwe, newyddion, ac ati) yn seiliedig ar eich dewis o ymholiad neu bwnc.

 

Adnoddau allweddol

Gellir dod o hyd i bob adnodd electronig ar gyfer Hanes a Hanes Cymru drwy Primo lle gallwch ddarganfod adnoddau unigol neu groes-chwilio nifer ohonynt ar yr un pryd. Mae Primo yn cynnwys prif adnoddau megis cronfeydd data o ddyfyniadau, e-gylchgronau ac e-lyfrau, gwefannau dewisol, mynedfeydd pwnc, adnoddau data a chyfryngau, newyddion, deunyddiau cyfeirnod a chatalogau llyfrgell.

Detholiad o gronfeydd data nodweddiadol:

Bibliography of British and Irish History (BBIH)

JISC Historical Texts

Mass Observation Online (Adam Matthew Digital)

Oxford Dictionary of National Biography

Adnoddau Mynediad Agored

Cewch hyd i ddeunydd academaidd Mynediad Agored a'i ddefnyddio trwy Primo, catalog llyfrgell y Brifysgol, a Phorth Ymchwil Aberystwyth. 
Mae swm cynyddol o ddeunydd academaidd hefyd yn cael ei roi ar y rhyngrwyd fel deunydd Mynediad Agored.  Mae hyn yn golygu nad yw wedi'i guddio tu ôl i wal dâl a'i fod yn ar gael i unrhyw un.  Weithiau mae'r dogfennau hyn yn fersiynau sydd â'r un cynnwys â fersiwn derfynol a gyhoeddwyd ond fe'u gelwir yn ôl-argraffiadau neu'n Llawysgrifau sy'n cael eu Derbyn gan Awduron.  Weithiau maent yn fersiynau terfynol cyhoeddedig.

Nid yw'n hawdd dod o hyd i ddeunydd o'r fath bob amser felly mae llawer o offer a gwefannau ar gael a all helpu myfyrwyr ac ymchwilwyr i ddod o hyd i erthyglau, llyfrau a chyfnodolion sydd, yn fwriadol ac yn gyfreithiol, wedi'u cyhoeddi fel adnoddau Mynediad Agored.  Fe'u rhestrir ar y tabiau canlynol. Mae rhai wedi'u cynnwys ar system y Brifysgol, mae'n bosib bod angen ychwanegu eraill fel estyniadau i'r porwr.  Nid yw pob un yn gweithio ar bob porwr. 
Gellir dod o hyd i gynnyrch ymchwil Prifysgol Aberystwyth hefyd trwy'r adnoddau a'r gwefannau hyn.