Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Gwyddorau Bywyd a BVSc: Cyflogadwyedd

Canllaw Cyflogadwyedd

two people shaking hands

Ymwelwch â'r canllaw llawn ar gyflogadwyedd: 

https://libguides.aber.ac.uk/cyflogadwyedd

Beth yw cyflogadwyedd?

Mae “cyflogadwyedd” yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio'r sgiliau, y rhinweddau a'r cyflawniadau sy'n gwneud unigolion yn fwy tebygol o ennill cyflogaeth a sicrhau llwyddiant yn eu gyrfa. Gall hyn fod mewn perthynas â phroffesiwn penodol, hunangyflogaeth, ymchwil neu yrfa academaidd.

Mae cyflogadwyedd yn gynyddol bwysig o fewn addysg uwch i sicrhau bod graddedigion yn barod ar gyfer eu gyrfaoedd dewisol yn y dyfodol.

Sut all y Llyfrgell fy helpu gyda chyflogadwyedd?

Nid yw'r Llyfrgell yno'n unig i'ch cefnogi chi i ennill gradd. Nid yw byth yn rhy gynnar i ddechrau meddwl am eich gyrfa.

Mae gan y Llyfrgell ystod eang o lyfrau ac e-lyfrau i'ch cefnogi boed yn ysgrifennu CV llwyddiannus, cwblhau'ch cais am swydd i awgrymiadau defnyddiol wrth baratoi ar gyfer cyfweliad.

Cymerwch gip ar ychydig o enghreifftiau o'r teitlau sydd ar gael yn y Llyfrgell ...

Sgiliau Llyfrgell

Fel myfyriwr, rydych chi wedi datblygu sgiliau wrth chwilio am wybodaeth, ei dadansoddi a'i dehongli yn ogystal â defnyddio gwybodaeth yn gywir ac yn effeithiol. Mae'r sgiliau hyn yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr.

Trefnwch apwyntiad gyda'ch Llyfrgellydd Pwnc, Non, i gael arweiniad pellach ar gyfoethogi eich sgiliau llyfrgell trosglwyddadwy a ...

 • dysgu sut y gall y Llyfrgell eich helpu i wella'ch sgiliau llythrennedd gwybodaeth
 • dysgu sut i chwilio'n effeithiol a gwerthuso'r wybodaeth rydych chi'n dod o hyd iddi

Myfyrwyr a graddedigion AGBAG (IBERS)

Mae IBERS wedi ymrwymo’n llawn i ddatblygu rhagolygon gwaith hirdymor eu myfyrwyr. Ei bwriad yw darparu cyfleoedd i’r myfyrwyr ddatblygu eu sgiliau i’r gweithle i’w helpu i sicrhau gyrfa briodol ar ôl graddio.

Maent yn gwneud hyn mewn sawl ffordd gan gynnwys:

 • darparu cyfleoedd am leoliadau rhyng-gwrs ar rai rhaglenni.
 • cyfleoedd am gynlluniau allanol megis y Flwyddyn mewn Cyflogaeth a chynllun cyfnewid Ewropeaidd Erasmus.
 • dysgu modiwlau sy’n canolbwyntio’n benodol ar sgiliau i’r gweithle neu brofiad gwaith.
 • annog y defnydd o Gynllunio Datblygiad Personol.
 • trefnu digwyddiadau â chyflogwyr trwy gydol y flwyddyn.

Cymerwch gip ar yrfaoedd ar gyfer myfyrwyr Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig. Yma fe welwch wybodaeth a dolenni defnyddiol wrth chwilio am brofiad gwaith a swyddi graddedigion.

Ymgynghorwr Gyrfaoedd AGBAG (IBERS)

Mae gan AGBAG (IBERS) Ymgynghorydd Gyrfaoedd proffesiynol i hyrwyddo cyflogadwyedd. Ei rôl yw cynnig cyngor ac arweiniad diduedd am y broses pontio i gyflogaeth raddedig, neu astudiaethau ôl-raddedig.

James Cuffe yw’r Ymgynghorydd Gyrfaoedd ar gyfer IBERS.  Mae myfyrwyr yn gallu cael help dros y ffôn, 01970 62 8413, e-bostio jpc11@aber.ac.uk . Mae’r gwasanaeth ar gael cyn ac ar ôl graddio – yn rhad ac am ddim.

Mae croeso i fyfyrwyr sy'n ansicr o'u cam nesaf, neu sydd â chyfeiriad clir o yrfa ddefnyddio'r gwasanaeth. Mae ganddo gyfoeth o wybodaeth i gynorthwyo i chi yn eich datblygiad gyrfa.

Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth

Pwrpas y Gwasanaeth Gyrfaoedd yw darparu gwasanaeth rhagorol a chynhalgar sy’n fodd i fyfyrwyr a graddedigion unigol gyflawni eu dyheadau, gwneud dewisiadau gwybodus ynghylch bywyd, a chyflawni eu potensial.

