Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Digideiddio a Hawlfraint: Golwg Gyffredinol

Golwg Gyffredinol

Mae Prifysgol Aberystwyth yn dal trwydded gan yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (Copyright Licensing Agency/CLA), sy'n caniatáu i staff y llyfrgell ddigideiddio, neu sganio deunydd i ddibenion dysgu academaidd, yn amodol ar gael caniatâd deiliad yr hawlfraint, cyfyngiadau trwydded, a chronfeydd y ganolfan gostau. Dyma grynodeb o'r drwydded. Mae mwy o fanylion ar gael ar wefan Asiantaeth Trwyddedu Hawflraint.  

Mae'r llyfrgell yn darparu'r gwasanaeth digideiddio trwy'r system rhestrau darllen ar-lein, Aspire. Gan weithio o fewn i reoliadau hawlfraint, gellir sganio penodau o lyfrau ac erthyglau o gyfnodolion a'u cysylltu'n uniongyrchol i'r rhestr ddarllen berthnasol yn Aspire.

Mae'r gwasanaeth digideiddio yn defnyddio Storfa Cynnwys Digidol (Digital Content Store/DCS) yr Asiantaeth i sicrhau cydymffurfio â hawlfraint ac i ddarparu'r detholiadau a gafodd eu digideiddio ar ffurf dolenni y gall myfyrwyr eu defnyddio i agor dogfennau PDF.

Mae staff y llyfrgell yn sicrhau cydymffurfio trwy:                                                                                      

 • chwilio i weld a oes cyfyngiadau hawlfraint
 • creu detholiadau digidol proffesiynol a safonol
 • llwytho dolenni'n uniongyrchol i restr ddarllen y modiwl yn Aspire
 • cadw cofnodion ac adroddiadau fel y mae'r drwydded yn mynnu

Beth y gellir ei gopïo

O dan delerau trwydded Addysg Uwch yr Asiantaeth, mae'r tîm digideiddio yn medru creu copïau digidol o benodau o lyfrau ac erthyglau o cyfnodolion sydd naill ai'n eiddo i'r Brifysgol (hynny yw, stoc y llyfrgell) neu o gopi a archebwyd drwy thâl hawlfraint a ddarparwyd gan sefydliad sy'n dal trwydded dosbarthu dogfen gyda'r Asiantaeth, fel y Llyfrgell Brydeinig.

Mae'r staff y llyfrgell yn medru digideiddio:

x1 pennod gyfan o lyfr

x1 erthygl gyfan o rifyn cyfnodolyn

x1 golygfa gyfan o ddrama

x1 papur cyfan o set o drafodion cynhadledd

x1 adroddiad cyfan o achos sengl o nifer o achos barnwrol

x1 stori fer, cerdd neu ddrama (heb fod yn fwy na 10 tudalen o hyd) o flodeugerdd

 neu

10% o gyfanswm y cyhoeddiad p'un bynnag sydd fwyaf

Yr hyn na ellir ei gopïo

Ni chaniateir digideiddio popeth. Gelwir y rhain yn weithiau wedi'u heithrio.

Mae yna gategorïau penodol nad ydynt wedi'u cynnwys o fewn y drwydded:

 • papurau newydd

 • cerddoriaeth argraffedig (gan gynnwys y geiriau)

 • mapiau a siartiau

 • llyfrau gwaith / cardiau gwaith / taflenni aseiniadau

 • nid yw rhai awduron yn dod o dan y drwydded

 • gwaharddiadau cyhoeddwyr

 • rhai cyhoeddiadau o'r Unol Daleithiau

Mae eisiau hefyd ystyried cyhoeddwyr y tu hwnt i'r Deyrnas Unedig a adnabyddir fel tirogaethau rhyngwladol

Mae mwy o wybodaeth am weithiau wedi'u heithrio i'w gweld ar wefan Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint.

Manteision digideiddio

Mae nifer o fanteision i ddigideiddio deunydd. O sicrhau bod deunydd ar gael yn fwy eang fel hyn...

 • gall pob myfyriwr ar y modiwl ddarllen yr eitem/au 24/7 - hyd yn oed os yw'r llyfrgell ar gau

 • gall myfyrwyr dysgu o bell a defnyddwyr oddi ar y campws fynd at yr eitemau pa le bynnag y maen nhw

 • mae llai o bwysau'n cael ei roi ar y stoc benthyca

 • ceir llai o drafferthion oherwydd eitemau coll

 • mae adnoddau'r llyfrgell yn darparu ar gyfer anghenion yn fwy effeithiol

 • Gallwn fod yn sicr ein bod yn cydymffurfio ag amodau trwydded sganio'r CLA - gallai torri amodau'r drwydded arwain at golli trwydded, cosbau a dirwyon

 • mae myfyrwyr yn cael eu hannog i ddarllen yn ehangach

 • mae deunydd sydd ar hyn o bryd ddim ond mewn print ar gael i fwy o fyfyrwyr

 • mae ein sganiau newydd yn medru cael eu defnyddio gyda meddalwedd darllenydd sgrin er mwyn adnabod nodau gweledol (Optical Character Recognition/OCR)

Cysylltu â ni

Am ragor o wybodaeth am y gwasanaeth digideiddio neu os oes gennych ymholiad ynglŷn â chais, cysylltwch â:

digideiddio@aber.ac.uk