Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Digideiddio a Hawlfraint: Gwybodaeth i Staff

Sut i wneud cais digideiddio

Mae'r Llyfrgell yn cynnig gwasanaeth i ddigideiddio adnoddau sydd wedi'u cynnwys ar restrau darllen ar Aspire. Gallwn sganio penodau o lyfrau ac erthyglau o gyfnodolion ac yna cysylltu'r copi digidol yn uniongyrchol â'r rhestr ddarllen fel ei fod ar gael i fyfyrwyr i ddarllen ar-lein.

Rhaid i staff academaidd wneud cais trwy eu rhestr darllen ar Aspire am unrhyw eitem maent am cael ei digideiddio.

Os oes angen digideiddio pennod neu erthygl:

 • Rhowch yr adnodd ar y rhestr ddarllen Aspire fel Pennod (Sut mae gwneud hynny?neu Erthygl (Sut mae gwneud hynny?)

 • Cliciwch ar  y    botwm wrth ymyl yr adnodd yr hoffech ei ddigideiddio.

 • Dewiswch Gofyn am ddigido

 • Cwblhewch yr holl feysydd hanfodol sydd gyda *

 • Cliciwch ar Nesaf ar ôl llenwi'r holl feysydd 
 • Rhowch Enw'r Cwrs a Chod y Cwrs os nad yw wedi'i lenwi'n awtomatig
 • Cliciwch Nesaf
 • Gwiriwch fod eich cyfeiriad e-bost yn gywir, yna cliciwch Nesaf
 • Cliciwch ar Cau ar y dudalen olaf
 • Bydd eich cais nawr yn cael ei gyflwyno i'r llyfrgell i'w brosesu
 • Bydd staff y Llyfrgell mewn cysylltiad pan fydd y gwaith digideiddio wedi'u gwblhau

Dolenni Defnyddiol

Beth nesaf?

Bydd staff y llyfrgell yn gwirio am unrhyw gyfyngiadau hawlfraint trwy ddefnyddio Storfa Cynnwys Digidol (Digital Content Store/DCS) yr Asiantaeth.

Mae'r Storfa yn blatfform arloesol ar y we sy'n ystorfa chwiliadwy o ddarnau llyfrau a chyfnodolion wedi'u digideiddio.

Os nad oes cyfyngiadau, bydd staff y llyfrgell yn sganio'r bennod / erthygl ofynnol ac yna bydd y copi digidol yn cael ei gysylltu'n uniongyrchol â'r rhestr ddarllen ac ar gael i fyfyrwyr i ddarllen ar-lein.

Fe'ch hysbysir pan fydd y digideiddio wedi'i gwblhau.

Ceisiadau a gyfeiriwyd

Weithiau, bydd angen i staff y llyfrgell ymchwilio ymhellach os caniateir defnyddio darlleniad.

Byddant mewn cysylltiad os oes unrhyw faterion ynglŷn â hawlfraint a byddant yn eich cynghori ar beth i'w wneud nesaf (er enghraifft, awgrymu darlleniad arall).

Ceisiadau wedi'u gwrthod

Gall ceisiadau a wrthodwyd ddod o dan y categorïau canlynol:

 • gwaith eithriedig

 • cais yn fwy na x1 pennod / x1 erthygl

 • cais yn fwy na 10% o gyfanswm y cyhoeddiad

 • mae gennym eisoes fynediad ar-lein i'r bennod / erthygl trwy elyfr neu danysgrifiad cyfnodolyn electronig

Bydd staff y llyfrgell mewn cysylltiad â chi os fydd darlleniad yn cwympo i unrhyw un o'r categorïau uchod.

Eitem ddim ar gael yn y llyfrgell?

Os yw'ch cais yn ymwneud â chyhoeddiad nad yw'n rhan o gasgliad yn unrhyw un o'n llyfrgelloedd (hynny yw, stoc y llyfrgell), bydd staff yn ceisio chwilio modd arall o'i gael fel prynu fersiwn e-lyfr neu archebu copi digidol o'r darn o'r Llyfrgell Brydeinig. 

Os oes gan y Llyfrgell Brydeinig gopi o'r darlleniad y gofynnwyd amdano, byddwn yn cyflenwi dogfen o ansawdd uchel ac yn ei brosesu fel cais digideiddio arferol. Bydd ffioedd hawlfraint yn cael eu talu gan y Llyfrgell.

Dyddiadau cau

Gellir diweddaru rhestrau darllen yn Aspire trwy gydol y flwyddyn, ond rhaid adolygu a chyhoeddi pob rhestr erbyn y dyddiadau cau canlynol:

 • Modiwlau Semester 1:                   31ain Gorffennaf

 • Modiwlau a addysgir dros y ddau semester:                                      31ain Gorffennaf

 • Modiwlau Semester 2:                   30ain Tachwedd

 • Modiwlau dysgu o bell:                     30ain Mehefin

Mae hyn yn caniatáu digon o amser i staff y Llyfrgell brynu neu ddigideiddio adnoddau ar gyfer dechrau pob semester a chyn diwedd y flwyddyn ariannol.

Trosglwyddiad blynyddol

Mae'r holl ddarlleniadau sydd wedi'u digideiddio yn cael eu trosglwyddo i'r flwyddyn academaidd newydd ym mis Mehefin bob blwyddyn. Nid oes angen i chi ail-ofyn am ddeunydd. Bydd yr holl ddarnau digidol a ddefnyddiwyd eleni yn cael eu trosglwyddo i'r sesiwn academaidd newydd yn awtomatig a byddant ar gael trwy eich rhestr ddarllen modiwlau.

Rhaid i chi wirio'ch rhestr ddarllen i weld a oes angen y penodau / erthyglau y gofynnwyd amdanynt am flwyddyn arall a'i chyhoeddi fel y bydd y llyfrgell yn cael ei rhybuddio.

Os nad oes angen i ddarlleniad gael ei gynnwys fel deunydd wedi'i ddigideiddio mwyach, tynnwch y bennod / erthygl i ffwrdd o'r rhestr ddarllen. Bydd staff y llyfrgell yn prosesu'r newid hwn ac ni fydd y darlleniad bellach yn weladwy nac ar gael ar-lein i fyfyrwyr.

Dros yr haf, bydd pob deunydd digidol yn cael ei ailwirio yn erbyn trwydded Addysg Uwch yr Asiantaeth i sicrhau y caniateir iddynt fod ar gael am flwyddyn arall. Bydd staff y llyfrgell yn nodi unrhyw newidiadau / gwaharddiadau mewn hawlfraint a byddant yn cysylltu â staff academaidd / cynullwyr modiwlau yn uniongyrchol os oes rhaid tynnu / disodli unrhyw eitemau.

Cyflwyno adroddiad blynyddol i'r Asiantaeth

 

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn cyflwyno adroddiad blynyddol o'u copïau digidol i'r Asiantaeth trwy'r Storfa Cynnwys Digidol (Digital Content Store/DCS). Mae'r adroddiad yn nodi pa benodau ac erthyglau a ddefnyddiwyd yn ystod y flwyddyn academaidd a faint o fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar fodiwl.

Mae cyflwyno'r adroddiad yma yn rhan o delerau ac amodau'r drwydded. 

Cysylltu â ni

Am ragor o wybodaeth am y gwasanaeth digideiddio neu os oes gennych ymholiad ynglŷn â chais, cysylltwch â:

digideiddio@aber.ac.uk