Mae tudalennau gwe Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn darparu cefnogaeth o ddewis gyrfa, profiad gwaith, dod o hyd a gwneud cais am swydd i fod yn barod i weithio.

Mae cymorth ar gael i:

O ganlyniad i’r sefyllfa coronafeirws presennol mae'r swyddfa gyrfaoedd yn Undeb Y Myfyrwyr ar agor ar gyfer cyfeirio a gwybodaeth yn unig.

Rydym yn parhau i weithredu oriau gwaith arferol:

 •  Llun i Iau 9:00yb-5:00yp
 •  Gwener 9:00yb-4:00yp

Oriau agor swyddfa gyrfaoedd yn Undeb y Myfyrwyr yw:

 • Llun i Iau 10.00yb-4.00yp (ar gau rhwng 12-1yp am cinio)
 • Gwener 10.00yb-3.00yp (ar gau rhwng 12-1yp am cinio)

​Manylion cyswllt cyffredinol:

AberUniCareers Twitter

Sport and Exercise Science

Mae chwaraeon a gwyddoniaeth ymarfer corff yn cyfuno astudiaeth o biomecaneg, ffisioleg, seicoleg a maeth. Mae'n datblygu nifer fawr o sgiliau trosglwyddadwy, gan gynnwys cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig, datrys problemau yn effeithiol, rheoli prosiectau, ymchwil, ynghyd â dadansoddi data, menter, rheoli amser a thechnoleg gwybodaeth.

Ceir mwy o wybodaeth ar yrfaoedd chwaraeon a gwyddoniaeth ymarfer corff ar y dudalen yma: https://www.aber.ac.uk/cy/careers/undergraduate/subject-specific-information/sport-exercise-science/ 

Mwy o lyfrau yn y Llyfrgell

I chwilio a dod o hyd i lyfrau sy'n gysylltiedig â gyrfafoedd, defnyddiwch ein catalog llyfrgell, Primo. 

Dyma rai enghreifftiau o'r teitlau sydd ar gael:

Gwefan gyrfaoedd Prospects

Ymwelwch â gwefan Prospects: https://www.prospects.ac.uk/ 

Dyma wefan gyrfaoedd graddedigion fwyaf y Deyrnas Unedig gyda mwy na 2.3 miliwn o borwyr misol.

Maent yn helpu i arwain myfyrwyr a graddedigion i ddyfodol disglair gyda gwybodaeth, cyngor a chyfleoedd.

Adnoddau Cyflogadwyedd

Annual Reports.com

Mynediad rhad ac am ddim i adroddiadau blynyddol gan dros 5000 o gwmnïau ledled y byd.

Companies House 

Mae data digidol cyhoeddus a gedwir ar gofrestr y DU o gwmnïau ar gael yn rhad ac am ddim, ar y gwasanaeth chwilio beta cyhoeddus newydd. 
Mae hyn yn rhoi mynediad i dros 170 miliwn o gofnodion digidol am gwmnïau a chyfarwyddwyr gan gynnwys cyfrifon ariannol, ffeiliau cwmnïau a manylion am gyfarwyddwyr a swyddogion ysgrifenyddol trwy gydol bywyd y cwmni
.

Gale Reference Complete

 • Mae hwn yn becyn gyda ...
  • dros 28,000 o gyfnodolion
  • dros 1,700 o rifynnau eLyfr (4,000 o gyfrolau) gan gynnwys gwyddoniaduron a chyfeiriaduron
  • dros 13 miliwn o dudalennau o ffynonellau cynradd hanesyddol o'r 13eg i'r 21ain ganrif
  • dros 1.5 miliwn o eitemau o feirniadaeth llenyddiaeth a gweithiau llenyddol testun llawn

Gale Primary Sources

 • Dogfennau hanesyddol digidol o dros 500 mlynedd o hanes y byd, wedi'u curadu gan Gale a phartneriaethau llyfrgelloedd o bob cwr o'r byd.

Gale Onefile News

 • Cronfa-ddata testun-llawn sy’n chwilio papurau newyddion rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang.

Mae gan y Brifysgol fynediad i IBISWorld, sydd â chasgliad o ragolygon a dadansoddiad o dros 3,300 o ddiwydiannau ledled y byd.

Y Comisiwn Elusennau

Mae’r comisiwn yn darparu rheolaeth i elusennau yng Nghymru a Lloegr ynghyd â data ariannol a gwybodaeth allweddol i elusennau.

Cysylltu â Non

Cysylltwch â Non, eich Llyfrgellydd Pwnc os oes gennych unrhyw ymholiad llyfrgellyddol neu os hoffech drefnu cyfarfod:

Ebost: nrb@aber.ac.uk

Trefnu apwyntiad: 

https://libcal.aber.ac.uk/appointments/non